அ டேங் க ப்பா , இந் த ந டி கை 4 0 வ ய தி ல் கூட உ ட ல் எ டை யை கு றை த்து தே வ தை போ ல ஆகி ட் டா ரே. . . !! ! யா ர் அந் த நடி கை தெ ரியு மா .. . ? ? ? அ வ ரே வெ ளி யிட் ட புகை ப் ப டத் தை க ண் டு வா யை பிள ந் த ர சி க ர்க ள் . . .! ! !

0

த மிழி ல் ர ன் ப ட த் தி ல் அறி மு க மா கி மு த ல் ப ட த் திலே யே ரசி க ர் க ளி ன்
ம ன தி ல் இ ட ம் பி டி த் த வ ர் ம லை யா ள ந டி கை மீ ரா ஜா ஸ் மி ன் . ‘ சூ த் ர தா ர ன் ‘ எ ன் கி ற ப ட த் தி ன் மூ ல ம் ம லை யா ள த் தி ல் அ றிமு கமா கி , ந டி க ர் மா த வ னு க் கு ஜோ டியா க 2 0 0 2 ஆ ம் ஆண் டு அ த ன் பி ற கு வி ஷா லு க் கு ஜோ டி யா க ந டி த் த ச ண் டக் கோ ழி ப ட மு ம் இ வ ரு க் கு பெ ரி ய அ ள வி ல் பெ ய ர் பெ ற் று த ந் து . அதை தொட ர் ந் து த மிழ் , ம லை யா ள ம் எ ன மா றி மா றி ந டி த் து வ ந் த மீரா ஜா ஸ் மி ன் , க ட ந் த சி ல வ ரு ட ங் க ளு க் கு மு ன் தி ரு ம ணம் செய் து கொ ண் டு ந டி ப் பு க் கு இ டை வெ ளி விட் டா ர் . மீ ரா ஜா ஸ் மி னு க் கு 2 0 0 3 இ ல் வெ ளி வ ந் த ம லை யா ள த் தி ரை ப்ப ட த் து க்கா க சி ற ந் த நடி கை க் கா ன இ ந் தி ய த் தே சி ய விரு து வ ழ ங் க ப் ப ட் ட து .

மீ ரா ஜா ஸ் மி ன் ம லை யா ள ந டி கை க ளில் அ தி க ப ட் ச ச ம் ப ள ம் வா ங் கும் ந டி கை ஆ வா ர் . ஜா ஸ் மி ன் மே ரி ஜோ ச ப் , தொ ழி ல் ரீ தி யா க மீ ரா ஜா ஸ் மி ன் எ ன் று அ ழை க் க ப் ப டு கி றா ர் , இ வ ர் மு த ன்மை யா க ம லை யாள ம் , த மிழ் , தெ லு ங் கு ம ற்று ம் க ன் ன ட மொ ழி ப ட ங் க ளி ல் தோன் றி ய ஒ ரு இந் தி ய ந டி கை ஆ வா ர் . 2 0 0 0 க ளி ல் பி ர ப ல மா ன முன் ன ணி ந டி கை க ளில் ஒ ரு வ ராக இ ரு ந்தார் . ப டங் க ள் அ தி க ம் ந டி த்து க் கொ ண் டி ரு ந் த போ தே க

ட ந் த 2 0 1 4 ம் ஆ ண் டு அ னி ல் ஜா ன் டை ட் ட ஸ் எ ன் பவ ரை க ல் யா ண ம் செ ய்து கொ ண் டா ர் . பிற கு உ ட ல் எ டை கூ டி ய மீ ரா ஜாஸ் மி ன் இ ப் போது அப் ப டி யே வே றொ ரு ந பர் போ ல் இ ரு க்கி றா ர் . உட ல் எ டை யை சு த் தமா க கு றை த் து இ ள ம் நடி கை போ ல் இ ரு க் கி றா ர் . இ ப் போ து அ வ ர் தொட ர் ந் து நி றை ய போ ட் டோ ஷு ட் செ ய் து வ ரு கி றா ர் , ச மீப த் தி ல் இ ன் ஸ் டா வி ல் மீ ரா ஜாஸ் மி ன் ஒ ரு
பு கை ப் ப ட ம் போ ட 4 0 வ ய தி லு ம் எ ன்ன அ ழ கு எ ன ர சி க ர் கள் க மெ ண்ட்
செ ய் து வ ரு கி றா ர் க ள் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.