அண் ணா ச் சி வை த் த ர க சி ய பா ர் ட் டி யி ல் ம ய ங் கி வி ழு ந் த பி ர ப ல ந டி கை . . . ! ! ! அ த ற் கு எ ன் ன கார ணம் தெ ரி யு மா …? ? ? அ து தெ ரி ஞ் ச நி ங்க ளே ஷா க்க யி டு வி ங் க . . . ! !!

0

ஸ்ரீ தி வ் யா த மி ழ் ம ற் று ம் தெ லு ங் கு தி ரைப் ப ட நடி கை ஆவா ர் . ஸ்ரீ தி வ் யா ஐ த ரா பாத் தி ல் பிற ந் தா ர் . இ வ ர் தன து க ல் வி யை கே ந் தி ரி ய வி த் யா ல ய த்தி ல்
ப யின் றா ர் . ஸ்ரீ தி வ் யா மூ ன் று வ யதி ல் தன் தி ரை யு ல க வா ழ் க் கை யை த்
தொ ட ங் கி னா ர் . இ வ ர் பத் து தெ லு ங் கு ப ட ங் க ளி ல் கு ழ ந் தை ந ட் ச த் தி ர மா க ந டி த் துள் ளா ர் . ம ற் றும் தெ லு ங்கு தொ லை க் காட் சி தொட ர் க ளி லு ம் ந டி த்து ள் ளா ர் . தி வ் யா 2 0 1 0 ஆ ண்டு ர வி பாபு இ யக் கி ய ம ன சா ர எ னும் தெ லு ங் கு தி ரை ப் ப ட ம் மூ ல ம் க தா நா ய கி யா க அ றி மு க மானா ர் . ஆ னா ல் இ ந் த ப ட ம் தோ ல் வி யை த் தழு வி யது . பி ற கு 2 0 12 இ ல் மா ரு தி இ யக் கி ய ப ஸ் ஸ் டா ப் ப ட த் தி ல் பிரி ன் சு ட ன் இ ணை ந் து ந டித் த இ ப் ப ட மா ன து , வெ ற் றி அ டைந் தது . பி ன் தி வ் யா வ ரு த் த ப் ப டாத வா லி ப ர் ச ங் க ம் தி ரை ப் ப ட த் தில் சி வ கா ர் த்தி கே ய ன் உ ட ன் க தா நா ய கி யாக ந டி த் து த மி ழ் தி ரை யு ல க த் திற் கு அ றி மு க மான ர் .

இ தி ல் அ வர து ந டி ப் பு வி ம ர் ச க ர் க ளா ல் மி க வு ம் ந ல் ல வி ம ர் ச ன ங் க ளை ப் பெற் ற து . பி ற கு பெ ன் சி ல் எ னு ம் ப ட த் தி ல் இ சை யமை ப் பாள ர் ஜி .வி பி ர கா ஷ் க் கு ஜோ டி யா க நடி த் தா ர் . மே லு ம் ஈ  ட் டி , காக் கி ச ட்டை ம ற் று ம் வெ ள்ளை க் கா ர துரை ப ட ங் க ளி லு ம் ந டித் து ள் ளா ர் . வரு த் தப் ப டா த வா லி ப ர் ச ங் க ம் ப ட த் தி ல் ந டி த் து ர சிக ர் க ள் ம த் தி யி ல் இ ன் ற ள வு ம் பே ச ப் ப டு ம் ந டி கை யா க இ ரு க்கி றா ர் ஸ் ரீ தி வ் யா . அ வ ர் சி றப் பா க ந டி ப் பா ர் எ ன் றோ , அ வ ர் தா ன் பே ர ழகு எ ன் றோ ர சி க ர் க ளை க வ ர வி ல் லை .

அ வ ர் கு டு ம் ப பா ங் கா ன பெ ண் போ ல இ ரு ப் பா ர் . கவ ர் ச் சி யா க ந டி த் தது ம் இ ல் லை எ ன் ப தா ல் தா ன் த ற்போ து ம் ப லர து பே வ ரை ட் ந டி கை ஸ் ரீ தி வ் யா . கி ளா ம ர் க ட் ட மா ட் டா ர் எ ன் ப தா லே ப ல வா ய் ப் பு க ள் இ வ ரு க் கு வ ரா ம ல் இ ரு ந் து ள்ள ன . ஆ னா ல் , இ வ ரை ப ற் றி ய ஒ ரு செ ய் தி வெ ளி யா கி கோ ட ம் பா க் க த் தை ம ட்டு ம ல் ல அ வ ர து ர சி க ர் க ளை யே அதி ர வை த் துள் ள து . அ வ ர் அ ண் மையி ல் செ ன் னை யில் , கா மெ டி ந டி க ர் இ மா ன் அ ண் ணா ச் சி , அ வர் க ள் புகு ம னை பு கு வி ழா வு க் கு செ ன் றிரு ந் தா ரா ம் .

அ வ ரு ட ன் சி ல ந ட் ச த் தி ர ங்க ளும் வ ந் துள் ள ன ர் . வ ந் த வ ர் க ளு க்கு பா ர்ட் டி
வை த் தா ரா ம் அ ண் ணா ச் சி . அ தி ல் நடி கை ஸ் ரீ தி வ் யா அ ள வு க் கு அ தி க மா க கு டி த் து மய ங் கி வி ட் டா ரா ம் . உ ட னே ச க ந டி கை ந டி க ர் க ள் அ வ ரு க் கு தெ ளி ய வை த் து வீ ட் டி ற் கு அ னுப் பி வை த் து ள் ள ன ரா ம் . இ ந் த த கவ லை அ ண் மை யி ல் ஒ ரு வீ டி யோ வி ல் பி ர ப ல சி னி மா ப த் தி ரி கை யா ள ர் ப யி ல் வா ன் ரங் க நாத ன் கூ றி யிரு ந் தா ர் . இ த னை கே ட் ட ர சி கர்க ள் அ தி ர் ந் து வி ட் ட ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.