ந டி கர் ஜெய் சங் கர் போ ல எந்த வொ ரு சர்ச் சை யிலும் சி க்கா த முன் ன ணி நடி கர் இவ ர் தா னா .. . ? ?? பி ர பல த் தை பய ன் படு த் தாம ல் எளி மை யா க இ ரு ந் து வ ரும் ந டி கர் .. .!! ! பு கை ப்படத் தை பார் த் து இவ ரா எ ன் ற ஆச்சி ரிய த்தில் ர சிக ர்க ள் … !! !

0

த மிழ் சி னி மா உ ல கி ல் ஒ ரு கா ல க் க ட் ட த் தி ல் பி ர ப ல ந டி க ரா க இ ரு ந் த வ ர் தா ன் ந டி க ர் ஜெ ய் சங் க ர் அ வ ர் க ள் . இ வ ர் 1 9 6 5ஆ ம் ஆ ண் டு வெ ளி யா ன இ ர வு ம் ப கலு ம் எ ன் ற ப ட த் தி ன் மூ ல ம் த மி ழ் சி னி மா வி ற் கு அ றி முக மா னார் . இ த னை த் தொ ட ர் ந்து எ ம் ஜி ஆ ர் , சி வா ஜி கணே ச ன் , ஜெ மி னி க ணேச ன் போ ன் ற ப ல மு ன் ன ணி ந டி க ர் க ளு ட ன் ந டி த் து வ ந் தா ர் . கி ட் ட த் த ட்ட த மி ழி ல் ம ட் டு ம் 1 0 0 க்கு ம் மே ற் ப ட் ட தி ரை ப் ப ட ங் களி ல் ந டி த் தி ரு ந் தா ர் ந டி க ர் ஜெ ய் ச ங் கர் . மே லும் இ வ ர் வி ல் ல ன் க தா பாத் திர ம் , கு ண ச் சி த் தி ர க தா பா த் தி ர ம் எ ன்று அ னை த் தி லு ம் க ல க் கி கொ ண் டு வ ந் தா ர் . பெ ரு ம் பா லு ம் இவ ரி ன் ப டங் க ளி ல் து ப் ப றி யு ம் க தாபா த் தி ர த் தி ல் ந டி த் து வ ந் த தா ல் ர சி க ர் க ள் இ வ ரை தெ ன்ன க த் து

ஜே ம் ஸ் பா ண் ட் எ ன் று ம் அ ழை த் து வ ந் தா ர் க ள் . இ ப் ப டி பி ர ப ல மா ன ஜெ ய் ச ங் கர் ந டி த்து வ ந் த , கா ல த் தி ல் எ ந் த ஒ ரு ச ர் ச் சை க ளி லு ம் சி க் கா ம ல் க ண் ணி ய மா ன ம னி த னாக வா ழ் ந் து வ ந் து ள் ளார் எ ன் ப து கு றி ப் பி ட த் த க் க து . இ வ ரை ப் போ ன் றே எ ந் த ஒ ரு ச ர் ச் சையி லு ம் சி க் கா த இ ன் னொ ரு ந டி க ர் தா ன் அ ஜி த் அ வர் க ள் . ஆ ர ம் ப த் தி ல் இ வ ரி ன் ப டங் க ள் எ து வு ம் வெ ற் றி பெறா த நிலை யி ல் தொ ட ர் ந் து , த ன து வி டா மு ய ற் சி யி ன் மூ ல ம் த ற்போ து த மி ழ் சி னி மா வி ன் முன் ன ணி ந டி க ரா க வ ள ம் வ ருகி றா ர் .

மேலு ம் இ வ ர் த ன் னு டை ய பி ர ப ல த் தை எ ப்போ து ம் ப ய ன் ப டு த்தா ம ல் மி க வு ம் எ ளி மை யா கவு ம் ந ட ந் து கொ ள் வா ர் . இ வ ர் த ற் போ து எ ச் வி னோ த் இ ய க் கு ம் பு தி ய ப ட த் தில் ந டி த் து வ ரு கி றா ர் . இ ப் ப டி பி ர ப ல மா ன நடி க ர் அ ஜி த் இது வ ரை எந் த ஒ ரு ச ர் ச் சை யி லு ம் சி க் கா ம ல் தா ன் உ ண் டு த ன் வே லை யு ண் டு எ ன் று இரு ந் து வ ரு கி றா ர் எ ன் ப து கு றி ப் பி ட த் த க் க து . மே லு ம் அ ந் த கா ல த் தி ல் ந டி க ர் ஜெ ய் ச ங் கர் போ ல , இ ந் த கா ல த் தி ல் த ல அ ஜித் இ ரு ந் து வ ருகி றா ர் எ ன் று கூ ற ப் ப டு கி ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.