வி ஜ ய் சே து பதி யை பா ர் த் தா லே எ ன க் கு திட் ட னு ம் போ ல இரு க்கு .. .! !! பொ து இ ட த் தி ல் வெ ளி ப் ப டை யா க கூ றி ய பி ர ப ல நடி கை . .. ! !! இ ணை யத் தை கல க்கு ம் வீடி யோ வை பா ர்த் து அ தி ர் ச் சிய டை ந் த ரசி க ர் க ள் . . . ! !!

0

ந டிக ர் வி ஜ ய் சே து ப தி தற் போ து தமி ழ் சி னி மாவி ல் த வி ர் க் க மு டி யாத
ந டி கரா க வ ல ம் வரு கி றா ர் . மே லு ம் ஆரம் ப த் தி ல் ஹீ ரோ வாக ந டி த்து வ ந் தவ ர் த ற் போ து வி ல் ல ன் க தா பா த் தி ர த் தி லு ம் தொ ட ர் ந் து ந டி த் து வ ரு கி றா ர் .
இ தை அ டு த் து க ம ல் ஹா ச ன் ந டி ப் பி ல் உ ரு வா ன வி க் ர ம் ப ட த் தி ல் வில் ல னா க ந டி த் தி ரு ந்தா ர் ந டி க ர் வி ஜ ய் சே து பதி . இ ப் ப டி வெ ளி யா ன இ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தை இ ய க் கு ன ர் லோகே ஷ் க ன க ரா ஜ் இ ய க் கி யி ரு ந் தா ர் . அ து மட் டு மி ல் லா ம ல் ந டிக ர் சூ ர் யா ஒரு சிற ப் பு கதா பா த் தி ர த் தில் ந டி த் து ர சிக ர் க ளிடை யே மா பெரு ம் வர வே ற் பை பெ ற் றா ர் . இ ந் நி லை யி ல் நே ற் று வெ ளி யா ன இ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தை ப ல சி னி மா பி ர ப ல ங் க ள் பா ர் த் துவி ட் டு த ங் க ளி ன் வி ம ர் சன ங் க ளை தெ ரி வி த் து வ ந்த ன ர் . அ ப் போ து ந டி கை கு ஷ் பு வு ம் த ன் னு டை ய வி ம ர் ச ன த் தை தெ ரி வி த் தி ருந் தா ர் .

அ தி ல் அ வ ர் கூ றி ய தா வ து , நீ ண் ட நா ட் களு க் கு பி ற கு ஒ ரு நல் ல ப ட த் தை
பா ர் த் து வி ட் டு வீ ட் டு க் கு செ ல் கி றே ன் எ ன் று தி ரு ப் தி கி டை த் தி ரு க் கி ற து . உ ல கி ன் த லை சி றந் த ந டி க ர் க ளி ல் ஒ ரு வ ர் எ ன் ப தை மீ ண் டும் , நி ரூ பி த் து வி ட் டா ர் க ம ல் ஹா ச ன் அ வ ர் க ள் . மேலு ம் அ வ ரி ன் தீ வி ர வி சி றி நா ன் . அ தோ டு ந டி கர் ப க த் பா சி ல் த ன் னு டை ய இ ய ற் கை யா ன ந டி ப் பை வெ ளி ப் படு த் தி இ ரு க் கி றா ர் .

அ து ம ட் டு மி ல் லா ம ல் வி ஜ ய் சே து ப தி யை பா ர்த் தா லே எ ன க் கு தி ட் ட னு ம் போ ல இ ரு க்கு . அ ந் த அ ள விற் கு வி ல் ல த் தன த் தி ல் அச த் தி யி ரு ந்தார் வி ஜ ய் சே து ப தி . கு றி ப் பா க இ ய க் கு ன ர் லோ கே ஷ் க ன க ரா ஜ் ஒ வ் வொ ரு வ ரி ன் க தா பா த் திர த் தை செ துக் கி யி ரு க் கி றா ர் எ ன் று ம் கூ றி யி ரு ந் தா ர் ந டி கை கு ஷ் பூ . இ ந் நி லை யி ல் ந டி கை கு ஷ் பு பே சி ய வீ டி யோ ப தி வு த ற்போ து இ ணை ய த் தி ல் வெ ளி யா கி யு ள் ள து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.