பல வரு டங் கள் க ழித் து வெ ளி யா ன உ ண் மை ச ம்ப வம் .. .! !! இந் த நடி கை நடி த்தா ல் நா ன் நடி க்க மாட் டே ன் என் று கூ றிய நா கே ஷ் …? ? ? அப் ப டி அந் த நடி கை மீ து இப்படி யொ ரு வெறு ப் பா . ..? ? ? அ ந் த நடி கை யா ரெ ன் று நீங் க ளே பா ரு ங் க . ..! !!

0

நா  கேஷ்   ஓ ர்   த மி ழ்   தி   ரை ப் ப ட   ந கை   ச்   சு வை   ந டி க ர்   ஆ வா   ர்  .   இ வ ர்  த ன்   னு  டை ய   சி று  வ   ய தில்   இ ரு ந்  தே   ந டி ப் பி ன்   மீ து   கொ  ண்  ட  ஆ ர்வ த்   தா ல்  நா ட  க ங்  க   ளி ல்   ந டி த்  து   வ ந் தா ர்  .   பி ன்  ன ர்   1 9 5 9   ஆ ம்   ஆ ண்டி   ல்   தி ரை   ப் ப டத் து   றை யி  ல்   நுழை   ந் தா   ர்   .   அ ந் த   வ   கை யி ல்  தா   ம   ரை க்   குள ம்   எ ன்ற   தி ரை   ப்ப   ட த் தி ல்   மு   த ன்   மு த   லா க   ந டி   த் தா ர்  .   இ த ன்   பி றகு   ஒ ரு   சில   ப ட ங் களி ல்   சி று  சி று   வே ட ங்   க ளி  ல்   ந டி   த் து   வ ந்   தா ர்.    பின்   ன ர்   கா த   லி க் க  நே ர   மி ல் லை   எ ன் ற  தி   ரை ப்   ப ட  த் தி ன்   மூல ம்   ந கை  ச் சு   வை   க தா பா   த் தி  ர த் தி ல்   ந டி த் து   பி ர ப ல   மா னா ர்    .மே  லு ம்   இ வ ர்   ந கை ச் சு   வை   ந  டி க   ரா க வு  ம்   , து    ணை   ந டி  க   ரா க வு  ம்   ,   வி ல் ல   னா க வு ம்   த மி ழ்   , தெ   லு ங் கு ,

ம லை   யா ள ம்    , இ  ந் தி    மற் று    ம்   க ன்   ன ட ம்   போ ன் ற   மொ   ழி க   ளி ல்   1 0 0 0   தி ரை   ப் ப ட ங் க   ளுக் கு   மே ல்   ந டி த் து   ள் ளா ர்    .  அ து வு   ம்   ந டி க ர்   நா கே ஷி   ன்   கா ல்   சீ ட்   வா ங் கி   ய   பி   ற கு   தா  ன்   ஹீ  ரோ   ,    ஹீ  ரோ யி   ன் க ளி    ன்   கா   ல்   ஷீ ட் டை   வா ங்   கு வா ர் க    ளாம்   . அ ந் த    அள   வி ற்  கு   அ ந்த   கா  ல  க ட்   ட த் தி ல்    ந   டி  கர்   நா  கே ஷ்   பி   சி யா க   இ ரு ந் து   வ ந்  தா   ர் .    அ ப்   போ து   இ வ ரு  க் கு   இ ணை   யா க   தி க    ழ் ந் த   வ ந்   த வ   ர்    தா   ன்  ந டி கை   ம னோ   ர மா   .

இ வ   ர் க  ள்  இ ரு    வ ரு ம்   இ ணை   ந்  து   ப ல   தி ரை   ப் ப ட  ங் க ளி   ல்   ந டி த் து   ள்  ள ன   ர்   .  இ தை  ய   டு  த்   து   ந வ கி   ர க ம்   எ   ன் ற   ப ட த்    தில்   நா  கே  ஷு  க் கு   ஜோ டி   யா க   நடி கை   ம னோ   ர மா   வை   ந டி க் க    ஒ   ப் ப ந் த ம்   செ    ய் தி   ரு ந் தா   ர் க ள்   .  ஆ    னா ல்   ம   னோ  ரமா   ந டித்    தால்   நா  ன்   ந டி  க் க   மா ட்   டே ன்   எ ன் று   ந   டி  க ர்   நா   கே ஷ்   ம று   த் து  ள்   ளா ர் .   அ த   ன்  பி ற கு   ந டி கை   ல ட் சு  மி     அ ந் த   க   தா பா   த்  தி ர   த் தி ல்  ந டி த் தி   ரு    ந் தார்   .

மே லு   ம்   இ  வ ர்   ஏ ன்   ம னோ  ர மா   உ ட ன்  ந டி க் க   ம று த்   தா ர்    எ ன் ற   கார    ண ம்   வெ ளி   யா    கி யு ள்  ள து   .    அந் த    வ கை    யி ல்   அ ப் போ து    நா    கே ஷி  ன்   கு டு   ம் ப ம்   ஒ ரு   பி ர ச் ச   னை யி   ல்   சிக் கி   கொ   ண் ட து   .   அ   ந் தப்   பி   ர ச் ச னை   கோ   ர்  ட்  வ ரை    சென்   ற  தா ல்  ,   அ   த ற் கு   மு  க்கி ய   சா ட் சி யா   க   இ ரு ந் த    ம  னோ   ர மா  நா   கே ஷ்   க் கு   எ தி ரா   க   சா ட் சி   கூறி   னா  ர்  .  இத    னா ல்   ம   ன    அ ழுத் த  ம்  கா ர  ண   மா  க   நா   கே ஷி ன் மனை வி சில நாட் களி லேயே உ யிரி ழந்தார்

இப்படி நடந்த சம்ப வத் தால் ம னோ ர மா   மீ து    க டு ம்   வெறு   ப்பி ல்   இ ரு    ந் த  வ    ந் தா ர்   ந டி க   ர்   நா   கே ஷ் .   இ த ன்   பி ற கு   எ   ம் ஜி ஆ   ரா   ல்   இ ந் த    வ ழ க் கு   மு டி க்   க ப் ப ட் ட து   .   இ த   னை   தொ ட   ர் ந் து  எ  ந் த   ப ட ங்   க ளி   லு ம்   ந டி   க் கா   ம ல்   இ   ரு ந் து   வ ந் த   நா  கே ஷ்   ம ற் று    ம்   ம னோ   ர மா   2 7   வரு   ட  ங் க ள்   க ழி   த் து   வ டி வே   லு   ந டி   ப் பி ல்   வெ ளி   யா ன   2 3 ஆ ம்   பு   லி கே சி   எ ன் ற   ப   ட த் தி ல்   இ ணை   ந் து   ந டி த் தி ரு   ந் த   ன ர்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி   ட த் த   க் க து   .   இ ப் ப டி   வெ ளி யா ன   த க வ ல்   இ    ணை   ய  த் தி  ல்   வை   ர லா கி   வரு கி ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.