தி டீரெ ன் று ஏ . ஆ ர் . ர ஹ் மான் கா லி ல் வி ழு ந் த பி ர ப ல பா ட க ர் . . .. ! ! ! ஷா க் கி ல் உ றை ந் து போ ன அ ர ங் க ம் .. ! ! ! தீ யா ய் ப ர வு ம் வீ டி யோ வை க ண் டு அதி ர் ச் சி யி ல் ர சிக ர் கள் . . . ! ! !

0

பி ரப ல ரா ப் பா டக ர் யோயோ ஹ னிசி ங் இ சை ப் பு ய ல் ஏ . ஆ ர் .ர ஹ் மா னி ன் கா லி ல் வி ழு ந் து வ ண ங் கும் வீ டி யோ ச மூ க வ லை த ள ங் க ளி ல் வை ர லா கி வ ரு கி ற து . ச ர் வ தே ச இ ந் தி ய தி ரை ப் ப ட அ கா ட மி வி ரு து க ள் வ ழ ங் கு ம் வி ழா ( ஐ . ஐ . எ ப் . ஏ . ) அ பு தா பி யி ல் உ ள் ள யா ஸ் ஐ லே ண் டி ல் எ த் தி ஹா ட் அ ர ங் கத் தி ல் ந டை பெ ற உ ள் ள து . இ ந் த வி ரு து வ ழ ங் கு ம் வி ழா வை ந டி க ர் க ள் ச ல் மா ன் கா ன் , ரி த் தே ஷ் தே ஷ் மு க் ம ற் று ம் ம ணீ ஷ் பா ல் ஆ கி யோ ர் மு ன் னி ன் று தொ கு த் து வ ழ ங் கு கி ன் ற னர். இ தி ல் , ந டி க ர் ந டி கைக ளா ன ர ன் வீ ர் சி ங் , கார் த் தி க் ஆ ர் ய ன் , சா ரா அ லி கா ன் , வ ரு ண் த வா ன் , அ ன ன் யா பா ண் டே , தி வ் யா கோ ஸ் லா கு மா ர் ம ற் று ம் நோ ரா ப தே ஹி உ ள் ளி ட் டோ ர் ப ல்வே று நி க ழ் ச் சி க ளை வ ழ ங் கு கி ன் ற ன ர் . இந் த வி ழா விற் கா ன ஒ த் தி கை நி கழ் ச் சி யி ல் ப ஞ் சா ப் பை சே ர் ந்த ரா ப் இ சை பா ட கரா ன ஹ னி சி ங் எ ன்ப வ ரு ம் க லந் து கொ ண்டு ள் ளா ர் அ பு தா பி யி ல் நடை பெ ற் று வ ரு ம் ஐ ஐ எ ஃ ப் ஏ வி ரு து வ ழ ங் கு ம் வி ழா வி ல் இ ந் த ச ம் ப வ ம் ந டை பெ ற் று ள் ள து.

அ பு தா பியி ல் ந டைபெ று ம் ஐஐ எ ஃ ப் ஏ விரு து க ள் வழ ங் கு ம் விழா வி ன் ஒ த் தி கை நி க ழ் ச் சி யி ன் போ து மே டையி ல் நட ன மா டி ய ப ஞ் சா பி ரா ப் பா ட கர் ஹ னி சி ங் , மே டையி லி ரு ந் து இ ற ங் கிவ ந்து பா ர் வை யா ளர் க ள் வ ரி சையி ல் அ ம ர் ந் தி ரு ந் த ஆஸ் க ர் வி ருது பெ ற்ற இ சை ய மை ப் பா ள ர் ஏ . ஆர் . ர ஹ் மா னி ன் கா ல் க ளி ல் வி ழு ந் து வ ண ங்கி னா ர் . கா லி ல் வி ழு ந் து வ ண ங்கு ம் வீ டி யோ வை த ன து இ ன் ஸ் டா கி ரா ம் ஸ் டோ ரி ஸில் ப கி ர்ந் து ள் ள பா ட கர் ஹ னி சி ங், ” ஏ . ஆ ர் . ர ஹ் மான் மு ன் பு பாடி ய து எ ன து வா ழ் க் கை யி ன் மு க் கி ய மா ன த ரு ண ம் ” எ ன் று தெ ரி வி த் து ள் ளா ர்.

இ ந்த நி க ழ்ச் சி யி ல் க ல ந் து கொ ண்ட ஜா க் கு லி ன் பெ ர் னா ண் ட ஸு ட ன்
இ ணை ந் து எ டு த் த பு கை ப் பட த் தை யு ம் , ச ல்மா ன் கானி ன் வ ரு கை தொ ட ர் பா ன கா ட் சி க ளையு ம் த ன து இ ன் ஸ் டாகி ரா மி ல் ப கி ர் ந் து ள் ளா ர் ஹ னி சி ங் .
இ தே வே னை, கா லி ல் வி ழு ந் து வ ண ங் கு ம் வீ டி யோ வை த ன து இ ன் ஸ் டா கி ரா ம் ஸ் டோரி யில் பா ட க ர் ஹ னி சி ங் ப கி ர் ந் து ள் ளா ர் . ஏ . ஆ ர் . ர ஹ் மா ன்
மு ன் பு பா டி ய து எ ன து வா ழ் க் கை யி ன் மு க் கி யமா ன தரு ண ம் எ ன் று
உ ரு க்க மா க பதி வி ட் டு ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.