சற் று மு ன் வெ ளிவ ந் த அ தி ர் ச் சி ச ம் ப வ ம் . . . ! ! ! பி ர ப ல பா ட க ர் கே . கே . ம ர் ம மா ன மு றையி ல் ம ர ண ம் . . .? ? ? த ங் கியி ரு ந் த ஹோ ட் ட லில் இ ரு ந் து க ண் டு பிடி க் க ப் ப ட் ட ம ரு ந் துக ள் . . . ! ! ! ஹோ ட்ட லி ல் ந ட ந்த து என் ன . . . ?? ? வீ டி யோ வை பா ர் த்து பெ ரு ம் அ தி ர் ச் சியி ல் ரசி க ர் க ள் . . . !!!

0

பி ர ப ல பி ன் ன ணி பாட க ரா ன கே . கே . எ ன அ ழை க் க ப் ப டு ம் கி ரு ஷ் ண கு மா ர் கு ன் னத் நே ற் று தி டீரெ ன ம ரண ம டை ந் தா ர் . அ வ ரு க் கு வ ய து 5 3 பா ட க ர் கே.கே . , ‘ மி ன் சா ர க ன வு ‘ தி ரை ப் ப ட த் தி ன் ஸ் ட் ரா பெ ர்ரி கண்ணே பாடல் மூல ம் த மி ழ் சி னி மா ர சி க ர் க ள் ம ன தி ல் நீ ங் கா இ ட ம் பி டி த் த வ ர் . இ து போ ல, ம ன் ம த ன் , கா க் க கா க் க , 7 ஜி ரெ யி ன் போ கா ல னி , கி ல் லி உ ட் ப ட ஏரா ளமா ன தி ரை ப்ப ட ங் க ளி ல் பா ட க ர் கே . கே . பா டி யு ள் ளா ர் . இ ந் நி லை யி ல் நே ற் று கொ ல் க த் தா வி ல் இ சை நி க ழ்ச் சி ஒ ன் றி ல் கி ரு ஷ் ண கு மார் கு ன் ன த் ப ங் கே ற் று பா டியு ள் ளா ர் . நி க ழ் ச் சி மு டி ந் த சி ல மணி நே ர ங்க ளி ல் அ வ ர் தி டீ ரெ ன ம ரணமடை ந் தா ர் . மா ர டை ப் பால் உ யி ரி ழ ந் த‌தா க மு த லி ல் கூ ற ப்ப ட் ட நி லை யில் , இ ய ற் கை க் கு மாறா ன மர ண ம் என காவ ல்து றை யி ன ர் வ ழக் கு ப் ப தி வு செய் து ள் ள ன ர் .

ச ந் தே க ம ர ண ம் எ ன் ப தா ல் , உ ட ற் கூ று ஆ ய் வு க் கா க கே கே வி ன் உ ட ன் அ னுப் ப‌ ப் ப‌ ட் டு ள் ள து . அ தே நே ர த் தி ல் , கே கே த ங் கி யி ரு ந் த ஹோட் ட லி ல் இ ணை ஆ ணை ய ர் த லை மை யி ல் போ லீ சா ர் வி சா ர ணை நட த் தி வ ரு கி ன் ற னர் . உ யி ரி ழ ந் த கிரு ஷ் ண கு மா ர் கு ன் ன த்துக் கு தி ரை யுல கி ன ர் இ ர ங் க ல் தெ ரி வி த் து வரு கி ன் ற ன ர் . . ஹி ந் தி , த மி ழ் உ ள் ளி ட் ட ஏ ரா ள மா ன மொழி க ளி ல்
த ன் னு டை ய பா ட ல் க ளா ல் ஏ ரா ள மா ன ர சி க ர் க ளை ச ம் பாதி த் த வ ர் கேகே
எ ன் கி ற கி ருஷ் ண கு மா ர் கு ன் ன த் .

கொ ல் க த் தா வி ல் இசை நி க ழ் ச்சி ஒ ன் றி ல் க ல ந் து கொ ண் ட கே கே வி ற் கு தி டீ ரெ ன உ ட ல் நி லை பா தி க் க ப் ப ட் ட தை அ டு த் து , அ வ ர் ம ர ண ம் அ டை ந் த தா க ம ரு த் து வ ர் க ள் கூ றி ய தா க த க வ ல் க ள் கூ ற ப் ப டு கி ன் ற ன . மா ர டை ப் பி ன் கா ர ண மா க கே கே உ யி ரி ழ ந் தி ரு க் க லா ம் எ ன் றும் கூ றப் பட் டு வ ரு கி ற து. இத னை த் தொ ட ர் ந் து , கே கே உ ட லை ஆ ய் வு செ ய்து பா ர் த் த போ து , அ வ ரி ன் உ ட ல் நிலை கு றி த் து ப ல த க வ ல் க ள் , த ற்போ து வெ ளி யா கி உள் ள து . அ தா வ து , கே கே வி ன் இ ட து த மி னி யில் 8 0 ச த வீ த அ டை ப் பு களு ம் ,

சி றி ய தமி னி யி ல் நி றை ய அ டை ப் பு க ள் இ ரு ந் த தும் தெ ரி ய வ ந்த து . அ தே போ ல , த னது இ த ய த் தி ல் நி றைய பி ளா க் குக ள் இ ரு ந் த து கூ ட தெ ரி யா ம ல் தா ன் , கே கே இ ரு ந் து வ ந் த தா க வு ம் கூ ற ப் ப டு கி ற து . மேலு ம், அ டி க் க டி நெ ஞ் சு எரி ச் ச ல் அ தி க ம் இ ருந் த த ன் பெ ய ரி ல் , A n t a c i d s எ டு த் து க் கொ ண் ட து ம் தெரி ய வ ந் து ள் ளது . A n t a c id s ம ரு ந் து க ள் மு ன் னதா க , த ன து இ த ய த் தி ல் தா ன் பிர ச் ச னை உள் ளது எ ன் ப தை மு ன்ன ரே கே கே தெ ரி ந் து கொ ண் டிரு ந் தா ல் , தி டீ ரெ ன மா ர டை ப் பு ஏ ற் ப ட் ட தை த வி ர் க் க க் கூ ட செ ய் தி ரு க் கலா ம் எ ன்று ம் த க வ ல் க ள் தெ ரி வி க் கி ன் ற து .

கே கே த ங் கி இ ரு ந் த விடு தி யி ல் கூ ட , நிறை ய A n t a c i d s ம ரு ந் துக ள் க ண் டு பி டி க் க ப் ப ட்ட தா க சொ ல் ல ப் ப டு கி ற து . இ சை நி க ழ் ச் சிக் கு பின் ன ர் , கே கே வி ற் கு மா ரடை ப் பு ஏ ற் ப ட்ட போ து , மு த லு தவி யா ன C P R – ஐ உ ட னே கொ டு த் தி ருந் தா ல் கூ ட , அ வ ர து உ யி ரை க் கா ப் பாற் ற வ ழி உ ரு வா கி இ ரு க் கலா ம் எ ன் று ம் ம ரு த் து வ ர் க ள் தெ ரிவி த் து ள் ள ன ர் . கே கே வி ன் ம றைவு க் கு மா ரடை ப் பு தா ன் கா ர ண ம் என் று ம் , வே று எ ந் த வொ ரு கா ர ண மு ம் இ ல் லை எ ன் று ம் ம ரு த்து வ ர் க ள் த க வ ல் வெ ளி யி ட்டு ள் ள ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.