ஆ ண் ட்ரி யா, கீ ர்த் தி சுரே ஷை தொ டர் ந் து இ ந் த இ ளம் நடி கை யுடன் நெ ரு க்க மா க இ ருக் கும் அ னி ரு த். . . ! ! ! வெ ளி வ ந்த பு கைப்ப டத் தை பா ர் த் து நீ ங்க ளுமா இ ப்ப டி எ ன் று அ தி ர்ச்சி யில் ர சிக ர்க ள். . .! ! !

0

அ னி ரு த்   ர வி  ச் ச ந் த  ர்   ஒ ரு  இ  ந்தி   ய   தி   ரை  ப் ப ட  இ   சை ய   மைப்   பா ள ர்  ம ற்   று  ம்     பா ட  க  ர்  ஆ வா ர் .   இவ   ர்  மு த  ன்  மையா  க   த   மிழ்   சினி மாவி  ல்  ப    ணி  யா ற்று    கி  றார்   என் ப து  கு றி   ப் பி ட த் த   க் க  து.   அ    வ ர்   மூ   த்த   ந டி   கர்   ரவி   ராகவே   ந்தி ரா வி ன்  மக   ன்  ஆ வா ர் .   மேலு ம்,  அ   னிரு த்   ர வி   ச்ச ந்   த ரி ன்  மு    தல்    பா   டல்   ஏ ன்   இ   ந் த  கோ   ல வே   ரி   டி    3  ஆ ம்   தி   ரைப் ப   ட த் தி ற்   கா க   இ  ய ற் ற ப்   ப ட் ட  து .      இ து   உ ல   க ம்  மு   ழு வ   து ம்   வை   ர லா   கி  யூடி  யூ பில் 2 0 0   மி    ல் லி ய னு    க்கும்  அ தி  க  மா ன   பா  ர் வை க  ளை ப்  பெ   ற் றுள்   ள து.   மே லும் ,   ந டிக ர்     விஜ ய்   ந டித் த   க   த் தி  தி ரை ப் பட   த் தி  ற் கு   இ சை   ய மை  க் க  மு   ரு க  தா ஸ்  கை   யெ ழு   த்தி ட்   டா ர் .   இ தி  ல்   வை   ரல்   ஹி    ட்  செ   ல் பிபு ல்   லா   அ ட ங்  கு ம் .  இ து   அவ ர து   சுயா   தீன   ஆ  ல் ப ங்   க ள்   ம ற் றும்   நே ர டி   இ  சை   நி க ழ்   ச் சி க   ளை   வெ ளி யி   டு கி ற து .   அ தே   ஆ   ண்டி ல் ,   மே   ஜ ர்  லே   ச ரின்   ஹி   ட்  ஒ ற்   றை   கோ  ல் ட்   வா   ட் ட ர்   ரீமி   க்ஸி ல்   டி ப்  லோ வு   ட ன்  அ   வ ர்  இ ட ம்   பெ ற் றா  ர் .

அவ   ரை   செ  ன் னை யி   ல்   மி   கவு ம்   வி ரு  ம் ப த் த   க் க   ம னி  த ர்   எ ன் று  டை    ம்ஸ்    ஆ ப்  இ ந் தி   யா   வி   வ ரி த்   தது .   இவ ர்   தொ   டர் ச் சி யா   க  இ ர   ண் டு  மு   றை   இ ந்   த  ப ட்   ட த்   தை   அ  டை   ந் த  மு   த ல்   இ  சை க்   க லை   ஞ ர்   எ  ன் ற   பெரு   மை   யை   பெ  ற் றா ர் .  இ த னை  தொ ட ர்   ந் து   தற் பொ ழு து  த  மி ழ்   திரை   ப் ப ட  பி ர ப   ல ங் கள்   அ னை வ   ரு மே   ந டி க ர்   மு த ல்  ந டி கை க ள்   வ ரை   வா ர ம்   ஒ ரு மு  றை  செ ன் னை   ந   ட்ச த் தி   ர   ஹோ   ட் ட லி  ல்   பா ர்   ட் டி          வை த் து   கொ   ண்  டா டி  வ ரு வ து   வ ழ  க் க மா   க  இ   ரு ந் து   வ ருகி  ன் ற து.

அ ந் த  வ  கையில்   ஒ ரு வ  ரு க் கொ   ருவ ர்   நெ ரு   க்க மா   க   இ ரு ப் ப து   வ  ழ க் கமா   ன  ஒ ரு   நி க  ழ் வு   தான் .   அ த னைத்   தொ  டர் ந் து   ஈ சி ஆ ர்  சொ   கு   சு   ப  ங் க   ளா  வ ரை   அனை த் து   இ ட  த் தி லு   ம்  பா    ர்ட்   டி   நட த் தி   வ ருகி   ன் றா   ர் கள் .   அ ந் த  வ கை யி ல்  அ ணி ரு து ட ன்  இ   ள ம்   நடி   கை க ள்   எ ப்பொ   ழு து ம்   நெ ரு   க்க மா   க   இ   ரு ப் பா   ர் க ள்.    அ ந் த வ கை யி ல்   ஆ   ர ம் ப    த் தில்   பி ர ப ல   பா ட கி     ந டி கை யு மா ன   ஆ ண்ட் ரி யா   உ ட ன்   ப   ழ   கி   வ ந்து   ள் ளா ர் .   அத னை த்   தொட ர் ந் து   கீ ர் த் தி சு ரேஸ்    உட ன்   நெ  ரு க் க  மாக   இ ரு ந்து   வ ந்  து ள் ளா   ர் க ள் .

அ ந்த   வ கை யி  ல்  ப ல   பு  கை ப் பட  ங் க ள்   இ   ணை ய த்   தி ல்   வெ ளி   யா கி   உ ள் ளது .   அ  த னை   தொ ட ர் ந் து     ச மி ப   த் தில்    ந டி கை   மா ள வி கா  மோ க  ன்   உ ட  ன்   நெ ரு   க்  க  மா  க   இரு   ப்ப தா   க  ப ல   த கவ  ல் க ள்  வெ ளி   யாகி   வ ரு கி   ன்ற து .   அ ந்  த   வ கை யி ல்   ச  மீ ப   த்  தி ல்   அ வ   ர் க   ளி ரு வ   ரு ம்   எ டு   த் து க் கொ   ண் ட   பு கை   ப் ப ட ம்   இ ணை ய   த் தி ல்    வெ ளி    யா கி   ப ல   ச   ர் ச்  சை யா   ன    க ரு   த் து க் க  ளை   ர சி க ர்    ம   த் தி யி   ல்   ப ர   ப் ப ப் ப ட்   டு   வ ரு கி   ன் ற து .   அ ந் த  பு கை   ப் ப ட   த் தி  ல்   இ ரு ப்  ப து  நீ    ங் க   ளு ம்   பா ரு   ங் க ள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.