ச ற்று மு ன் த ற் கொ லை மு ய ற் சி செ ய் த பி ர பல ந டி கை . . . ! ! ! அ வ ச ர அ வ ச ரமா க ம ரு த் து வ ம னை யி ல் அ னும தி . . .! ! ! க ண வ ர் மீ து பு கா ர் செ ய்த ந டி கை . . . !!! பெ ரு ம் அ தி ர் ச் சியி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

தெ லுங் கு தொ லை க் கா ட் சி ந டிகை மை தி லி தூ க் க மா த் தி ரை க ளை அ தி க ள வி ல் எ டு த் து கொ ண் டு த ற் கொ லை க் கு மு ய ன்று ள் ள சம் ப வ ம் ப ர ப ர ப் பை
கி ள ப் பி யு ள் ள து . தெ லு ங் கி ல் தொலை க் கா ட் சி நி க ழ் ச் சி களி ல் நடி த் து வ ருப வ ர் நடி கை க ட் டா மை தி லி . இவ ர் , பி ரீச ர் எ ன ப் ப டு ம் ர ம் வ கை யை சே ர் ந் த ம து பா ன ம் 8 பா ட் டி ல் க ள் ம ற் று ம் தூக் க மா த் தி ரை க ளை ஒ ரே நே ர த் தி ல் எ டு த் து கொ ண்டு த ற் கொ லை க் கு மு ய ன் று ள் ளா ர். இ ந் த ச ம்ப வ ம் தெ லு ங் கு சி னி மா வ ட் டா ர த் தி ல் பெ ரு ம் ப ர ப ர ப் பை கி ள ப் பி யு ள் ள து . டெ க் ஸ் டை ல் து றை சா த னை . . . பு தி ய வ ர லா ற் றை ப தி வு செ ய் த இ ந் தி ய டெ க் ஸ் டை ல் ஸ் து றை ! ஹை த ரா பா த் தி ல் உ ள் ள ப ஞ் ச கு ட் டா வி ல் தி ங்க ள் கி ழ மை இ ந் த ச ம் ப வ ம் ந ட ந் து ள்ள து .

அ ன் று மா லை மை தி லி , ப ஞ் ச குட் டா கா வ ல் து றை க்கு போ ன் செ ய் து த ன து க ண வ ர் மீ து ந ட வடி க் கை எ டு க்கு மா று கோ ரி க் கை வி டுத் த தா க கூ றப் படு கி றது . அ தோ டு த ன து க ண வ ரி ன் வா க ன த் தை ப றி மு த ல் செ ய் ய வே ண் டு ம் , இ ல் லை யெ னி ல் த ற் கொ லை செ ய் து க் கொ ள் வே ன் எ ன அ வர் கூ றி ய தா கவு ம் த க வல் க ள் வெ ளி யா கி யு ள் ள ன . இ த னை த் தொ ட ர் ந்து த ற் கொ லை க் கு மு ய ன் றுள் ளா ர் மை தி லி . இ து ப ற் றி ய த க வ ல் ப ஞ் ஜகு ட் டா கா வ ல் நி லை யத் தி ற்கு கி டை த் த து ள் ள து .

இதை ய டு த் து மைதி லி யி ன் தொ லை பே சி சி க்ன லை வைத் து அ வ ர து வீ டு இ ரு க் கு ம் ப கு தி யை க ண் டறிந் து உ ட ன டி யா க போ லீ சா ர் அ ங் கு செ ன் று ள் ள ன ர் . அ ப் போ து வீ ட் டி ல் மை தி லி சு ய நி னைவ ற் ற நி லையி ல் கிட ந் த மை திலி யை மீ ட் டு அ ரு கே யு ள் ள ம ரு த் து வம னை யி ல் சே ர் த் து ள் ளன ர் போ லீ சா ர் . இ த னி டை யி ல் க ட ந் தா ண் டு செப் ட ம் ப ர் 2 7 ஆ ம் தே தி ப ஞ் ச கு ட் டா கா வ ல் நி லை ய த் தி ல் த ன து க ணவ ர் ஸ் ரீ த ர் ரெ ட் டி ம ற்று ம் 4 பே ருக் கு எ தி ரா க து ன் பு று த்த ல் பு கா ர் அ ளி த் தி ரு ந் தா ர் மை தி லி .

இ ந் த வழ க் கி ல் த ற்போ து மு தற் க ட் ட வி சா ர ணை மு டி ந் து ள்ள து . இ தே போ ன்று சூ ரி யபே ட் டை மா வ ட் ட த் தி ல் உ ள்ள மோ த் தி கா வல் நிலை ய த் தி லு ம் , த ன து க ண வ ர் ம ற் று ம் அ வ ர து கு டு ம் ப த் தி ன ருக் கு எ தி ரா க மை தி லி பு கார்
அ ளி த் து ள் ளா ர் . இ வ் வ ழ க் கி ல் கு ற் ற ப் ப த் திரி கை யு ம் தா க் க ல் செ ய் ய ப் ப ட் டு ள் ள து கு றி ப் பி ட த் த க் க து. இ ந் நி லை யில் , ந டி கை மை தி லி த ற் கொ லை க் கு மு ய ன் றுள் ள ச ம் ப வ ம் ப ர ப ர ப் பை கி ள ப் பி யு ள் ளது .

Leave A Reply

Your email address will not be published.