அ றந் தாங் கி நி ஷா வா ழ் வி ல் ஏ ற் ப ட் ட வி ரி ச ல் . . . ! !! நீ யா நா னா நி க ழ் ச் சியி ல் உ ண் மை யை போ ட் டு டை த் த கண வ ர் க ண்கல ங் கி ய நி ஷா . .. ! ! ! வீ டி யோ வை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

அற ந் தா ங் கி நி ஷா , ஒ ரு ந கை ச் சு வை யா ளரா க த மி ழ் சி னி மா வி ல் பு க ழ் பெ ற் ற வ ர் . வி ஜ ய் தொ லைக் கா ட் சி யி ல் ஒ ளி ப ர ப் பான க ல க் க போவ து யாரு நி க ழ் ச்சி யி ல் ஒ ரு போ ட் டி யா ள ராக ப ங் கு பெ ற் று இ ர ண் டா ம் இ ட த் தி னை பெ ற்று வெ ற் றி பெ ற் று ள் ளா ர் . பி ன் த மி ழ் சி னி மா வா ல் ந கை ச் சு வை க தா பா த் திர ம் ம ற் று ம் கு ண ச் சி த் திர வே ட ங் க ளி ல் ந டி த் து வ ரு கி றா ர் . வி ஜ ய் டி . வி – யி ன் கா மெ டி கே டி . . . அ ற ந் தா ங்கி நிஷா வு க் கு அ றி முக ம் அவ சி ய மி ல் லை . பெண் க ளு க் கு ம் ந கை ச் சு வை க் கு ம் இ டைவெ ளி அ தி க ம் எ ன் கி ற க ரு த் தை உ டைத் த வ ர் . ‘ கா மெ டி எ ங் க ஏ ரி யா … ’ எ ன் று ஆ ண் க ள் க ட் டி ய அ ர ணை த் த க ர் த் து , அ தி ர டி யா க உ ள் ளே பு கு ந் த வ ர் . நீ யா நா னா நிக ழ் ச் சியி னை த் தொ கு த் து வ ழ ங் கு ம் கோ பி நா த் தி ன் மூ ல ம் இ ன் று வெ ளி யா ன ப் ரொ மோ கா ட் சி யா ல்

அ ற ந் தா ங் கி நி ஷா வா ழ் வி ல் ஏ ற் ப ட் ட வி ரி ச ல் த ற் போ து வெ ளி ச் ச மா கி உ ள் ள து . பி ர ப ல ரி வி யி ல் ஒ ளி ப ர ப் பா கு ம் நீ யா நா னா நி க ழ் ச் சி யி ல் வா ரா வா ர ம் ஏ தா வ து த லை ப் பு கொ ண் டு வி வா தி க் க ப் ப டு ம் . இ ந் நி க ழ் ச் சி யி ஆ ர ம் பி த் த நா ளி லி ரு ந் தே கோ பி நா த் தொ கு த் து வ ழ ங் கு கி ன் றா ர் . இ ந் நி லை யி ல் இ ந் த வா ர ம் ஒ ளி ப ர ப் பா கு ம் நீ யா நா னா நி க ழ் ச் சி யி ன் ப் ரொ மோ கா ட் சி வெ ளி யா கி யு ள் ள து . இ தி ல் பெ ண் பி ர பல ங் க ளா க இ ரு க் கு ம் பி ர ப ல ங் களு ம், அ
வ ர் க ளி ன் க ண வ ர் க ளு ம் க ல ந் து கொ ண் டு ள் ள ன ர் .

அ ற ந் தா ங் கி நி ஷா வா ழ் வி ல் சி க் க ல் இ தி ல் அ னி தா த ன து க ண வ ரு டன் க ல ந்து கொ ண் ட து ட ன் , அ ற ந் தா ங் கி நி ஷா வு ம் த ன து கணவ ரு ட ன் க ல ந்து
கொ ண் டு ள் ளா ர் . வெ ளி யி ல் தா ன் இ ரு க் கு ம் இ ட த் தி னை க ல க லப்பா க
வை த் தி ரு க் கு ம் நி ஷா வி ன் வா ழ் க் கை யி ல் சி க் க ல் ஏ ற் ப ட் டு ள் ள து
அ ம் ப ல மா கி யு ள் ள து . க ண வ ர் கூறு ம் உ ண் மை யை யு ம் , சூ ழ் நி லையை யு ம்
பொ று த் து க் கொ ள் ள மு டி யா த நி ஷா க ண் க ல ங் கி க ண் ணீ ர் சி ந் தி யு ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.