பிர பல கம ல் ப ட நடி கை யை அ சி ங்க படு த் தி ய ந ப ர் .. .! !! உங் க ளு க்கு சு ட்டு போ ட்டா லும் நடி ப்பே வ ரா து .. .! !! பி ன் னர் இ தற்கு தக் க பதி லடி கொடு த்த ந டி கை .. .! !! அ வ ங் க யா ரெ ன் று நீ ங் க ளே பா ரு ங்க . .. ! !!

0

பி ரியா ப வானி ச ங் கர் ஒ ரு பி ரபல த மிழ் த் திரைப்பட ந டி கை ஆ வார் . ஆர ம்ப த்
தி ல் வி ஜ ய் தொ லை க் கா ட் சி யி ல் ஒ ளி ப ர ப் பா ன க ல் யா ண ம் மு த ல் கா த ல்
வரை எ ன் ற சீ ரி ய ல் ந டி த் து வ ந் தார் . இ ப் ப டி வெ ளி யா ன இ ந் த சீ ரி ய ல் மூ ல ம் ர சி க ர் க ளி டை யே ந ல் ல வ ர வே ற் பை பெ ற் று வ ந் தா ர் ந டி கை பி ரி யா ப வா னி ச ங் க ர் . பி ன் ன ர் இ த ன் மூ ல ம் இ வ ரு க் கு சி னி மா வி ல் ந டி க் கு ம் வா ய் ப் பு அ மை ந் த து . அ ந் த வ கை யி ல் 2 0 1 7 ஆ ம் ஆண் டு வெ ளி யா ன மே யாத மா ன் எ ன் ற ப ட த் தி ன் மூ ல ம் க தா நா ய கி யா க அ றிமுக மா னா ர் . இ ப் ப டி வெ ளி யா ன தி ரை ப் ப ட மும் இ வரு க் கு ந ல் ல அ ங் கீ கா ர த் தை பெ ற் று த் த ந் த து. பி ன் ன ர் இந் த ப ட த் தை தொ டர் ந் து க டை க் கு ட் டி சி ங் க ம் , மா ன்ஸ் ட ர் , மா ப் பி யா , கள த் தி ல் ச ந் தி ப் போ ம் , ஓ ம ன பெ ண் ணே போன் ற ப ல ப ட ங் க ளி ல் நடி த் து த ன க் கெ ன ஒ ரு த னி இ டை த் தை பிடி த் து கொ ண் டா ர் ந டி கை பி ரி யா ப வா னி ச ங் க ர் . கடை சி
யாக

இ வ ர் அ சோ க் செல் வ ன் ந டி ப் பி ல் வெ ளி யா ன ஹா ஸ் டல் எ ன் ற தி ரை ப்ப ட த் தி ல் ந டித் தி ரு ந் தா ர் எ ன் ப து கு றி ப் பி ட த் த க் க து . இ தை ய டு த் து யா னை , தி ரு ச் சிற் ற ம் ப ல ம் ,அ கி ல ன் , பொ ம்மை , இ ந் தி ய ன் 2 போ ன் ற ப ல ப ட ங் க ளை கைவ ச ம் வைத் து ள் ளா ர் ந டி கை பி ரி யா ப வா னி சங் க ர் . இ ப் ப டி தொ டர் ந் து ப ல ப ட ங் க ளி ல் பிசி யா க ந டி த் து க் கொ ண் டு வ ரு ம் ந டி கை பி ரி யா ப வா னி ச ங்க ரு க் கு சு த் த மா க நடி ப் பே வ ரவி ல் லை எ ன்று ர சி க ர் ஒ ரு வர் வி ம ர் ச ன ம் செ ய் தி ருக் கி றா ர் .

அ தை ப் பா ர் த் த ந டி கை பி ரி யா ப வா னி ச ங் க ர் அ த ற் கு ப தி ல டி கொ டு க் கு ம் வ கை யி ல் ட் வி ட் ஒ ன் றி யை யு ம் செ ய் து ள் ளா ர் . அ ந் த வ கை யி ல் அ வ ர் கூ றி ய தா வது , நீ ங்க ள் சொ ன்ன தை எ ன்னு டை ய இ ய க் குன ர் க ள் சொ ன் னால் நா ன் ஏ ற் று க் கொ ண் டு அ தை ப ற் றி ஏ தா வ து செ ய்வே ன் , இ த ற்கா க நீ ங் க ப த ட் ட ப் ப டாதீ ர் க ள் எ ன் று கூறி யி ரு க் கி றா ர் . இ ந் த தக வ ல் தற் போ து ச மூக வ லைத் த ள ங் க ளில் வெ ளி யா கி வைர லா கி வ ரு கி ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.