எ ன்னை பா ர் த்தா லே வி ஜ ய் சே து ப தி ரொ ம் ப ப ய ப் ப டுவா ரு . . . ! ! ! வெ ளி ப் ப டை யாக கூ றி ய பி ர ப ல இ ய க் கு ன ர் . . . ! ! ! யா ர் அ ந் த இ ய க் கு ன ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ வ ரி ன் ப ட த்தி ன் தோ ல் வி க் கு கார ணமே நா ன் தா ன் . . . ! ! ! வெ ளி யா ன உ ண் மை த கவ லை க ண் டு ஆ ச் ச ர் ய த் தி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த ற் போது தமி ழ் சி னி மா உ ல கி ல் ஹீ ரோ , வி ல்ல ன் , குண ச் சி த் தி ர க தா பா த் தி ர ம் , சிற ப் பு க தா பா த் திர ம் என் று அ னை த்தி லு ம் க ல க் கி கொ ண் டு வ ரு ப வ ர் ந டிக ர் வி ஜய் சே து ப தி அ வ ர் க ள் . எ ந் த க தா பா த் தி ர ம் கொ டு த் தா லு ம் அ தை த த் து ரூ ப மா க ந டிப் ப வ ர் தா ன் வி ஜ ய் சே து ப தி . மே லு ம் அ ண் மை க் கா ல ங் களா க ஹீ ரோ வை வி ட அ தி க ம் வி ல்ல ன் ரோ ல்க ளி ல் ந டி த் து வ ரு கி றா ர் விஜ ய் சே து ப தி . அ ந் த வ கை யில் ர ஜி னி ம ற் று ம் வி ஜய் க் கு வி ல் ல னா க ந டி த் தி ரு ந் த வி ஜ ய் சே து ப தி த ற் போ து வி க் ர ம் ப ட த் தி ல் க ம லு க் கு வி ல் ல னா க வு ம் ந டி த் து இ ரு க் கி றா ர் . இ ந் த தி ரை ப் ப ட ம் வ ரு கி ன் ற ஜூ ன் 3 ஆ ம் தே தி வெ ளியா க இ ரு க் கி ற து .

இ தை ய டு த் து  நடி க ர் வி ஜ ய் சேது ப தி வ ள ர் ந் து வ ரு ம் கால க ட் ட ங் க ளி ல் ப ல ப ட ங் க ளி ல் ந டி த் து வ ந் தா ர் . அ ப் ப டி க ட ந் த 2 0 1 4 ஆ ம் ஆ ண்டு வெ ளி யா ன
தி ரை ப் ப ட ம் தா ன் வ ன்ம ம் . இ ந் த ப ட த் தி ல் வி ஜ ய் சே து ப தி , கி ரு ஷ் ணா ,
சு னை னா போ ன் ற ப ல பி ர ப ல ங் க ள் ந டித் து இ ரு ந் த ன ர் . இ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தை ஜெ ய் கி ரு ஷ் ணா எ ன் ப வ ர் இ ய க் கி யி ரு ந் தா ர் . ஆ னா ல் இப் படி வெ ளி யா ன இ ந் த தி ரை ப்ப ட ம் எ தி ர் பா ர் த் த

அ ள வி ற் கு ம க் க ளி டை யே வ ர வே ற் பை பெ ற வி ல் லை . இ ந் நி லை யி ல் பே ட் டி ஒ ன் றி ல் பே சி யி ரு ந்த இ ய க் கு ன ர் ஜெய் கி ரு ஷ் ணா கூ றி ய தா வ து , இந் த ப ட த் தி ன் தோ ல் விக் கா ன கார ண ம் நா ன் தா ன் . ம ற் ற ந டி க ர் க ள் அ வ ர் க ளி ன் வே லையை ச ரி யா க செ ய் து இ ரு ந் தா ர் க ள் என் று கூ றி யி ரு ந் தா ர் . மே லு ம் வி ஜ ய் சே து ப தி என் னை பா ர் த் தா லே ப யப் ப டு வா ர் , உ ங்க ளு க் கு எ ன் ன உ த வி வே ண் டு மா னா லு ம் கே ளு ங் க ள் செ ய் கி றே ன்

ஆ னா ல் கா ல் ஷீ ட் ம ட் டு ம் கே ட் கா தீ ர் க ள் எ ன் று கூ று வா ர் . ஒ ரு வே ளை இ ந் த தி ரை ப் ப ட ம் தோ ல் வி ய டை ந் த தா ல் அ ப் ப டி பே சு கி றா ரா எ ன் ப து தெ ரி ய வில் லை , இ ரு ந் தா லும் ப ல ப ட ங் க ளி ல் க மி ட் டா கி ந டி த் து கொ ண் டு தா ன் வ ரு கி றா ர் ந டி க ர் வி ஜ ய் சே து ப தி எ ன் று கூ றியி ரு ந் தா ர் இ ய க் கு ன ர் ஜெ ய் கி ரு ஷ் ணா …

Leave A Reply

Your email address will not be published.