ப ண ம் இ ல்ல, சா ப்பா டு இ ல்ல, த ங் க வீ டு இல் லை எ ன் று பு ல ம் பு ம் ந டி கை.. ..! !! ப ல மு றை த ற் கொ லை க்கு மு ய ன் றே ன்.. .!! ! தி டீ ரெ ன் று ப ர பர ப் பை ஏ ற்ப டு த் தி ய ந டி கை யி ன் வீ டி யோ .. . ! !! பெரு ம் அ தி ர் ச் சி யில் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

பொ  து வா   க     சி    னி மா  உ ல கி ல்  ப ல   நடி க ர் கள்   ம ற்று ம்   ந டிகை க ள்   ஒரு   சி ல  பி   ர ச் ச  னை யி  ன்   மூ   ல ம்   அ  டு த் த டு   த்து   த டை   ச ர்  ச் சை யி   ல்  சி   க் கி   ய  கொ   ள் கின்   றா ர் க ள் .  அ ந் த   வ கையி ல்   வி ஜ ய்  தொ லைக் கா ட் சி யி ல்  ஒ ளி ப ர ப் பு  செ ய் ய ப் ப ட்ட   பி க்  பா ஸ்   சீ ச ன்  3   எ ன் ன  நி க   ழ் ச்சி க   ள்  சொ ன் ன வு  டன்   ப ல ருக் கு ம்  ஞா  ப கம்  வ ரு ம்  பி ர ப  ல ம்தா ன்   மீ   ரா மி து   ன்  எ ன்ப வ ர் .   இ வ  ர்   அந் த   நி க   ழ்ச் சி   யை  வி ட் டு   வெளி யே   செ ன் ற  பி ற கு   மி   க வு ம்  பி ர ப லம்   அ டை  ந் தா ர்   என் று   தா ன்  சொ ல் ல   வே ண் டு ம் .   மே லு ம் ,    மீ ரா   மி து ன்   செ ன் னை யி ல்   ஒ ரு   பி ற ந் து   வ ள ர்   ந் து   உ ள் ளா ர் .   இ வ ர்   2 0 1 6   ஆ ம்   ஆண் டு   எ  ஸ்  தெ   ன் னி   ந் தி யா   போ    ட் டி யி   ல்   வெ ற் றி  பெ   ற்  று ள்   ளா ர் .  அ த  ன்பி ற கு   மி ஸ்   கு யி ன்   ஆப்   இ   ந் தி   யா   எ  ன் ற   போ   ட் டி யி   ல்   க ல    ந் து கொ  ண் டு   ள் ளா  ர் .

அ த னை த்  தொ ட ர் ந் து   இவ ர்   2 0  1 1   ஆ ம்   ஆ ண் டு   இ ய க் கு ன  ர்   ஸ் ரீ   க ணே ஷ்   எ ன் ப  வ ர்   இ ய    க் க த்  தி ல்   வெ ளி வ ந் த   8   தோ    ட் டா க் க   ள்   எ  ன் ற   திரை ப் ப ட த்தி ன்   மூ  ல  ம்   சி   னி மா வு க் கு    ள்   நு ழை    ந் தா ர்    எ ன் று தா  ன்   சொ ல் ல    வே ண்  டு ம் .   அ ந் த   தி ரை ப் ப  ட த் தி ற்  கு   பி ற கு   ந  டி க ர்   சூ ர் யா   ந டி ப் பி ல்   வெ ளி வ ந் த  தா  னா  சே ர் ந்   த    கூ   ட் ட ம்   எ ன் ற   தி ரை ப் ப ட  த் தி ல்   ந  டி க ர்    க   லை ய  ர சி   யி  ன்   ம   னை வி யா   க   ந டி   த் தி ரு   ப் பா ர் .   ச மீ ப   த் தி ல்   ம    க் க ளே   அ   வ  தூ றா   க    பே சி ய   வ   ழ க் கி  ல்   இ வ ர்   சி    க் கி னா   ர்.    த மி   ழ் நா ட்   டி ல்  இ ரு ந் தா ல்    எ ங் கே  ந   ம் ப ளை

போ   லீ   ஸ்   பி டி   த் து   வி   டு மோ  எ ன் ற    எ   ண்ண த் தி   ல்    கேர ளா   த   ப்   பி   செ ன்   று வி   ட் டா ர் .    அத ன் பி ற கு   கே ர ளா வு  க் கு ச்  செ  ன் று   கை   யு   ம்   க  ள வு மா    க   பி டி த் து   வ   ந் தா ர் க   ள் .   அ வ  ர்   கை   தா    ன   உ ட ன்   ச    மூ க   வ லை  த்  த ள  த் தி ல்   பெ  ரு ம்   ப   ர ப    ர ப் பா   க   பே    ச ப்  ப   ட் ட  து .   அ த னைத்   தொ  ட ர் ந் து   ஜா  மீ னி   ல்   அ வர்   சி   றையி லி    ரு ந்   து   வெ ளி யே  வ ந்  த வுட  ன்  சி ல   கா   ல மா   க   எ ந் த   ஒ ரு   பி ர   ச் ச   னை யி லு  ம்   சி   க் கா ம    ல்  இ ரு  ந் தா .   இ ப் போ து   ந   ம் ப    ளை   ம   ற ந்   து  வி ட்டா    ர்க ள்   எ  ன் று   மீ ண்டு ம்   ஒ ரு   ப   ர ப ர    ப் பு   வீ டி யோ வை  வெ   ளி யி ட் டி ரு   ந்  தார் .

அ தி ல்   அ வ ர்   கூ றி யது    எ   ன் ன வெ   ன் றா  ல்   சா   ப் பி    ட   சா   ப்  பா டு  இ   ல் லை ,   த  ங் க   வீ   டு    இ   ல் லை ,   கோ   ட் டி ற்   கு    போ   ய்   வ ர   க் கூ ட   ப   ண மி ல்   லை    இப் பொ  ழு து   நா ன்   எ ன் ன   செ    ய் ய   போ   கி றே ன்   எ ன் று   தெ   ரி ய  வி ல்   லை .   நா ன்   ப ல   கொ   டு மை க   ளை   அ   னு ப வி   த் து  இ ரு  க்   கி றே ன்   எ ன் று   பல   ச    ர் ச்சை  க   ள்   அ வ ர்  அ ந் த   வீ  டி யோ   மூ   ல ம்   எ ழு  ப் பி யு ள்    ளா ர்.  இ ந் த   த   க வ ல்   த ற்பொ ழு து    ர சி  க   ர் க ள்   ம   த்தியி  ல்   மி  க   வே க மா க  ப ர   ப் ப ப் ப    ட் டு   வ ரு கி    ன் ற து  …

Leave A Reply

Your email address will not be published.