சிவ கார் த்தி கேய னை பற் றி ம ட் டும் எ ன் னிட ம் பே சா தீ ங் க .. .! !! க டு ம் கோ ப த்தி ல் இ ரு ந் து வ ரு ம் ந டி கர் த னு ஷ் .. .! !! ந ன் றி மற ந் த சிவ கா ர்த் தி கே ய ன் .. .! !! வெ ளி யா ன உ ண் மை த க வ லை க ண் டு ஷா க் கா ன ர சிக ர் கள் .. .!! !

0

த ற்போ து த மி ழ் சி னி மா உல கி ல் பி ர ப ல மு ன் னணி ந ட் ச த் தி ர மா க இ ரு ந்து
வ ரு ப வ ர் நடி கர் த னுஷ் அ வர் க ள் . ஆ ரம் ப த் தி ல் ந டி ப் பி ற் கா க ப ல
வி ம ர் ச ன ங் க ளை பெ ற் ற த னு ஷ் த ற் போ து த வி ர்க் க மு டி யா த ந டி கரா க
வ ல ம் வ ரு கி றா ர் . இ ந் நி லை யி ல் ச மீப த் தி ல் இ வ ரி ன் ம னை வி யை
வி வாக ர த் து செ ய் த பி ன் வா ழ் க் கை யி லு ம் ச ரி , சி னி மா வி லு ம் ச ரி
தொ ட ர் ந் து தோ ல் வி க ளை யே ச ந் தி த் து வ ரு கி றார் ந டி க ர் தனு ஷ் . அ ந் த
வ கை யில் ச மீ ப த் தி ல் வெ ளி யா ன , ஜ க மே த ந் தி ர ம் , மா ற ன் போ ன் ற
தி ரை ப் ப ட ங் க ள் ந டி க ர் த னு ஷு க் கு மி க ப் பெ ரி ய ஏ மா ற் ற த் தை பெ ற் று
தந் த து . இ தை ய டு த் து ஒ ரு வெ ற் றி ப் ப ட த் தை க் கொ டு க் க வே ண் டு ம்
எ ன் ற நோ க் க த் தி ல் வா த் தி , நா னே வ ரு வே ன் ,

தி ரு ச் சி ற் ற ம் ப ல ம் போ ன் ற ப ல ப ட ங் க ளி ல் பி சி யா க ந டி த் து வ ருகி றா ர் ந டி க ர் த னு ஷ் . அ ப் ப டி ஒ ரு நி லை யி ல் ந டிக ர் த னு ஷ் த ன் னு டை ய வே த னை க ளை ந ண் ப ர் க ளு ட ன் ப கி ர் வ து வ ழ க் க மா ன ஒ ன் றா கு ம் . அ ப் ப டி இர வு பா ர் ட் டி ஒன் றி ல் ம து போ தை யி ல் வே த னை யு ட ன் த ன் னு டை ய க ஷ் ட ங் க ளை கூ றி யி ரு க் கி றா ர் . அ ப் போ து ந ண் ப ர் களும் அ வ ரு க் கு ஆ று த ல் சொ ல் லி இ ரு க் கி ன் ற ன ர் . அ ந் த நே ர த் தி ல் ஒ ரு ந ண் ப ர் சி வ கா ர் த் தி கேய னை ப ற் றி பே ச , உ ட னே த னு ஷ் சற் று கோ ப ப் ப ட் டு நா ன் பா ர் த் து சினி மா வி ற் கு வ ந்த பை ய ன் அ வ ன் ,

எ ன் னு டை ய த யா ரி ப் பி ல் எ தி ர் நீ ச்ச ல் பட த்தி ல் ந டி த் து வெ ற் றி பெ ற் ற பி ற கு தா ன் அ வ னு க் கு ப ல ப ட ங் க ளி ல் வா ய் ப் பு கி டை த் த து . அ ப் படி இ ரு ந் து ம் நா ன் செ ய் த உ த வி யை ம றந் து , அ வ னு டை ய ப த் தா ண் டு சி னி மா நி றை வு வி ழா வி ற் கு யா ர் யா ரு க் கோ ந ன் றி சொ ன் னா ன் . ஆனா ல் எ ன் பெ யரை கு றி ப் பி ட் டு ஒ ரு ந ன் றி கூ ட சொ ல் ல த் தெ ரி யா த ந ன் றி ம ற ந் த வ ன் எ ன் று கோ ப மா க பே சி வி ட் டா ரா ம் ந டி க ர் தனு ஷ் . உ ட னே ந ண் ப ர் க ள் அ ப் ப டி யே பே ச் சை தி சை மா ற் றி த னு சை ச மா தா னம் செ ய் து வை த் த தா க கூ ற ப் ப டு கி ற து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.