அடே ங் க ப் பா ,ந டி க ர் த னு ஷா இ வ ரு எ டை யை கு றை த்து ப ள் ளிப் பை யனை ப் போ ல மா றிட் ட ரே .. . . ! ! ! அவ ர் வெளி யி ட் ட புகை ப் ப ட த் தை க ண் டு அ தி ர்ச் சி யி ல் ரசி க ர் க ள் . . . ! !!

0

நடி க ர் தனு ஷ் எடை யை கு றை த்து வெளி யி ட் ட பு கை ப் ப ட ங்க ள் ர சி க ர்க ளை அ தி ர்ச் சி யில் ஆ ழ்த் தி யு ள்ள ன . ந டி கர் த னு ஷ் த ற் போது த னது அ ண்ண ன்
செல் வ ரா கவ ன் இய க் க த் தி ல் நானே வ ருவே ன் ப டத் தி ல் ந டி த்து வரு கி றா ர் .
இ து மட் மின் றி மி த் ரன் ஜ வ கர் இ யக் க த் தி ல் ச ன் பி ச் ச ர் ஸ் தயா ரி த் து ள்ள
தி ரு ச் சிற் றம் பல ம் ப டத் தி ல் ந டித் து மு டி த் துள் ளா ர் . தற் போ து பி சி யா க நா னே வ ரு வே ன் ப ட த் தி ல் ந டி த்து வரு ம் ந டி க ர் த னு ஷை , இ ய க் கு ன ர் மா ரி
செ ல் வ ரா ஜ் ம ற் றும் த யா ரி ப் பா ள ர் தா ணு இரு வரு ம் நே ரி ல் செ ன் று ச ந் தி த் துள் ள ன ர் . மாரி செ ல் வ ரா ஜ் – எ ஸ் . தாணு – த னு ஷ் கூட் ட ணி யில் வெ ளி வ ந்து மாபெ ரு ம் வெற் றி பெ ற்ற க ர் ண ன் ப ட ம் வெளி வ ந் து ஒரு வ ரு டம் ஆ கி வி ட் டது எ ன்ப தை கொண் டா டு ம் வி த மா க இ ந் த ச ந் திப் பு ந ட ந்து ள் ள து . ப ல கி லோ வை க் கு றை த் து ள்ள த னுஷி ன் ச மீப த் திய பு கைப் ப ட ங்க ள் ர சிக ர் க ளை அதி ர் ச் சியி ல் ஆ ழ் த் தியு ள் ள ன.

மு ன் னணி நா யக ர் க ளி ன் ம ஒ ரு வரா கி விட் ட த னு ஷ் வி ம ர் சங் க ளை தா ண் டி பா ரா ட்டு க ளையு ம் வி ரு து க ளை யு ம் கு வி த் து வ ருகி றா ர் . இ வ ர் கோ லி வு ட் , டோ லி வு ட், பா லிவுட் டை அ டுத் து நே ரா க ஹா லி வு ட் தி ரை ப் ப ட த் தி ல் ந டி த்து வி ட் டா ர் . தி ரு ஸ் ஸோ பி ரத ர் ஸ் இ ய க் கிய தி ல் த னு ஷ , ரி யா ன் கோ ஸ் லி ங் ம ற் று ம் கி றி ஸ் எ வ ன் ஸ் ந டி த் த ‘ தி கி ரே மே ன்’ ஜூ லை 1 5 ஆ ம் தே தி நெ ட்ஃ பி க் ஸ் இ ல் வெ ளி யி ட ப் ப டு கி ற து. செ ல்வரா க வ னி ன் ‘ நா னே வ ருவே ன் ‘ ப ட த்தி ல் த னு ஷ் இ ரட் டை வே ட ங் க ளி ல் நடி க்கி றா ர்.

மே லு ம் அவ ரது ஒ ரு கெ ட்அ ப் ப ட த்தி ன் ஹை லை ட் டா க இ ருக் கு ம் எ ன் று கூ ற ப் ப டு கிற து . ச ன் பி க் சர் ஸ் த யா ரி க் கு ம் த ன து மற் றொ ரு ப ட மா ன ‘ தி ரு ச்சி ற் ற ம் ப ல ம்’ ப டத் தி ல் , ப்ரியா பவானி சங்கர், ராஷி க ண்ணா மற் று ம் நி த் யா மேனன் ஆகி ய மூ ன் று க தாநா யகி க ளு ட ன் த னு ஷ் ந டி க்கி றா ர் . இ ந் நி லை யில் த ற் போ து வெ ளியா கி யு ள் ள தனு ஷி ன் ப ட ம் ரசி கர் க ளை ஆ ழ் த் தி யு ள் ள து. ஏ ற க் குறை ய ப ள்ளி ப் பை ய னை ப் போல ப த் து வய து இ ளமை யா க தோன் று வ த ற்கா க ப ல கி லோவை க் கு றை த் து ள் ள

த னு ஷி ன் ச மீ ப த் தி ய புகை ப் ப ட ங் க ள் ர சிக ர் க ளை அதி ர் ச் சி யி ல் ஆழ்த் தி யு ள்ள ன . வெ ங் கி அ ட் லூ ரி இ ய க் கத் தி ல் உ ரு வாகி வ ரு ம் ‘வா த் தி பட த் தி ல் மா ஸ் டர் மற் றும் ஸ் டூ ட ண் ட் வே ட த்தி ல் ந டி த் து வ ரு கி றார் . ப ள் ளி ப் பை ய னை ப் போ ல ப த் து வ ய து இ ளமை யா க தோ ன்று வ த ற் கா க ப ல கிலோ வை க் கு றை த் து ள் ளா ரா ம்  வெ ங்கி அ ட் லூ ரி இய க் க த் தி ல் உ ரு வா கி வ ரு ம் ‘ வா த் தி ப ட த் தி ல் மா ஸ் ட ர் ம ற் று ம் ஸ் டூ ட ண் ட் வேட த் தி ல் ந டி த் து வ ரு கி றா ர். அ ந் த பட த் தி ன் க தா ப த்தி ர த் தி ற் கு தான் இ ந் த எ டை கு றை ப் பு மு ய ற் சி எ ன் று கூ ற ப்ப டு கி ன் ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.