கம ல் சா ர் எ ன் ப ட த் தை பார் த் து வி ட்டு அ ரை ம ணி நேர ம் அழு தார்.. .! ! ! அப் போ திலி ருந் து அ டி க்க டி எ ன க்கு போ ன் செ ய் வா ர் . ..! !! வெ ளி ப்ப டை யாக கூ றி ய பி ர ப ல முன் ன ணி இய க்குன ர். . . ! ! ! அ து எ ன் ன பட ம் எ ன் று தெ ரி யு மா . . . ? ? ?

0

தற்போ து   த மி  ழ்  சி  னி மாவை  க  ல க் கி   வ ரு  ம்  மு க் கி ய   இ ய க்கு  ன ர் க ளி ல்   ஒ ரு வ ரா க   இ ரு ந் து  வ ரு பவ ர்   இ ய க் கு ன ர்   பி ர பு  சா  லம ன்   .    ஆ ர ம் பத் தி ல்   ப ல  ப ட ங் க ளி ல்   உ த வி    இய க் கு ன ரா க   ப ணி யா ற் றி  வ ந் த   இ வ ர்   க டந்த   1 9 9 9 ஆ ம்   ஆ ண்டு  வெ ளி யா ன   கண்  ணோடு   கா ண் ப தெ ல் லா ம்  எ ன் ற   ப ட த்தி ன்    மூ ல ம்   இ ய க்கு ன ரா க   அ றிமு க மா னா ர்.   பின் ன ர்   இந் த   ப ட த்தை   தொ ட ர் ந் து   கி ங்  , லீ   , லா ட ம்   போ ன் ற  ப ல   ப ட ங் க ளை   இ ய க்  கி ய   வ ந் தா லு ம்   இ வ ரை   ர சி க ர்  ம த் தி யில்  பெரி து ம்   பி ர ப ல மா க் கி ய  து , க ட ந் த   20 1 0ஆ ம்   ஆ ண்டு   வெ ளி யான   மை னா   எ ன் ற   தி ரை ப்ப   டம்   தா ன் .   இ ந்த   தி ரை ப்ப ட ம்  வெ ளி யா கி  ப ல விரு து க ளை யு ம் , பா ரா ட் டு க ளை யு  ம்  கு வி த் த து   .   இ த ன்   பி  ற கு   கு ம்கி   எ ன் ற    தி ரை ப் ப ட த் தை   இ யக்  கி   இ ரு ந்தா ர்  .   இ ந்த   தி  ரை ப் பட மு ம்    மாபெ  ரு ம்   அங்  கீ கா ரத்  தை   பெற்  று   இ ருந் த து .   இ  தைய டு  த் து  த ற் போ து    செ ம் பி    எ ன் ற   தி ரைப் ப  ட த் தை   இ ய க் கி   வ ருகி  றார்   .    இந் நி லை யி ல்   உ ல க   நா ய க ன்  க ம ல்  ஹா சன்   ப ற்  றி  அ ண் மை யி ல்    நட ந்  த  பே ட் டி   ஒ ன் றி ல்   பி ர பு சா ல ம ன்   கூ றி ய தா வது ,

ந டி க ர்   க ர ணை  வை த் து   கொ க் கி   எ ன் ற   திரை ப் ப ட த் தை    இய க்  கி னே ன் .  க ம ல ஹா ச னும்   க ர ணு  ம்.    நெ ரு ங் கி ய   ந ண் ப ர் க ள் ,   அ த னா ல்   அ ந் த   ப ட த்தி ன்   ஆ டி  யோ  லா ன் ச் க் கு    க ம ல்  சா ரை   அ ழை த் தி  ரு ந் தே ன் .   அப்  போ து   க மல் ஹா  ச னு ட ன்   அ றி மு க ம்   பெ ரி ய  அ ள  வி ல்   கி டை யா து  . அ த னா ல்   கை   ம ட் டு ம்    தா ன்   கு லு க் கி னே ன் .    பி ன் ன  ர்  சி ல    வ ரு ட ங் க ள்   க ழி த் து  மை  னா   ப ட த் தி  ன்   ஆ டி யோ   லா ன் ச் க் கு     அ ழை த் தி ரு ந் தே ன்  .   ஆ னா ல்   அ வ ரோ   ப ட  த் தை   பா ர் த் து வி ட் டு   தா ன்   வரு வே ன்   எ ன் று   கூ றி னா ர்   .   இ த னா ல்   அ வ ர்   ப ட த் தை   பா ர்ப் ப த ற் கா ன   வே லை க ளை   செ ய் தே ன்   .

ப  ட த்தை   பா ர் த் து   வி ட் டு   க ண்   க ல ங் கிய   ப டி யே   வெ ளி யே  வ ந் தா ர்    .   இ த ன்   பி ற கு  அ ரை   ம ணி   நே  ர ம்   என் னை    சந்  தித்து   பே சி  னா ர்   .     க ம ல் ஹா ச ன்   மை னா   ப ட த் தி ன்   ஆடி யோ    லா ன் ச் சி ல்   ப ட த் தை   பா ர் த்துவிட்டு இரண்டு நாட்கள், நான் தூங்கவே இல்லை என்று கூறினார். அதிலிருந் து  க ம ல்   சா ர்   எ னக் கு    அ டி க்  க டி    போ ன்   செ ய் து   பேசு  வ து  வ ழ க் க ம்   .    மே லு ம்   அ வ  ரை   வை த்து   கூ ட   ஒ ரு   ப ட ம்   ப  ண் ண  இ  ரு ந் தே ன்   .   ஒ ரு   சி ல   கா ர ண ங் க ளா ல்   அ  து   நட  க் க   மு டி யா ம ல்   போ ய் விட் ட  து  .    வி ரைவி ல்   க ம  ல்   சா  ரை   வை த்து    ஒ ரு   ப ட த் தை   பண்  ணு வே ன்   என்  றும்   கூ றி யி ரு ந் தா  ர்  இ யக் கு ன ர்   பி ர பு    சாலமன்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.