வெ ளிப்ப டை யாக பு லம் பி த வி க்கும் பிர பல ந டி கை …! !! எ ல் லா பட த்தி லும் எ ன் னோ ட க தி இ து தா ன்.. . ? ?? இ ந்த ந டிகை க் கு இ ப் படி ஒ ரு நி லை மையா .. .?? ? இவ ர் பே சி ய தை கே ட்டு ஆ ச்ச ர்ய மா ன ர சி கர் கள் . ..! !!

0

த மி ழ்  சி   னி  மா வி ல்   2 0 1 2 ஆ  ம்  ஆ  ண் டு   1 8   வ   ய சு   எ ன் ற   தி ரை   ப் ப ட  த் தி ன்    மூ   ல ம்    அ றி மு   க மா   ன வ  ர்   தா ன்   ந டி கை   கா ய த் ரி   ச ங் க ர்   எ ன் ப வ ர் .   இ வ ர்   ஒ ரு   த   மி ழ்   தி ரை   ப் ப ட   ந டி    கை யா வா   ர் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   ச மீ ப   த் தி ல்   இ ய க் கு ன ர்   லோ கே ஷ்   க ன க ரா ஜ்   இ ய க் க   த் தி ல்   ந டி க ர்   க ம ல்ஹா  சன்   ந  டி ப் பி ல்  வெ ளி வ ந் த   வி க் ர ம்   தி ரை ப் ப   டத் தி ல்   இ வ ர்   ந டி த்து   ள் ளா ர் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   ச  மீப    த் தி ல்   இ வர்   பே ட்   டி   ஒ ன் று   கொ டு   த் த பொ ழு   து   அ தி ல்   ப ல   சு வா ர சி   ய மான   த க வ  ல் க ளை   கூ   றி யு ள்   ளா ர் .   அ து   என்   ன  வெ  ன் றா ல்  நா ன்   2 0 12 ஆ ம்   ஆ ண் டு   பாலா ஜி   த  ர ணி த ர  ன்   இ ய க் க  த் தி ல்   வெளி யா   ன   ந   டு வுல   கொ  ஞ் சம்  ப க்க    த் தை   கா   ணோ ம்   எ ன் ற   திரை ப் ப ட த் தி ல்   ந டி க ர்  வி ஜ ய்  சே து ப திக் கு   ஜோ  டி யா க  ந டி த் து  மி க வும் பிர ப   ல மா ன வ ர்  தா  ன்   ந டிகை   கா ய த் ரி   ச ங் க ர் .

மே லு ம்,   அ  ந் த   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்   வி ஜ ய்   சே து ப தி க் கு   எ தி   ர்பா  ரா  த வி த  மா க   ம   றதி நோ   ய்    ஏற்  ப   ட் டு   க   டை சி யி   ல்  கா  ய த் ரி   யா ர்  எ ன் ப து   கூ ட   தெ  ரி யா ம   ல்   நிலை  க்கு  ஆ   ளா கி    வி  டு வா ர் .  அ த ன்   பி ற கு  ம   று  படி   யு ம்   அ வ ரை  ப ற் றி   ஞா ப  க ம்   அ வ ரு க் கு   வந் து   வி  டு ம் .   அ ந் த   ப ட த் தை    தொ ட   ர் ந்து   மீ   ண் டு ம்    2 0 1 9ஆ ம்   ஆ ண் டு   ந டி க ர்  வி  ஜய்   சே து ப தி க்  கு    ஜோ டி   யா  க   நடி த் த    தி ரை ப் ப ட ம்   தான்   டீ   ல க்   ஸ் .    இ ந் த   தி ரை ப் ப  ட     த் தில்   ந டி கை  கா ய த் ரி  க   ண வ ரா   க   ந டி த் த   விஜ ய்   சே து ப தி   தி   ரு ந ங்   கை யா  க   மா றி வி   டு வா ர் .

அ த னை   தொ ட ர்  ந் து   த ற்  போ து   ந டி த் த   வி க் ர ம்  தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்   ந டிக ர்    பக  த்   பா   சி லு   க் கு   ஜோ   டி யா   க   நடி    த் தி ரு   ப் பா ர் .  இ  ந்த   தி ரை   ப் ப  டத்  தி   லு ம்   அ வ ரது   க    ண வ   ர்   எ ன் ன   வே   லை  செ   ய் கி றா   ர்  எ ன் ப தை  கூ ட   க டை சி   வ ரை   பு ரி   ந்து கொ   ள் ள   மு   டி யா   த  ஒ ரு  கதா பா   த் திர   த் தி ல்   தா ன்   இ வ ர்  ந டி   த் தி ரு   ப் பா ர் .   மே லு ம் ,   இ வர்   ந டி  த்த   எ ல் லா   தி ரை   ப்ப ட ங் க   ளி லு ம்   க  ண வ    ர் க ளை   புரி   ந் து கொ  ள் ளா த   ஒரு    ம   னை வி  யா   க   த   மிழ்    சி   னி மாவில்   ந டித் து   வ ரு கி   றீ ர் க ள்   என்  று   ஒரு   சி ல   ர சி க ர்க ள்   ட்வி ட் டர்   ப  க் க   த்தி ல்   கி   ண்   ட  ல்  செய் து   உள் ளா   ர் க  ள் .

அவ  ர் களு க் கு    ப  தி ல   டி   கொ  டு   க் கும்   வ கை யி  ல்   க  ண வ ரு    க் கு ம்  எ ன    க் கு ம்  செ   ட்   ஆ   க வி ல்    லை  எ ன   ச   க ஜ மா   க   ப தி  ல  ளி த் து   ர சி க   ர் க ளை  மே லு ம்   அ தி   ர் ச்சி   யா  கி யு ள்   ளா ர் .   இ ன் னு ம்   வி  த் தி யா    ச மா   ன  கே ர   க் ட  ர் க   ளில்   அ டு    த் த டு    த்து    ப ட ங் க   ளி ல்   தன து    நடி ப்  பை  வெ ளி   க் கா ட்   ட    வே ண் டு ம்   என்  று   ஒ ரு   சி ல  ர சி க    ர் க ள்  கே ட்   டு ள் ளா   ர் க ள்  .   அ தற்  காக   வ ரு ம்   க ண்   டிப் பா   க  ந டி   ப் பே ன்    சி ல  ப ட   வா ய்   ப் பு க   ள்   ம ட் டு மே    வை த் தி  ரு  க் கி   ன்றே  ன்  எ ன் று   அ வ ர து   ர சி  க   ர் க ளு   க்கு   ப தி ல்    அ ளி  த் து ள்   ளா  ர் .  இ ந் த   த   க வ ல்    த ற் போ து  வை ர   லா க  ப ர   வி   வ ருகி   ன் ற  து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.