மு த்த கா ட்சி யில் ந டி ப்பத ற் கு ம ட் டு ம் 50 ல ட் சம் சம் ப ள ம் கே ட்ட தனு ஷ் ப ட ந டி கை .. .! !! அ ட , இ வர் குடு ம் ப பா ங் கா ன நடி கை யா ச்சே . ..?? ? இ வ ரா இப் படி சொ ன் ன து என் று ஷாக் கா ன ரசி கர் க ள் .. .! !!

0

க டந் த   2 0 1 5  ஆ ம்  ஆ  ண் டு   இ ய க் கு ன ர்   அ ல் போ ன் ஸ்   பு த் தி ர ன்   இ ய க் க த் தி ல்   நி வின்   பா லி    நடி ப்  பி ல்  வெ ளி  யா ன  ம லை யா ள   தி ரை ப்  ப டம்   தா ன்   பி ரே ம ம் .   இ ப் ப டி   வெ ளி யா ன  இ ந் த   தி ரைப் ப ட ம்   மா பெ ரு ம்   பி ளா க் ப ஸ் ட ர்  தி ரை ப் ப  டமா க   அ மை ந் த து   .  மே லு ம்    இந் த   ப ட த் தி ல்   மூ  ன் று  க  தா நா யகி க ளி  ல்  ஒ  ரு வ ரா க    அ றி மு க மா ன வ ர்   தா ன்   நடி  கை   அனு  ப மா   ப ர மே ஸ் வ ர ன்   .   இ ப் ப டி   வெ ளி யா ன   இ ந் த   ப ட த்  தி ன்  மூ  ல ம்   ர சி க ர் க ளி ன்   ம ன தை   கொ ள் ளை   கொ  ண் டா ர்   நடி கை   அ னு ப மா   ப ர மே ஸ் வ ர ன்   .   பி ன் ன ர்   இந் த    பட  த் தை   தொ ட ர் ந் து   தெ லு ங் கு   பட ங் க  ளி லு ம்   ந டி க் க   தொ ட  ங் கி னா ர்    .  இ தை த்    தொ ட ர் ந் து  த னு  ஷ்   ந டி ப் பி ல்    வெ ளி யா ன    கொ டி    ப ட த் தி ல்    அ வ ரு க் கு   ஜோ டி யா க   ந டி த் த   த மி ழ்   சி னி மா வி ற் கு   அ றி மு க மா னா ர் .    பி ன் ன ர்  இ த  னை   தொ ட ர் ந் து    த மி ழ்   , தெ லு ங் கு    , ம லை யா ள ம்   ,  க ன் ன ட ம்   எ ன   ப ல   மொ  ழி க ளி ல்   ,

க தா நா ய கி  யா க   ந டி த் து   வ ந் தா ர்   ந டி கை   அ னு  ப மா   ப ர மே ஸ் வ ர ன் .   க  டை சி யா க   இ வ ர்   த மி ழி ல்   அ த ர் வா   ந டி ப் பி ல்   வெ  ளி யா ன   த ள் ளி  ப் போ கா தே   எ ன் ற   ப ட த்  தி ல்   ந டி த் தி ரு ந் தா ர்    எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து   .   ஆ ர ம் ப த் தி லி ரு ந் து   தா ன்   ந டி க் கு ம்   ப ட ங் க ளி ல்    கு டு ம் பப்    பெ ண் ணா க   ந டித்  து   வ ந் த   இ வ ர்  அ துபோ ன்  ற  கா  ட் சி க ள்   ந டி த் தா ல்    ம ட் டு மே ,   பி ர ப ல  மா க    மு டி யு  ம்   எ ன்  ப தை   உ ண ர் ந்  து   த ற் போது   ந டி க் க   இ ரு க் கு ம்   பு  தி ய    ப ட த்  தி ல்   மு  த் த க் கா ட்  சி   ம ற் று ம்   பெ ட்  ரூ ம்   கா ட்  சி க ளி ல்   ந டி ப் ப த ற் கு

5  0   ல ட் ச ம்    கூ டு த லா க   கொ  டு த் தா  ல்   ம ட்  டு மே   ந டிப் பே ன்    எ ன் று   ஒ த் து க்   கொ ண் டு  ள் ளா ரா ம்   .    இ த னை த்   தொ ட ர் ந் து   ஒ ரு  ம லை யா ள ப்   ப ட த்  தி லு ம்   மு த்  த க்   கா ட் சி   ம  ற் று ம் ,   க வ ர்  ச் சி யா ன   உ டை யில்    ந டி ப் ப த ற்  கு ம்   ச ம் ம த ம்   தெ ரி வி த் து ள் ளா ராம்    .  மே லு ம்   அ றிமு க மா  ன  பு தி தி ல்    பெ ரு ம்பா  லு ம்  இ து போ  ன் ற   கா ட் சி க ளை   தொட ர் ந் து    தவி ர்  த் து  வ ந் த   ந டி  கை  அ  னுப  மா   ப ர மே ஸ் வ ர ன்   சி னிமா  வி ல்   பி ர ப லம்    ஆவ  த ற் கு  இ ப் ப டி   செய் வ து   ப ல ரு க் கு ம்   அ திர் ச் சி யை    ஏற் ப டு த்  தி யு ள்ள து  …

Leave A Reply

Your email address will not be published.