ப த்த ல ப த் த ல னு வெறி த் த ன மா க உ டற் ப யி ற் சி செ ய் யு ம் நடி கை ஸ் ரு தி ஹாச ன் . . . ! ! ! உ ட ற் ப யி ற் சி செ ய் யு ம் போ து மு து கி ல் ஏ றி அ ம ர் ந் து பி ன் னா ல் த ட் டி ய னா ர் … ! !! மி க வு ம் வ ரு த்தத் தி ல் ஸ் ரு தி ஹா ச ன் . . . ! ! ! யா ர் அவ ர் எ ன் று நி ங் க ளே பாரு ங்க ளே . . . ! ! ! வீடி யோ உ ள் ளே . . . !!!

0

1992ஆ ம் ஆ ண் டு வெ ளியா ன தே வ ர்ம க ன் பட த் தி ல் கு ழ ந் தை ந ட்ச த் தி ர மாக
ந டி த்தா ர் நடி கை ஸ் ரு தி ஹா ச ன் . 2 0 00 ஆம் ஆண் டு வெ ளி யா ன க ம லி ன் ஹே ரா ம் ப ட த் தில் கெ ஸ்ட் ரோ லி ல் ந டி த் தா ர் . இ ந் தி யி ல் வெ ளி யா ன ல க் ப ட த் தி ன் மூ ல ம் சி னி மா வு க் கு அ றி மு க மா னா ர் ஸ் ரு தி ஹா ச ன் . இ ந் த ப் ப ட த் தி ல் இ ர ட் டை வே ட த் தி ல் ந டி த் தி ரு ந் தா ர் ஸ் ரு தி ஹா ச ன் . தொ ட ர் ந் து தெ லு ங் கி ல் அ ன க ன கா ஓ தீ ரு து எ ன் ற ப ட த் தி ல் நடி த் தா ர் . இ த ன் மூ ல ம் தெ லு ங் கு சி னி மா வு க் கு அ றி மு க மா னா ர் ந டி கை ஸ் ரு தி ஹா ச ன் . த மி ழி ல் 7 ஆ ம் அ றி வு ப ட த் தி ன் மூ ல ம் ஹீ ரோ யி னா க எ ன் ட் ரி கொ டு த் தா ர் ஸ் ரு தி ஹா ச ன் . இந் த ப் ப ட த் தி ல் சை ன் ட் டி ஸ் ட் மா ண வி யா க சூ ர் யா வு க் கு ஜோ டி யா க ந டி த் தா ர் ஸ் ரு தி ஹா ச ன் .

ஸ் ரு தி ஹா ச ன் த மி ழ் , தெ லு ங் கு ம ற் று ம் பா லி வு ட் எ ன ப ல மொ ழி ப ட ங் க ளி ல் ந டி த் து வ ரு கி றா ர் . டா ப் ந டி க ர் க ளு ட ன் ஜோ டி யா க ந டி த் து வ ரு ம் ஸ் ரு தி
ஹா ச ன் , மு ன் ன ணி ந டி கை யா க வு ம் வ ல ம் வ ரு கிறா ர் . த ற் போ து பி ர பா ஸு ட ன் ச லா ர் ப ட த் தி ல் ந டி த் து வ ருகிறா ர் . இ ந் த ப ட ங் க ள் வி ரை வி ல் தி ரை க்கு வ ர வு ள் ள ன . ச மூ க வ லை த ள ங் க ளி ல் ஆ க் டி வா க உ ள் ள ஸ் ரு தி ஹா ச ன் அ வ் வ ப் போ து தன து போ ட் டோ க் க ளை யு ம் வீ டி யோ க் க ளை யு ம் ஷே ர் செ ய் து வ ரு கி றா ர் .

ந டி கை ஸ் ரு தி ஹா ச ன் அ வ் வ ப் போ து கா த ல் ச ர் ச் சை க ளி லு ம் சி க் கி வ ரு கி றா ர் . மு ன் பு ல ண் ட னை ச் சே ர் ந் த மை க் கேல் கா ர் சே லை என் ற நா ட க க லை ஞ ரை கா த லி த் து வ ந் தார் . ஆ னா ல் இ ரு வ ரு க் கு மி டை யே க ரு த்து வே று பா டு
ஏ ற் ப ட்ட து . இ த ன் கா ரண மா க 2 0 1 9 ஆ ம் ஆ ண் டு இ ரு வ ரு ம் பி ரி ந் த ன ர் . இ த னை தொ ட ர் ந் து மீ ண் டு ம் கா த லி ல் வி ழு ந் த ந டி கை ஸ் ரு தி ஹா ச ன் சா ந் த னு எ ன் பவ ரு ட ன் கா த ல் உற வி ல் உ ள் ளா ர் .

தா ங் க ள் இ ரு வ ரு ம் கா த லி ப் ப தா க ந டி கை ஸ்ரு தி ஹா ச னே தெ ரி வி த் தி ரு க் கி றா ர் . மே லு ம் இ ரு வ ரு ம் நெ ரு க் க மா க இ ரு க் கு ம் போ ட் டோ க் க ளு ம் வீ டி யோ க் க ளு ம் அ டி க் க டி ச மூக வ லை த ள ப க் க த் தி ல் வெ ளி யா கி வைர லா கி வ ந் த து . தி ரு ம ண ஐ டி யா இ ல் லை க டந் த சி ல நா ட் க ளு க் கு மு ன் பு தி ரு ம ண ம்
கு றி த் து கே ட் ட ர சி க ரி ட ம் , அ தை வி ட பெ ரி பி ர ச் சனை யெ ல் லா ம் த ற் போ
து நா ட் டி ல் உ ள் ள து .

ஆ கை யா ல் த ற் போ து தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ள் ளு ம் எ ண் ண ம் இ ல் லை எ ன் றா ர் . இ த னா ல் வெ க் ஸா ன அ வ ர து கா த ல ர் பி ரி ந் து செ ன் ற தா க த க வல் ப ர வி ய து . அ த ற்கு ஏ ற்றா ர் போ ல் கா த ல ருட ன் இ ருந் த போ ட் டோ க்க ளை யு ம் வீ டி யோ க் க ளை யு ம் த ன து சோ ஷி ய ல் மீ டி யா ப க் க த் தி ல் இ ரு ந் து நீ க்கி னா ர் ஸ் ரு தி . கா ல ரு ட ன் உ ட ற் ப யி ற் சி  இ ந் நி லை யி ல் ஸ் ரு தி ஹாச ன் பு தி ய வீ டி யோ ஒ ன் றை த ன து இ ன் ஸ் டாகி ரா ம் ப க் க த் தி ல் ஷே ர் செ ய் து ள் ளா ர் .

அதி ல் த ன து கா த ல ரு ட ன் சே ர்ந் து உ ட ற் ப யிற் சி செய் கி றா ர் நடி கை ஸ் ருதி ஹாச ன் . இ தி ல் ந ன் றா க ஓ பி அ டி க் கிறா ர் ஸ் ரு தி ஹா ச ன் . பின் ன ர் தன து கா த ல ர் உ ட ற் ப யி ற் சி செ ய் யு ம் பொ ஸி ஷ னை பா ர் த் து ச மோ சா மா தி ரி இ ரு க் கி றா ர் எ ன் று கூ றுகி றா ர் . மு து கி ல் ஏ றி அ ம ர் ந் து . . தொ ட ர் ந் து ஸ் ரு தி ஹா ச ன் மு ட் டி போ ட் டு கு னிந் த ப் ப டி உ ட ற் ப யி ற் சி செ ய் கி றா ர் . அ ப் போ து ஸ் ரு தி ஹா ச னி ன் கா த ல ர் அ வ ர து மு து கி ல் ஏ றி அ ம ர் ந் து பி ன் னா ல் த ட் டு கி றா ர் .

ஸ் ரு தி ஹா ச னி ன் இ ந் த வீ டி யோ வை பா ர்த் த நெ ட் டி ச ன் கள் நீ ங் க ள் அ ட ங் க வே மா ட் டீ ங்க ளா எ ன கேட் டு வ ரு கி ன்றன ர். ஏ ற்கன வே மு ம்பை சூ ப்பர் மார் க் கெ ட் டி ல் த ன து கா த ல ரு ட ன் க ட் டி ப் பி டித் து மு த் தம் கொ டு த் த ப்ப டி போ ட் டோ எ டு த் து சோ ஷி ய ல் மீ டி யா வி ல் ஷேர் செ ய் தி ரு ந் தா ர் ஸ் ரு தி ஹா ச ன் . அ ந் த வீ டி யோ வே பெ ரு ம் வை ரலா ன து . அத னை பா ர் த் த ர சி கர் க ள் எ ன் னதா ன் கா த ல ர் எ ன் றா லு ம் ப ப் ளி க் கி ல் இ ப் ப டியா எ ன கே ட் டு வி ளா சி ன ர் எ ன் ப து கு றி ப் பி ட த் த க் க து .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shruti Haasan (@shrutzhaasan)

Leave A Reply

Your email address will not be published.