ஆ சை கா ட்டி மோ சம் செ ய்த ந டி கர் சர த் பா பு.. .! !! எ ன் னை ஏ மாற் றி சொ த் து க்க ளை அ ப க ரி த்து வி ட் டார்.. .! !! தி டீரெ ன்று சர் ச்சை யை ஏ ற்ப டு த்தி ய பிர பல ந டி கை.. .! !! பு கை ப் ப ட த் தை பார் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் .. .! !!

0

ந டிக ர்    ச ர த்   பாபு   ஒரு  இ ந்  தி ய   தி   ரை ப் ப   ட   ந டி க ர்   ஆ  வா ர் .  இ வ  ர்  த    மி ழ்   மொ ழி  ம ட்    டு ம ல்  லா  மல்    தெலு    ங்  கு ,  க  ன் ன ட ம் ,   ம லை    யா ளம்  ம    ற் று ம்   இ   ந் தி   மொ ழி க   ளி ல்   ப ல   தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளை    ந   டி த்   து   உ   ள் ளா ர்    எ ன் ப து   கு றி   ப் பி ட  த்த   க்  க து  .   அ வ ர்    இ து வ ரை   2  0 0 க் கு ம்   மே ற் ப ட் ட    தி ரை   ப் ப   ட ங் க   ளி ல்   ந   டி த் து ள் ளா   ர் .   அ வ ற் றி ல்  பெ   ரு ம் பா   லா ன வை    துணை    வே ட த் தி   ல்   உ   ள் ள ன ர் .   அ வ ர்   த   மி ழி   ல்   1 00 க்கு ம்   மே   ற் ப ட்   ட   தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளி  லு ம்   ,   8 0   தெ லு   ங் கி லு ம் ,   20   க   ன் ன ட த் தி   லு ம் ,   ஒ ரு   சி ல   ம லை   யா ள   ம ற்    றும்    இ   ந் தி   திரை   ப் ப   ட ங்  க  ளி  லு ம்   நடி    த்து ள்   ளா ர் .   அ வ ர்   ந டி த் த   ப ல   தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளை   இய க் கு ன ர்  கே .   பா ல   ச ந்  த ர்  இ ய   க் கி யு ள்   ளா ர்  .   அ வ ர்    பெ  ரு   ம் பா லு   ம்   த   மி ழி   ல்   து ணை    வே ட   ங் க   ள்  ந டி த் து   வ   ந் தா ர் .   அ தா வ து   ந டி  கரி ன்   தோ   ழ ன் ,   அ ண்  ண ன் ,   உ ற வி ன ர்   ம  ரு த் து   வ ர்    போ ன்ற    ம  தி க் க    த் த க் க  க  தாப் ப தி  ர  த்  தி  ல்   ந  டி த் தா   ர் .

அவ ர்   எ   ப் போ தெ  ல் லா   ம்   சூ ப் ப ர்  ஸ்   டா ர்   ர   ஜி னி கா ந் த்   உ ட   ன்   ந  டி க்   க  இ   ரு க் கி றா   ரோ   அ போ   தெ ல் லா  ம்   அ வ ர் க   ளி  ன்   கூ   ட்  ட   ணி  வெ   ற் றி   பா  தை  யி   ல்   தா ன்   அ மை ந்து   ள்   ள  து  எ ன் று  சொ ல்   லவே ண் டு ம்   .   அ த ற்க்  கு   சி  ற  ந் த   எ   டு   த் துகா ட் டா   க   அ மை ந் த    தி ரை   ப் ப   ட ங் களே   மு   ள் ளு ம்   ம ல ரு    ம்   ,  அ ண்    ணா ம லை   ,   வேலை   க் கா   ர  ன் ,   மு த் து ,   பா பா   போ ன்  ற   தி ரை   ப் ப   ட ங் க ள்   ஆ  கு ம் .   இ ந்  த   திரை   ப் ப ட ங் க   ள்    அ   னை த் து   ம்   ர   ஜி னிகா  ந்   த்  அ வ ர் க  ளின்  பெ ய    ரை  தூ   க்  கி   வை  த் த து    எ ன் று  தா ன்   சொ ல்   ல   வே ண்டு ம் .   அ த னை  மிஞ்  சி யு   ம்   ந   டி க ர்  ச ர  த்   பா பு வி ற் கு  பெ    ரி ய   பு   க ழி   னை   தே   டி   கொடு   த்த து .

இ தி ல்   அ வ ரி ன்  ந  டி  பு க ளே    வெ   ற் றி க் கு   கா  ர ண   ம்    எ ன் று ம்   சி ல   ர்  கூ   று வா   ர் .    இத னை   தொ ட ர் ந் து   தெ லு   ங் கு   தி ரை   ப்ப ட   த் தி ல்   பிர ப ல   நடி   கை யா க   தி க   ழ்  ந்   து   வ ந்   த வர் தா   ன்   ந டி கை   ர மா பி ர பா  எ ன் ப வ ர் .   இ வ ர் க  ள்   இரு வ   ரு ம்   தி   ரு ம ண  ம்   செ   ய் து   கொ   ள் ளா   ம லேயே   சே ர்   ந் து   வா   ழ் ந்  து   வ   ந்து ள்   ளா ர் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   செ   ன் னை   யி ல்   அ ந் த  ந டி   கை க் கு   ஏ ரா   ள மா ன    சொ  த் து  க  ள்   இ ரு   ந்  து வ ந் து  ள் ள து.  அ த னை   ஏ   மா ற்   றி   வி   ட் டா ர்   எ ன் று   ந டி கை   ர  மாபி ர  பா  ந டி க ர்   ச ர த்  பா பு  மீ   து   பு   கா   ர்   அ ளி  த் து ள்    ளார் .

அந்  த   த   க வ லை   கே   ட் ட   ந டி க ர்   ச ர த் பா பு   த   ன்னு   டை ய   வி   வ சா   ய   பூ   மி  யை   வி   ற்   று   தான்  ந டி கை   ர மாபி ர   பா வு க் கு   உ   மா ப   தி  எ ன் ற   தெ   ரு வி   ல்   ஒ ரு  சொ   ந் த   வீ   டு  க  ட் டி  கொ டு   த் து  ள் ளே   ன்.   அ து ம ட்   டு ம ல்   லா மல்   ம ற் ற   வீ டு   ல ட் ச  க் க ண   க் கி ல்   செ   லவு   செ  ய் து  பு து    ப்பி த்   து   கொ டு   த் து ள் ளே  ன் .   மே லு ம் ,   நா ன்   அ வ ரு க் கு   வா   ங் கி க்   கொ டு   த் த    வீ   ட் டை   தா ன்   எ டு த்  து  க் கொ   ண் டு  எ ன் று    அவ ர்   கூ றி யு   ள் ளா ர்.   இ ந் த   த  க வ ல்   ர சி க   ர் கள்  ம   த் தி யி   ல்   பெ   ரு  ம்  ச ர்   ச்சை  யை   ஏ ற்ப   டு த் தி   வ ரு கி   ன் றது …

Leave A Reply

Your email address will not be published.