லே ட் நை ட் டில் அ ந் த ந ப ரு ட ன் டே ட் டிங் செ ன் ற பி ர ப ல ந டி கை . . .! ! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . . . ? ? ? இணை ய த் தி ல் தீ யா ய் ப ரவு ம் பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் கள் . . . !! !

0

தெ ன்னி ந் திய சி னி மா த் து றையி ல் மு ன் ன ணி ந ட் ச த்தி ர மா க வு ம் , ர சிக ர் க ளி ன் க ன வு கன் னி யா க வு ம் வல ம் வ ருப வ ர் ந டி கை ச ம ந் தா . இ வரு டை ய சிரி ப் பி லு ம் , அழ கி லு ம் ம ய ங் கா தவ ர் யாரு மி ல் லை . அ ந் த அ ள வி ற்கு கொ ள் ளை ய ழ கி ல் ர சி க ர்க ளி ன் இ த யத் தை கொ ள் ளைய டி க் கி றா ர் ந டி கை ச ம ந் தா . த ற் போ து வி ஜ ய் நிர் வா ணா இய க் க த் தி ல் நடி க ர் வி ஜ ய் தே வ ர கொ ண் டா ஜோ டி யா க கு ஷி எ ன் ற பு தி ய ப ட த் தி ல் நடி த் து வ ரு கிறா ர் . க ட ந்த 2 8 ம் தே தி ந டி கை ச மந் தா தன் னு டை ய 3 5 – வ து பி ற ந் த நா ளை கொ ண் டா டி னார் . பி ற ந் த நா ளா ன அ ன் று வி க் னே ஷ் சி வ ன் இ ய க் க த் தி ல் ச ம ந் தா ந டித் த ‘ கா த் து வா க்கு ல ரெ ண் டு கா த ல் ’ ப ட ம் த மி ழ க ம் மு ழு வ தும் வெ ளியா ன து . இ ப் ப ட ம் ம க் களி டை யே ந ல் ல வ ர வே ற் பை பெ ற் று வ சூ லை வாரி அ ள்ளி யு ள் ள து .

இ த னை ய டு த் து , ச ம ந் தா த ற் போ து கி ரு ஷ் ணா பிர சா த் த யா ரி த் து ள் ளா ர் ‘ ய சோ தா ’ ப ட த் தில் ந டி த் துள் ளா ர் . தெ லு ங் கி ல் ய சோ தா , சாகு ந் த ல ம் , கு ஷி போ ன் ற ப ட ங் க ளி ல் ந டி த் து வ ரு கி றார் ச ம ந் தா . இ தி ல் சா குந் த ல ம் ப ட ம் வி ரைவி ல் தி ரை க் கு வ ர உ ள் ள து . த ற் போ து சி வா நி ர் வா ணா இ ய க் கு ம் ப ட த் தி ல் வி ஜய் தே வ ர கொ ண் டா வுக் கு ஜோ டி யா க ந டி த் து வ ருகி றா ர் ச ம ந் தா . இ ந் த ப ட ம் வரு கி ற டி ச ம்ப ர் மா த ம் 2 3 ஆ ம் தே தி தி ரை க் கு வ ர உ ள்ள து .

அ தே போல் ச ம ந் தா ந டி த் து வ ரு ம் இ ன் னொரு பட மா ன ய சோதா ஆ க ஸ்ட் மா த ம் 2 ம் தே தி வெ ளி யா கி றது . இ ந் த நி லை யி ல் ப ட ப் பிடி ப் பு க்கு ந டு வே அ வ் வ ப் போ து தா ன் டே ட் டி ங் செ ல் வ தா க வு ம் தெ ரி வி த் தி ருக் கி றா ர் ச ம ந் தா . அ து கு றி த் து அ வ ர் வெ ளி யி ட் டு ள்ள ப தி வி ல் , த ன து நெ ரு க் க மா ன ந ண்ப ர் க ளாக பி ரீ த ம் ஜூ க ல் க ர் , சா த னா சீ ங் ஆகி யோ ரு ட ன் லே ட் நை ட் டி ல் தா ன் டே ட் டி ங் செ ன் ற தா க அ வ ர் கு றி ப் பி ட் டு ள்ளா ர் . அ தோ டு அ வ ர் க ளு ட ன் தா ன் எ டு த் து கொ ண் ட பு கை ப் ப ட த் தை யு ம் ப திவி ட் டு ள் ளா ர் ச ம ந் தா .

இ ப்ப ட ம் தெ லு ங் கு இ ந் தி த மி ழ் ம லை யா ள ம் க ன் ன டம் ஆ கி ய மொ ழிக ளி ல் ப ட மா க வெளி யி ட ப் ப ட வு ள் ள இ ப் ப ட த் தை ஹ ரி ச ங் க ர் மற் று ம் ஹ ரிஹ ரன் எ ன இ ரு வர் எ ழு தி இ ய க் குகி ன் ற னர் . இ ந்நி லையி ல் , ந டி கை ச மந் தா, த ன து நெ ருங் கி ய ந ண் ப ர் க ளான பி ரீ தம் ஜு க ல்க ர் மற் று ம் சா த னா சி ங் ஆ கியோ ரு ட ன் லே ட் நை ட்டி ல் டே ட்டி ங் செ ன் ற தா க த ன து இ ன் ஸ்டா கி ரா ம் ப க் க த் தி ல் ப தி வி ட் டு ள் ளார் . அ வ ர் க ளு ட ன் க வ ர் ச் சி உ டை யி ல் ந டி கை ச ம ந் தா போஸ் கொ டுத் த பு கைப் ப ட ங் க ள் த ற் போ து இ ணை ய த்தி ல் வை ர லாகி வ ரு கி ற து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.