ச ற்று மு ன் உ டல் நி லை மி க வு ம் மோ ச மா ன தா ல் மே ல் சி கி ச் சை க் கா க அ மெ ரி க் கா செ ல்லு ம் ந டி க ர் டி . ராஜே ந் தி ர ன் . . . ! ! ! இ வ ரு க்கு அ ப் படி எ ன் ன தா ன் ஆ ச் சி . . . ? ? ? ம ரு த் துவ ர் கூ றி ய தை கே ட் டு க ண் ணீ ர் வி ட் டு க த றி ய சிம் பு . . . ! ! ! வீடி யோ உள் ளே .. . ! !!

0

த மிழ்    சி னி மா வி ல்   இ ய க் கு ன ர் ,   ந   டி க ர் ,   பா ட லா சி ரி ய ர் ,    த யா   ரிப் பா ள ர் ,   பி  ன் ன ணி   பா ட க ர்   எ ன   ப ன் மு க த்   தி ற மை   கொ ண் ட வ ர்   டி . ரா ஜே ந் த ர் .   ஒ ரு   த லை   ரா க ம் ,   உயி  ரு ள் ளவ ரை   உ ஷா ,   எ ன்   த ங் கை   கல் யா ணி ,   மை தி லி   எ ன் னை   கா த லி   எ ன   ப ல     சூ ப் ப ர்   ஹி ட்   ப ட ங் க ளை   கொடு த் து ள் ளா ர் .   இ ந் நி லை யி ல்   டி . ரா ஜே ந் த ரு க் கு   தி டீ ரெ ன  ,  நெ ஞ் சு   வ லி   ஏ ற் ப ட் ட தா க   கூ றப் ப டு கிற து .  மேலு ம்   சி று நீ ரக   கோ ளா று  ஏ  ற் ப ட் டுள்  ள து .   இதை ய டு த் து ,   அ வர்   க  டந் த    19 ஆ ம்    தே தி  செ ன் னை    போ ரூ ரி ல்   உ ள்ள   த னி யா ர்  ம ரு த் துவ ம னை யி ல்   உ  ள் நோ யா ளி யா க  அ  னு ம திக் க   ப் ப ட் டா ர் .   அ வ ரை ப்   ப ரி சோ தி த் த   ம ரு த்து வ ர் க ள் ,   அ வ ரு க் கு   இ த ய த் தி ற்  கு   செ ல் ல க் கூடி ய   ர த் த க்  கு  ழாய் ,    வா ல்வு க ளி ல்   அ டை ப் பு   ஏ ற் ப ட்டு ,

அ த ன்   கா ர ண மா க  தொ ட ர்    மரு  த் து வ  சிகி ச் சை   மே ற் கொ  ண் டு   வரு வ தா  க   தெ ரிவி த் த ன ர் .   த ற் போ து   அவ  ர்   நல் ல   நி லை யி ல்   இ ருப் ப தா க வு ம்   தெ ரி வி த் தன ர் .   இ ந் த நி லை யி ல் ,  டி . ரா ஜே ந் த ர்   உ ட ல்  நி லை   கு றித்  து   ந டி கர்   சி ல ம் ப ர ச ன்  அ றி க் கை   ஒ ன் றை   வெ ளி யிட்  டு  இ  ரு ந் தார் .  அ தி ல் ,   எ ப் படி    உ ள் ள து  ‘ பி ர பல ங் க ள்   க ரு த்து ‘   எ  ன து   தந் தை க் கு   தி டீ ரெ ன   நெ ஞ் சு   வ லி  ஏ ற்  ப ட் ட   நிலை யி ல் ,   அ வ ரை   த னியா ர்   மரு த்  து வ மனை யி ல்   சே ர் த் தோ ம்.

அ ங் கு   ப ரி சோத னை யி ல் ,   அ வ ரு க்கு   வ யி ற் றில்   சி றி ய   இர த் த  க சி வு   ஏ ற் ப ட் டுள் ள தா க வு ம் ,   அ வ ருக் கு   உ ய ர்   சி கி ச் சை  த ர   வே ண் டு ம்  எ ன வு ம்   ம ருத் து வ ர் க ள்  அ றி வு று த் தி ய தா ல் ,  அ வ ர்   உ ட ல்   ந லன்   க ருதி யு ம் ,   உ ய ர்   சி கி ச்சை க் கா க வு ம்,   த ற் போ து  வெ ளி நா ட் டு க்கு   அ ழை த் து ச்  செ ல் கி றோ ம்.   அ வ ர்   மு ழு  சு ய  நி னை வு ட ன் ,  ந ல மா க   உ ள் ளா ர் .   கூ டி ய   வி ரைவி ல்   சி கி ச் சை  மு  டிந் து ,   உ ங் கள்   அ னை வ ரை யு ம்   ச ந் தி ப் பா ர் .   உங் க ள்   பி ரா ர் த் த னைக ளு க் கு ம் ,   அ னை வ ரின்   அ ன் பு க் கு ம்   ந ன் றி”   எ ன   கு றி ப் பி ட் டு   இரு ந் தா ர் .   இ ந் த நி லை யி ல் ,

ந டி கர்   டி .  ரா ஜே ந்த  ர்  மே ல்    சி கிச் சை க் கா க   2  நா ட் க ளி ல்   அ மெ ரி க் கா  செ ல் ல   உ ள் ள தாக   த க வ ல் க ள்   தெ ரி வி க் கி ன் ற ன .   சென்  னை,   போ ரூ ரி ல்   உ ள் ள   த னி யா ர்   ம ரு த் துவ ம னை யி ல்   நெ ஞ் சு   வலி   கா ர ண மா  க   டி .ரா ஜே ந் த ர்  அ னு ம  தி க் கப் ப ட் ட  நி லை யி ல்   அ மெ ரி க் கா  செ ல் ல   உ ள் ள தா க  சி னி  மா  வ ட் டா  ரங் க ள்   தெரி வி க் கி ன் ற ன . ந டி க ரு ம்,   இ ய க் கு னரு மா ன   டி .ரா ஜே ந் தி ர ன்   கட ந் த   சி ல   நா ட் களு க் கு   மு ன்பு   நெ ஞ் சு   வ லி   கா ரண மா க   போ ரூ ரி ல்   உ ள் ள  த னி யா ர்   ம ரு த் து வம னை யி ல்   அனு ம தி க் க ப் ப ட் டா ர் .

அ ங் கு    மரு த் து வ ர் க ள்   ப ரி சோ த னை   செ ய்த  தி ல், அவ` ருக் கு   வ யி  ற் று ப்   ப கு தி யி ல்   ர த் த   க சி வு   ஏ  ற் ப ட் ட து   தெ ரி ய வ ந்  த து .   இ த னா ல்   மே ல் சி கி ச் சை க்கா க    அ மெ ரி க் கா   செ ல் ல   இ ரு ப் ப தா க   ஏ ற் க ன வே   அ றி வி க் க ப்  ப ட்டி ரு ந்  த து .   வி சா   கிடை ப் ப தி ல்   கா  ல தாம  தம்    ஆ ன து .   இ த னா ல் ,   அ  மெ ரி க் கா   செ ல் லு ம்   தி ட் ட மு ம்  த  ள் ளி ப் போன  து .   இ ந் நி லை யி ல் ,   டி  . ரா ஜே ந்  தி ர னு க்  கு   வி சா   கி டை த் து ள் ள தை  அ டு  த் து ,   அ வ ர்   இ ன் னு ம்  இ ர ண் டு   நா ட் க ளி ல்   மே ல் சி கி ச் சை க்  கா க   அ மெ ரி க்கா   செ  ல் ல வு ள் ள தா க   கூ ற ப் ப டு கி ற து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.