இ ந்த ஒ ரு வி ஷய த் தி ற் கா க பா க் ய ரா ஜை அ சி ங் க ப் ப டுத் தி ய இ ளைய ரா ஜா . . . ! ! ! பல வ ரு ட ங் கள் க ழி த் து வெ ளிப்ப டையா க கூறி ய பா க் ய ரா ஜ் . . . ! !! அ ப் ப டி இ வ ங் க இ ர ண் டு பே ரு க் கு ம் எ ன் ன தா ன் பி ர ச் சனை . . . ? ? ? அ து எ ன் ன னு தெறி ச் ச நி ங் க ளே ஷா க் க யி டு வி ங் க .. . ! ! !

0

த மிழ்   சி னி  மா   உ ல கி ல்  இ ய க் கு ன ரா க வு ம் ,   ந டி க ரா  க வு ம்  வ ல ம்    வ ந் த வ ர்   தா ன்   பா க் ய ரா ஜ்   அ வ ர் க ள்  .    மேலு  ம்  அ ப் போ து   வெ ளி யா ன   பா க்ய ரா ஜி ன்   ப ட ங்க ள்   அ னை த் தி ற் கும்   இ ளை ய ரா ஜா தா ன்   இ சை ய மை த்தி ரு ந் தா ர்   . ஆ னா ல்  பா க் ய ரா ஜ்   நடி ப் பி ல்   வெ ளி யா ன  இ து   ந ம் ம   ஆ ளு   ப ட த் தி ற் கு   ம ட் டு ம்   இ வ ர் க ளி ன்  கூ ட் ட ணி   இ ணை ய வி ல் லை   .   இ த ற் கு   கா ர ண ம்   அ ந்த  ப   ட த்தி ற் கு   பா க்  யரா ஜ்   தா ன்  இ சை ய மை த் து  இ ரு ந்தா ர்   .  இ த னால்   அ ப் போ து   இளை ய ரா ஜா   பா க்ய  ரா ஜ்   மீ து   பெ ரு ம்  கோ ப த்  தி ல்   இ ரு ந் த  தாக வு ம்   ,  இ ப் போ தெ  ல் லா ம்   எ ல் லோ ரு ம்  ஹா  ர் மோ னி   பெ ட் டி யை   தொ ட் டு ட றா ங் க   எ ன்  று   பா க் ய ரா ஜை   இ ளை  ய ரா ஜா   அ சி ங் க ப்  ப டு த் தி ய   தா க  வு ம்   ச ர் ச் சை க ள்   எ ழு ந் த து   .   இ ப் ப டி யொ ரு   நி லை யி  ல்   இ து கு றி த் து   பா க்ய  ரா ஜ்   ப கி ர்ந் துள் ள    த கவ ல்   வெ ளி யா கி   உ ள் ள து   .   அ ந் த வ கை யி ல்  அ வ ர்   கூ றி ய தா வ து ,

நா ன்   இ ளைய  ரா ஜா வு ட ன்  இ ணை ந்து    சி ன் ன   வீ டு   தி ரை ப் ப ட ம்  வ ரை க் கு  ம்   ப ண் ணு னே ன் .   அ டு த் த   ப ட ம்   ப ண் ணு ம்   போது    கொ ஞ் ச ம்   மு ன் கூ ட் டி யே   சொ ல் லு ங் க ள்   எ ன் று   இ ளை ய  ரா ஜா   கூ றி யி ரு ந்  தா ர்   . பி ன் ன ர்   நா னு  ம்   க தை   ரெ டி யா  ன   பி ற கு    அ வ ர்   எ ப்  போ து   சொ ல்  கி றா ரோ   அ ப் போ து   க ம் போ சி ங்   வை த் து க்  கொ ள் ள லா ம்   எ ன் று   அ வ ரி ன்   உ த வி யா ள ரி ட ம்   கூ றி னே ன் .    ஆ னா ல்   அ ந் த   உ தவி  யாள ர்    தி டீ ரெ ன் று   இ ளை ய ரா ஜா வை   வீ ட் டி ல்    போ ய்   பா ருங் க ள்   எ  ன்று    கூ றி னா ர்   .    நா ன்   எ  த ற் கு   போ ய்   வீ ட் டி ல்   பா ர் க் க   வே  ண் டு ம்   ,

எ ப் போ து ம்   நா ங் க ள்    ஸ் டூடி யோ வி ல்   தா ன்    பார் த்  து க்   கொள் வோ  ம்   . அ வ ர்   எ ப் போ து   க ம் போ ஸி ங்    எ ன் று   சொ ல் கி றா  ரோ   அ ப் போ  து   வை த் து க் கொ ள்ள  லா ம்   எ ன் று    கூ றி னே ன் .    ஆ னா ல்   அ ந் த   உ  த வி யா ள ர்    மீ ண் டு ம்   மீ ண் டும்   அ வ ரை    வீ ட் டி ற் கு   போ ய்   பா ரு ங்  க   எ ன் று   கூ றி னா  ர் .   பி ன் ன  ர்   நா ன்   இ ங் கு    வந்  தே ன்   எ ன் று   சொ ல் லி   வி டு ,    எ ன் று   கூ றி   வி ட் டு    கி ள ம் பி   வி ட் டே ன்   .   இ ளை ய ரா ஜா   நா ன்   கே ட் கு ம்   இ  சை யை   அ ரு மை யா க   போ ட் டு க்    கொடு ப்  பார்   . எ ங் களு க் கு ள்   எ ந்  த   ஒ ரு   பி ர ச் ச னை  யு ம்   வ ந் த து   கி டை யா து   .

 

இ ந் நி லை யி ல்   அ வ ரை   வீ ட் டிற் கு    போ ய்  பா ரு ங் க    எ ன் று   சொ ன் ன து ம்   எ ன க்  கு   க ஷ் ட மா க   இ ரு ந்த து    .   மே லு ம்   உ ட ம் பு   எ து வு ம்   ச ரி யி ல் லை  என் றா ல்   சொ ல் லுங் க ள்    நான்   தா  ரா ள மா க   வீ ட் டுக் கு   போ ய்   பா ர் க் கி  றே ன்   .   ஆ னா ல்   ப ட ம்   ப ண் ற து க் கா க   ஏ ன்    வீ ட் டு க்  குப்   போ ய்   பா ர் க் க   வே  ண் டு ம்    எ ன் று   கூ றி வி ட் டேன்    . பி ன்  ன ர்   அ  ந் த   உ த வி யா ள ர்  இ ளை  ய ரா ஜா வி ட ம்   எ ன் ன   சொ ன் னா ர்   என் று    தெ ரி ய வி ல் லை    . ரொ ம் ப   நா ட் க ளா க    அ வ ரு ம்   எ ன க் கு   போ ன்   ப ண் ண   வி ல் லை  .  நா  னு ம்  அ ப் ப டி  யே   வி ட் டு   வி ட் டே ன்   .

இத  ன்   பி ற கு   தா ன்    க ங் கை  அ ம  ர ன்   வந்  து  நீ ங் க  ளு ம்   அ ண் ண னு ம்    ,   ஒ ண் ணா   சே ர் ந் து   மீ ண் டு ம்   ப ட ம்   ப ண் ண வே ண் டும்    எ ன் று   கூ றி னா ர்   . அ ப் போ து   நானு ம்    ரா சு கு ட் டி   எ ன் ற  ப  ட த் தை   எ டுப் ப  த ற் கு   த யா ரா க   இ ரு ந் தேன்    .   பி ன் ன ர்   இளை ய ரா ஜா வு ம்    இத ற் கு   ச  ம் ம த ம்   தெ ரி வி  த் த தா ல்   ரா  சு க் கு ட்  டி   ப ட த் தி ற்  கு   இ சை ய மை த் து க்    கொ டு த் தா ர்    .   பி ன் ன ர்   அ ங் கி ரு ந் து   மீ  ண் டு ம்   எ ங் க ளு டை ய  ப ய ண ம்    ஆ ர ம் ப மா ன து   எ ன் று   கூ றி  யி ரு ந் தா ர்   பா க் ய ரா ஜ்    அ வர்  கள்  …

Leave A Reply

Your email address will not be published.