நா ன் க ஷ் ட ப் ப ட் ட நே ரத் தி ல் எ னக் கு உ த வி ய ஒ ரே ம னி த ன் இ வ ர் ம ட் டு ம் தா ன் . . . ! ! ! மே டை யி ல் பெ ரு மி த ம் கொ ண் ட ந டி க ர் ச ர த் கு மா ர் . . . ! ! ! அ வ ர் யா ரு ன் னு நீ ங் க ளே பா ரு ங் க . . . ! ! ! ப ல ரு ம் அ றி ந் தி டா த உ ண் மை த க வல் . . . . ! ! !

0

த மி ழ் சி னி மா உ ல கில் 90 கா ல கட் ட ங் க ளி ல் முன் ன ணி ந டிக ரா க இரு ந் தவர் ந டிகர் சர த்குமார் அவ ர்கள். த ற்போ து இ வர் அ ரசி ய ல்வா தி யாக வும் இ ருந் து   வ   ருகி றா ர் . இ வ ர்  ந டி   க ர் ,   அர சி ய ல்     வா   தி ,  இ   யக்கு  ன ர்,   த யாரி   ப் பா ளர் ,   பா டி   பி ல் ட ர்   என பன்   மு  க  ங் களை  கொ   ண் ட வ ர் .   நடி க  ர்   ச ர த் கு மா   ர்  இ து வ  ரை  1 3 0க் கு  ம்  மே   ற் பட் ட   தி ரை   ப் ப  ட ங் களி  ல்  ந  டித் து    ள்   ளா ர் எ ன் ப து   கு றி   ப் பிட   த்த  க்க து .  மே  லு ம்   தமி ழ்,   ம லை   யா ள ம் ,   தெ   லு ங் கு ,    கன் ன ட ம்   போ ன் ற   ப ல   மொ   ழி  பட   ங் க   ளி ல்   ந  டி த்  து    ள் ளா ர்  .   சினி  மா   உ  லகை   யு ம்   தா   ண் டி    நி ஜ  வா ழ் க் கை   யி  ல்   ப ல  ந ல    த் தி ட்ட   உ த வி   க ளை  யு ம்   ந டிக ர்  ச ரத் கு மா ர்   செ ய் து   ள் ளா  ர் .   மே லு ம்   அ ப் போ து   ந டி  க ர்  ச ர  த்   கு மா ரு க் கு   நெ    ரு   ங் கி  ய   ந ண்    பரா  க   இ  ரு ந்  த   வ ந் த    வ ர்   தா ன்   ந  டி க   ரு ம் ,   இ ய   க் கு ன ரு மா   ன   கே   எ  ஸ்   ர வி   க் கு   மா   ர்   அ வ ர் க ள்   .   இ வ ர்    க ள்   இ ரு வ   ரு ம்   எ ப்   போ து   ச ந் தி   து க்   கொ ண் டா   ர் க ளோ ,   அ ப் போ   தி   லி ரு ந்   து   இ ப் போ து   வ ரை   இ ரு வ ரு ம்   ந ண்   ப ர்   க ளா க   இ ரு ந் து   வ ரு   கி   ன் ற ன ர்   .

இ த ன்   பி   ன் ன   ர்   இ ரு   வ ரு ம்    இ ணை   ந் து   ப ல   தி ரை ப் ப   ட ங் க   ளி ல்   ப ணி யா   ற் றி   வ   ந் த ன ர்   .   அ ந் த   வ கை யி ல்   சே ர ன்   பா ண் டி   ய ன் ,   நா ட்   டா மை   போ ன் ற  ப  ல் வே று   ப   ட ங் க ளி   ல்  இ ணை   ந்  து  ப  ணி   யா ற் றி   யுள்  ள ன ர்   .  அ  தே   நே   ர த் தி  ல்  ப    ண   உ த வி   ம ற் று ம்   ஏ தா வ து  க  ஷ் ட ம்   இ   ரு   ந் தா  லு  ம்   இரு  வ ரு ம்   மா ற்றி   மா ற் றி    உ த வி   செ ய் து   கொ ண்  டு   ள் ள ன ர்   .   அ ப் ப டி   ஒ  ரு மு   றை   ந டி க ர்   ச ர த் கு   மா ரு க் கு   உ ட ல்   நி   லை   ச ரி யி ல்   லா த   போ து   நா ட்  டா மை    ப ட   த் தின்   க    தை யை   எ ழு தி   இ ரு   ந் தா ர்   கே   எ ஸ்   ர வி க் கு மா ர்   அவ ர் க  ள்   .

ஆ னா  ல்   அ ந் த  ப  ட த் தை   ச ர த்  கு  மா ரை   வை  த்   து  ம ட் டு ம்    தான்    எ டு ப்   பேன்    எ ன் று   கு றி   க்  கோ  ளா க   இ ரு   ந் து    ச ர த் கு மா   ரி ன்   உ   ட ம் பு   ச ரி யா ன   பி   ன் ன ர் ,   அ வ ரை வை த்  து   ப  ட த் தை   எ   டு த் து   மா பெ ரு   ம்   வெ  ற் றி  யை  க்   க   ண் டா ர்   .   அதே போ ல    ச   ர த் குமா ரு   க் கு   எ ந் த    ஒரு   உ  த   வியா க    இ ரு  ந்   தா லு ம்  மு   த ல்  ஆ ளா   க   ஓ  டி   வ ரு  ப  வ ர்  இ ய   க் கு  னர்   கே   எ ஸ்   ர வி   க் கு   மா ர்  தா னா ம்    .  இ தை   ப ல மு றை  மே   டை யி ல்   கூறி   யி ரு   க் கி றா ர்   நடி க ர்   ச ர த்   குமா ர்   அ வ ர் க ள்   ,   இ ந் த  த   க வ ல்  த   ற் போ   து   இ ணை   ய   த் தி ல்   வெ ளியா கி   வை   ர லா  கி   வ ரு   கி ற து   …

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.