எ ன் னுடை ய வா ழ் வில் வி ஜ யுட ன் மட் டு ம் நடி க் க மா ட் டே ன் எ ன் று வெ ளி ப் ப டை யாக கூ றிய பி ர பல ந டிகை . . . ! ! ! தி டீ ரெ ன் று இ ப் ப டி ஒ ரு மு டி வு எ டு க் க எ ன் ன கா ர ண ம் . . . ? ? ? அவ ரே வெ ளி யிட் ட வீ டி யோ வை க ண் டு அ தி ர் ச்சி ய டை ந் த ர சி க ர் க ள் .. . ! !!

0

ந டி கை   ஐ ஸ் வ ர் யா   ரா ஜே ஷ்   த   மி    ழ்  சி   னி மா   வை   த ன து   ந டி   ப் பு   தி   ற   மை   யா ல்   ஒ ரு    க ல   க் கு   க   ல க் கி  கொ   ண் டு   வ ரு ம்   ந டி  கை   ஐ ஸ் வ ர் யா  ரா ஜே ஷ்  .   இ வர்   த  ற் போது   கோ   லி  வு ட்   ந டி   கை க ள்   அ  னை   வ ர் க்   கு  ம்   இ வ ர்    ஒ ரு   போ ட்   டி  யா   க வே   இ ரு ந் து    வ ரு கி   றா ர்.    இவ ர்   த மி   ழி ல்   த ன து   மு த ல்   ப    ட மான   நீ   தா  னா  அ வ  ன்  எ   ன் னு ம்   தி ரை   ப் ப    ட ம்   மூ   ல   ம்   சி   னி   மா   தி   ரை    க் கு ள்    அ றி    மு க மா    ன வ ர் .    இ வ ர்    அ த ற் கு   மு ன் பு   சி    ன் ன   தி    ரை   யி ல்   ச  ன்   டி வி யி ல்    ஒ ளி   ப் ப   ர   ப் பு    ஆ னா   அ  ச   த் த    போ   வ து   யா ரு    எ   ன்னு  ம்   ஷோ வி    ன்   மூ   ல  ம்   சி    னி மா வி   ல்   நு   ழை   ந் தா ர்.   இ வ ர்    பி ன் பு   ந ட ன    ஷோ   வ ன    மா னா ட    ம யி   லா ட   எ    ன் னு ம்   ஷோ வி  ன்   வெ   ற்  றி யா   ள ர்    இ வ ர்    தா ன் .

மே லு ம் ,   சி ன்   ன த்  தி   ரை யி ல்   மு த ன்    மு   த லி ல்   த    ன து   தி   ரை  யு ல க  பய ணத் தை துவ ங்கி த ற்போது வெ ள்ளி த்தி ரை யில் முன் னணி ந ட்சத்தி ரமாக   ஜொ    லித்    து   வ ரு   கி றா ர்   ந டி கை   ஐ ஸ் வ ர் யா   ரா ஜே ஷ் .   இ வ ர்   பா.   ர ஞ் ஜீ த்   இ ய  க் க   த் தி ல்   வெளி    யா ன  அ ட் ட   க   த் தி    தி ரை   ப் ப ட   த் தி   ன்    மூ   லம்   பி ர   ப ல    மா   னா ர்   எ ன்  ப து  கு  றி   ப் பி டத் த    க் க து  .   மு த  லி ல்   கு ண   ச் சி  த் தி ர    க தா  பா   த் தி ர  த் தி ல்    ந டி த் து    வ ந் த    பி ற கு    கா   க் கா    மு   ட் டை   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ன்   2   கு ழ  ந்  தை  க் கு   அ    ம்மா  வா   க   ந டி த் து   அ ச   த் தி யி ரு   ப்பா  ர் .

அ ந் த  தி ரை   ப் ப  ட ம்   ந டி கை    ஐ ஸ் வ ர் யா   ரா ஜே   ஷு க் கு   ஒ ரு   தி ரு   ப் பு மு   னை   ப ட மா க   அ மை    ந் த து   எ ன் று   தா ன்   சொ   ல் ல வே  ண்  டு ம் .   அ  த ன்   பி  ற கு   வ  ரு ம்  தி ரை   ப் ப   ட  த்  தை   ப ய ன்   ப டு த்    தி க் கொ    ண்  ட   இ    ன் று    பி ர ப    ல மா க   தி க    ழ் ந்   து   வ ரு கி   ன் றா ர் .   இ த னை   தொ ட ர்   ந் து    த ற் போ து    இ ய க் கு  ன ர்   ம ணி ர    த் தி ன ம்    இ ய க் க த் தி ல்   வி க்  ர ம்   பி ர பு ,    ச ர த் கு மா ர் ,   ரா  தி கா   போன் ற    ஒ  ரு   ந டி த் த   தி ரை    ப் ப ட   ம்   தா ன்   வா   ன ம்   கொ   ட் ட ட் டு   ம்   எ  ன் ற    தி ரை   ப் ப ட   த் தி  ல்   ந டி  க ர்   வி க் ர  ம்   பி ர பு வு க் கு    த   ங் கை   யா  க  ந டி   த் து   ள் ளா ர் .

இ ப் ப டி   நி லை யி ல்   ச மீ ப த் தி ல்   பே   ட் டி   ஒ   ன் றி ல்   ப   ங் கே   ற் ற    போ து   ந டி க  ர்  வி ஜ ய்   கு றி  த் து   அ வ ர்   பே   சி யு ள்   ளா ர் .   அது    எ   ன் ன வெ   ன் றா ல்   நா ன்   நா ன்   அ னை த் து   ந டி  க   ர் கு ளு ட   ன்    த   ங் கை  யா   க   ந   டி ப் பே   ன் .    ஆ னா ல் ,   ந டி க ர்   வி ஜ ய்   கூ ட   ம ட் டு ம்   த   ங் கை யா   க   ந டி  க்  க   மா   ட் டே ன்   எ ன்று   அ  வர்    கூ   றி யுள்    ளா ர் .   நா ன்   வி ஜ ய் க் கு   ஜோ  டி யா க    ம ட் டு ம்   தா ன்    ந டி க் க   ஆ   சை .   நா ன்    ஏற் க   ன வே   ந டி க ர்   சி வ கா ர் த் தி கே ய னு க் கு   த   ங் கை   யா க    ந டி த் து    வி   ட் டேன் .   அ  த னை   தொ ட ர்   ந் து   த ற் பொ ழு து   வி க் ர ம்   பி ர பு வு க் கு ம்  த   ங்  கை   யா க   ந டி த் து  வி   ட்  டே ன் .

நா ன்   எ   ன்  னு டை   ய   2 2   வ   ய தி   ல்   கா   க் கா மு   ட் டை   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்   அ ந் த   2   சி று வ   ர்க  ளு   க் கு ம்   அ   ம் மா வா   க   ந டி   த் து   உ   ள் ளே ன் .   எ   ன் னுடை ய    இ ட  த் தி  ல்   இ ரு   ந்தி  ரு  ந்  தா ல்   அ ந் த  வ    ய தி   ல்   ந டி   த் தி  ரு  க் க   ப    லரு ம்    த  ங் கி யி  ரு ப் பா   ர் க ள் .    நா ன்   அ   ப் போ   தே  அ தை    செ ய்   து ள் ளே  ன் .    ஆ னால் ,   த ற் போ  து   எ ன க் கு   வி   ஜ யு  ட ன்   ஜோ  டி  யா க   ந டி   க் க  ஆ சை   எ  ன் று  அ வ ர்   அ  ந் த   பே  ட் டி யி   ல்   கூ  றி யு   ள் ளா ர் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.