கோப த் தி ல் தா ன் செய் த த வ றை கூ றி கண் க லங் கிய பிரப ல ந டி கை . .. ! ! ! ” இந் த ப ட த்தை பா ர்த்து வி ட் டு எ ன் னை நானே செ ரு ப்பா ல் அ டி த் து க்கொ ண் டே ன் ” . . . !! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . .. ? ? ? வீ டி யோ வை பார் த் த ஆச் சா ர் ய த்தி ல் ர சிக ர் க ள் .. . ! !!

0

தமி ழ்   சினி மா வி ல்  ம ணி ர த்ன ம்  இ ய க் கத் தி ல் ,  அ ர வி ந்த   சா மி  ம ற்று ம்   ம து பா லா  ந டி ப்பி ல்   வெளி யா ன  ப ட ம்   தா ன்  ரோ ஜா .  இ ப் பட ம்   செம் ம   ஹிட்   அடி த் தி ருந் த து .  இ ன் று   வரை   இ த் திரை ப் ப ட ம்  ர சிக ர் க ள்  அ னை வரு ம்  ர சி த் து  பா ர் க் கு ம்  ஒ ரு    திரை ப் ப ட மாக   உ ள் ளது .   இ ந்த   ப டத் தி ல்   ஆர ம் பத் தி ல்   முத லி ல்   நடி க் க   இ ருந் த து  பி ர ப ல  ந டி கை  ல ட் சு மியி ன்   மக ள்   ஐஸ் வ ர் யா  தா னா ம்.   மணி ர த் னம்   அ ப்போ து   ச ந் தி த் து  க தை  சொ ல் ல   முய ற் சி த்த போ து  ஐ ஸ் வ ர் யாவி ன்   பாட் டி   தெலு ங் கு  ப டம்   ஒ ன் றி ற்கா க   முன் ப ண ம்  வா ங் கி   விட் ட தா க  தி ரு ப் பி  அ னு ப் பி யு ள்ளா ர் .

ஆ னா ல்,   எ தி ர்பா ரா த  வி த மா க  அ ந்த   தெ லுங் கு   பட ம்   ட்ரா  ப்  ஆ கி  ஒ ரு   மாத மா க  ஐ ஸ்வ ர் யா  வீ ட் டிலே யே  சு ம் ம  இ ரு ந் துள் ளா ர் .   மது பா லா   அந் த   ப டத் தி ல்   கமி ட்   ஆகி   ப ட ம்  வெ ளி யா கி  செ ம் ம   ஹிட்   அ டி த் து ள்ள து .  பி ன்ன ர் ,  த ன் னுடை ய   பாட் டி யு டன்   சே ர்ந் து   கோ யம் ப த் தூ ரில்   ப ட த்தை   பா ர்த் து ள் ளார் .   அ ப்  போ து  இ ப் படி   ஒரு   ந ல் ல  ப ட த்தி ல்  ந டி க் க  மு டி யாம ல்  போ ய் விட் ட து

எ ன  த ன் னை த்தா னே   செரு ப் பால்   அ டி த்து க்  கொ ண் டதா க   பேட் டி   ஒ ன்றி ல்   கூறி யு ள் ளார் .   மேலு ம் ,  இ ந் த  நே ர த்தி ல்   எ ன்னு டை ய   பாட் டி   ம ட்டு ம்  இ ரு ந் திரு ந் தால்   நா னே  கழுத் தை   நெ  ரித் து   கொ ன்றி ரு ப் பேன்   என   ஆ த ங்க  த்து ட ன்  தெ ரி வித் து ள்ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.