நா ன் ந டி த் த பட த்தை நா னே பார் க் க மா ட் டே ன்.. . !! ! தி டீ ரெ ன் று ப ர ப ர ப் பை ஏ ற்ப டு த் தி ய மு ன் ன ணி ந டி கை.. .!! ! அப் ப டி சொ ல் ல இ து தா ன் கா ர ண மா. .. ? ? ? வெ ளி வந்த உ ண் மை த க வலை பார் த்து வி யப் பி ல் ர சி கர் க ள் . ..!!!

0

இந் த   கா ல க     ட்ட ங் க    ளி ல்   த   மி ழ்   சி    னி மாவி ல்    ஏ ரா   ள மா ன   பு   துமு க    ந டி  கை க ள்   உ   ரு வா   கி க்  கொ ண்   டி ரு க் கி   ன்றா ர் க ள் .   அவ ரு   க் கென் று   ஒ ரு  த னி   ர சி கர் க  ள்   ப ட்  டா ள ம்   கூ ட  இ ரு க்கி   ன் ற து .   அ வர்   ந டி த் த   தி ரை ப் ப   ட த் தி ன்   மூ  ல ம்   ம   க் க ள்  ம   த் தி யில்   நீ   ண் ட   வர  வே   ற் பு   கிடை   த் த து   அ த ன்   பிற கு   ப ல   மு   ன் ன ணி  ந டி க  ர் க ளி ன்   தி  ரை   ப்ப ட ங் க   ளி ல்    ந டி த் து  வ ரு கி   ன்றா ர் .   அ ந் த   வ கை யில்    ந டி கை   கீ ர் த் தி    சு ரே சு ம்   ஒ ரு வ ர் .   இ வ ர்   ஒ ரு   இ   ந் தி ய த்   தி  ரை   ப் ப ட   ந டி கை   ம ற் று  ம்   மா ட   ல்    ஆ வா ர் .   அ வ ர்   மு   க் கி ய   மா க   த    மி ழ் ,   தெ லு   ங் கு   ம ற் று ம்   ம லை   யாள   தி ரை   ப்  ப ட  ங் க   ளி ல்    தோ  ன்  றி   னா ர் .   மே லு ம்,    தெ   லு ங் கு   வா ழ்   க் கை  வ   ர லா ற்  று ப்   தி ரை   ப் ப ட  மா ன   ம    கா ந   தி   தி ரை   ப் ப ட    த் தி ல்   ந டி கை   சா   வி த் ரி   யா க   நடி   த் த த   ற் கா க   சி   ற ந் த    ந  டி கை    க் கா ன   தே சி  ய   தி ரை    ப் ப ட  வி   ரு தை  வெ ன்   றா ர் .    மே லு ம்,

ந டி கை   கீ ர் த்  தி   த யா ரி   ப் பா ள ர்   ஜி . சு ரே ஷ் கு மா ர்   ம ற் று ம்   ந டி கை   மே ன கா   கு மார்    ஆ   கி யோ  ரி ன்   ம க    ள்   எ   ன்ப  து  கு றி  ப் பி  ட த் த   க்  க து .   ந டி கை    கீ ர் த் தி    2 0 0 0  க ளி ன்   மு   ற்ப கு   தி யி ல்    கு   ழ ந்   தை    ந டி   கை யா க   ந டி   க் க த்   தொ ட   ங் கி   னா ர் .    அ த ன்   பி றகு   பே ஷ  ன்   டி  சை   னை ப்    ப டித்த    பி றகு   தி ரை  ப்ப  ட   ங் களு    க் கு த்    தி ரு  ம் பி னா ர் .   பி ற கு   2 01 3  ஆ ம்   ஆ    ண் டு   ம லை   யா ள   தி ரை   ப் ப ட மா  ன   கீ தா    ஞ் ச   லி யி ல்   அ வ ர்   த ன து   மு த ல்   மு   க் கி  ய    க   தா பா   த் தி ர   த் தி ல்   ந டி    த்தா ர்  .   அ தன்    பி ற கு   ரிங்   மா   ஸ் ட ர் ,   இது    எ   ன் னா   மா   ய ம் ,   ர ஜி  னி   மு ரு க ன்,   ரெ மோ  ,   நே னு   சை லா  ஜா ,   பை   ர  வா ,   நே னு   லோ   க்  கல்  ,

தா னா   செர்   ந் தா   கூ ட்  ட ம் ,   ம    கா ந   தி,    ச ண் டகோ ஜி   2 ,   ச   ர் க்   கா ர்    ம ற்  று ம்   சா மி    2   போ ன்  ற   ப ல   தி ரை    ப் ப ட   ங் க   ளி ள்   ந டி   த் து   ள் ளா ர்   எ ன் ப து    கு றி   ப் பி ட த்  த   க் க து .   த    மி ழ்   சி  னி மா வி ல்    ப ல   ந டி க ர்   ந டி   கை க    ள்   உ ள் ளா   ர்  க ள் .   இ  வ ர்   த  ன   க் கா ன  இ ட  த் தை   த  க் க வை    த் து க்   கொ   ள் ள    ப ல   வி   த மா   ன   தி   ற மை க   ளை    வெ   ளி க் கா   ட்  டி   வ ரு கி  ன் றன ர் . இ ந்நிலையில்  நடிகை  கீர்  த் தி   சு ரே ஷ்   த    மி ழ்  சி   னி மா வி ல்   மு   ன் ன ணி   ந    டி கை  க   ளி  ல்   இ வ ரு ம்   ஒ ரு வ ர் .    இ ப் ப    டி யா ன   நி லை யி ல்  ச மீ  ப   த் தி ல்   அ ளி   த் த   பே   ட் டி யி   ல்   தி டு    க் கி டு   ம்    த    க வ  லை   வெளி    யி ட்  டி ரு   ந்  தா ர் .

அது  எ ன்   னவெ    ன் றால்    நா ன்  தெ    ளிவா க    சொ  ல் ல   வே ண்    டு மெ ன்   றா ல்   நா ன்   ந டி த் த   ப ட  ங்  க ளை   நா னே   பா ர்  க்  க   மா  ட்  டே ன் .  அ ப் ப   டி யா   நா  ன்  ந டி த்  த   ப ட   ங் க ளை   பா ர்   த் தால்   எ ன்   ந  டி   ப் பி ல்   நி   றை  ய   த    வ று க   ள்   எ ன க்கு   தெ    ரி யு ம்.   மே லு ம்  ,   இ   ன் னு ம்   ந   ன் றா க   ந டி க் க  வே   ண் டு  ம்   எ ன் ற   க   ட் டா ய   ம்   எ ன க் கு   தோ   ன் று  ம்  எ ன் று   ஒ ரு   ப   ர  ப ர   ப் பு த்   த   கவ லை   ந டி  கை  கீ ர் த் தி    சு ரே ஷின்   ச மீ ப   த் தி ல்   வெ ளி   யி ட் டி ரு   ந் தா ர் .   இ ந் த   த க வ லை   கே ட் ட   ப ல   ர சி க   ர் க ள்   அ தி   ர் ச் சி   யி ல்   ஆ ழ்   ந் து ள் ள   ன ர் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.