7 வரு ட த் தி ற் கு பி ற கு ந டி கை ந ஸ் ரி யா செ ய் த காரி ய ம் . . .! ! ! ர சி கர் க ளி டை யே பெ ரு ம் அதி ர் ச் சி யை ஏ ற் ப் ப டு த் தி யு ள் ள து . .. ! ! ! அவ ர் அ ப் படி எ ன் ன செ ய் தா ர் எ ன்று தெ ரி யு மா .. . ? ? ?

0

நஸ்ரி யா ந சிம் த மிழ் சி னி மா ர சி கர் க ளா ல் பெ ரி ய அ ள வி ல் கொ ண் டா ட ப் ப ட்
ட ஒ ரு ந டி கை. ந ஸ் ரியா ந சீ ம் எ ன் ப வர் ம லையா ள ம் ம ற் று ம் த மி ழ் த் தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல் ந டி க் கு ம் ஒ ரு இ ந் தி ய த் தி ரை ப் ப ட ந டி கை ஆ வா ர் . இ வ ர் மு த லி ல் தொ லை க்கா ட் சி நி க ழ் ச் சி த் தொ கு ப் பா ள ரா க இ ரு ந் து பி ன் ன ர் ந டி கை யா னா ர். ந ஷ் ரி யா ந சீ ம் 1 9 9 4 , தி ச ம் பர் 2 0 ஆ ம் நா ளி ல் ந சீ மு தீ ன் , பே க ம் பீ னா ஆ கி யோரு க்கு தி ரு வ ன ந் த பு ர த் தி ல் பி ற ந் தா ர் . இ வ ர் இ ள மை ப் ப ரு வ த் தில் தி ரு வ ன ந் த புர த் தி ல் உ ள்ள கி றி த் துவ ப் ப ள் ளி ஒ ன் றி ல் ப டி ப் பை த் து வ ங் கி னா ர் . பி ன் ன ர் 2 0 1 3 ம் ஆ ண் டு வ ணி க வி ய ல் இ ள ங் க லை ப் பி ரி வி ல் த னது க ல் லூ ரி க் க ல் வி யை த் தொ ட ங் கி ய வ ர் தி ரைப் ப ட ங் க ளி ன் ப ட ப் பி டி ப் பு களா ல் க ல் லூ ரி ப் ப டி ப் பை நி று த் தி வி ட் டா ர் . . இ வ ரி ன் கு டும் பம் ஐ க் கி ய அ ர பு அ மி ரக த்தி லி ரு ந்து கு டிபெ ய ர் ந் த வர் க ள் ஆ வர்

ம லை யா ள த் தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல் கு ழ ந் தை ந ட் ச த் தி ர மா க ந டி த் து ள் ளா ர் . ம லை யாள மு ன் னணி இ ய க் கு ந ரா ன பா சி ல் எ ன் ப வ ரி ன் ம கனு ம் ம லையா ள ந டி க ரு மா ன ப ஹ த் பாசி லு ட ன் ந ஸ் ரி யா தி ரு ம ண ம் 2 0 1 4 ம் ஆ ண் டு ஆ க ஸ் ட் மா த ம் ந டை பெ ற் ற து . ரா ஜா ரா ணி , நே ர ம் , நை யா ண் டி எ ன ப ல ப ட ங் க ளி ல் ந டி த் த அ வ ர் த மி ழை தா ண் டி ம லை யா ள த் தி ல் அ தி க ப ட ங் க ள் ந டி த் தா ர் . த ற் போ து தெ லு ங் கி ல்  நா னி யு ட ன் இ ணை ந் து Ante Sundaraniki என் ற பட ம் நடி த் து ள் ளா ர், வி ரை வி ல் ப ட ம் ரிலீஸ் ஆக இருக்கிறது.

மலை யா ள மு ன் னணி இ ய க்குநரா ன பாசில் எ ன் ப வ ரி ன் ம க னு ம் ம லை யாள நடி க ரு மா ன ப ஹ த் பா சிலு ட ன் ந ஸ்ரியா தி ரு ம ண ம் 2014ம் ஆ ண் டு திரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் ட அ வர் அ த ன் பி ற கு ந டி க் கவி ல் லை . க ட ந் த சி ல வ ருட ங் க ளு க் கு மு ன் தா ன் ம லை யா ள ப ட த் தில் ந டி க் க தொ ட ங்கி னா ர் . இ ந் த நி லை யி ல் ந டி கை ந ஸ் ரியா 7 வ ரு டங் க ளு க்கு பி ற கு போ ட்டோ ஷு ட் ந ட த் தி யு ள்ளா ர். அ ந் த பு கை ப் ப ட த் தை இ ன் ஸ் டா வி ல் அ வ ர் வெ ளி யி ட செ ம வை ர லா கி வ ரு கிற து .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nazriya Nazim Fahadh (@nazriyafahadh)

Leave A Reply

Your email address will not be published.