பா லாவி ன் மு ன் னா ள் ம னை வி க் கு இ ந் த பி ர ப ல த் துட ன் கா த லா . . . ! ! ! யா ர் அ ந் த பி ர ப ல ம் தெ ரி யு மா . . .? ? ? வெ ளி யா ன நெ ரு க் க மா ன பு கை ப்ப ட த் தை க ண் டு அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

பி ரப ல ந டி க ரா ன பா லா வி ன் மு ன் னா ள் ம னை வி யா ன அ ம் ரு தா சு ரே ஷ் ,
கே ர ள இ சை ய மை ப் பா ள ருட ன் நெ ரு க் க மாக இ ரு க் கு ம் பு கை ப் ப டம்
வெ ளி யா கி யு ள் ள து . கா த ல் ம னை வி யு ட ன் வி வா க ர த் து த மி ழி ல் அ ன் பு
ப ட த் தி ன் மூ ல ம் அ றி மு க மா ன பா லா , வீ ர ம் ப ட த் தி ல் அ ஜி த் தி ன் த ம் ப தி யா க ந டி த் து அ ச த் தி னா ர் . இ வ ரு க் கு ம் , அ ம் ரு தா சு ரே ஷ் எ ன் ப வ ரு க் கு ம் க ட ந் த 2 0 1 0 ம் ஆ ண் டு தி ரு ம ண ம் ந ட ந் த து , இ வ ர் க ளு க் கு அ வ ந் தி கா எ ன் ற ம க ள் இ ரு க் கி றா ர் . இ ந் நி லை யி ல் இ ரு வ ரு ம் க ரு த் து வே று பா டு கா ர ண மா க 2 0 1 9 ம் ஆண் டு வி வா க ர த் து பெ ற் ற ன ர் . தொ ட ர் ந் து பா லா , எ லி ச பெ த் எ ன் ப வ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண் டார் ,

அ ம் ரு தாவு ம் கே ர ள இ சைய மை ப் பா ள ரா ன கோ பி சு ந் த ரு டன் நெ ரு க் க ம்
கா ட் டு வ தா க த க வ ல்க ள் வெ ளி யா ன து . இ தை உ று தி ப் ப டு த் து ம் வி த மா க , இ ரு வ ரு ம் நெ ரு க் க மா க இ ரு க் கு ம் பு கைப் ப ட த் தை வெ ளி யி ட் ட அ ம் ரு தா
” எ ன் னு டை ய து ” எ ன கு றி ப் பிட் டா ர் . பா லா வி ன் மு ன் னா ள் ம னை வி க் கு
பி ர ப ல த் து ட ன் கா த ல்! வெ ளி யா ன நெ ரு க் க மா ன பு கை ப் ப ட ம் பா லா வி ன்
பதி ல் எ ன் ன ? இ ந் நி லை யி ல்

இ துகு றி த் து ர சி க ர் ஒ ரு வ ர் பா லா வி ட ம் கே ள் வி கே ட் க , ம னைவி எ லி ச பெ த்து ட ன் ம கிழ் ச் சி யா க இரு ப் ப தாக தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் . சமீ ப த் தி ல் கூ ட பு தி ய வீடு ஒன் றை வா ங் கி யி ரு ப் ப தா க வு ம் தெ ரி வி த் துள் ளா ர் . மே லும் அ ம் ரு தா சு ரே ஷி ன் கா த ல் கு றித் து க ரு த் து தெ ரி வி க்க வி ரு ம் ப வி ல் லை எ ன் று ம் , அ வ ர் மகி ழ் ச் சியா க இ ரு க்க பி ரார் த் த னை செ ய் து கொ ள் வ தா க வு ம் தெ ரி வித் து ள் ளா ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.