நா ன் கெ ஞ் சி கே ட்டு ம் கூ ட எ ன் னு டன் ந டி க்க ம று த் து வி ட் டா ர் … !! ! பேட் டியி ல் உண் மை யை கூ றி க ண் க ல ங் கிய க ம ல் .. .!! ! அ த ற் கு இ ப்ப டி யொ ரு கா ர ண ம் இரு க் கா. ..? ? ? அ வ ர் யா ருன் னு நீங் க ளே பா ருங் களே .. .! ! !

0

த மிழ்    சி னி மா வி  ல்   க ட  ந் த   19 9 2 ஆ ம்    ஆ ண் டு   சி வா ஜி    க ணே ச ன்   ,  க ம ல் ஹா ச ன்   ந டி ப் பி ல்   வெ ளி யா ன   தி ரை ப் ப ட ம்   தா ன்   தே வ ர்   ம க ன்   .   இ ந்த   ப ட த் தை   பர  தன்    என்  ப வ ர்   இ ய க் கி யி ரு ந் தா ர்.   மே லு ம்   இ  ந் த  ப ட த் தி ல்   சி வா ஜி   கணே ச ன்   , க மல் ஹாச ன்   , ரேவ தி  ,  கௌ த மி    ,நா ச   ர்   , வ  டி வே லு   போன்  ற  ப ல   பிர ப ல  ங் க ள்   ந டி த் திரு ந் த ன ர்   .    இ ப் ப டி   வெ ளி யா ன   இ ந் த    தி ரை ப் ப ட ம்   மா பெ ரு ம்   வ ர வே ற்  பை   பெற்  றி ரு ந் த து .   கு றி ப் பா க   இ ந் த     ப ட த் தி ல்   சி வா ஜி  க ணே ச ன்  ம ற் றும்    கம  ல் ஹா ச ன்  த ங் க ளு டை ய   சிற ப் பா ன  ந  டிப் பை   வெ  ளி ப்  ப  டுத் தி   இ ரு ப்பா  ர் கள்   .  அ து மட் டு மி ல் லாம ல்    கம  ல்ஹா ச  ன்  இ ந் த    ப ட த் தி ன்  க தை யை    எ ழு தி  ,   இ  ந் த   ப ட த் தை   த யா ரி த் து   இ ரு ந் தா ர்   .

இ ப் ப டி   வெ  ளி யா ன   இ ந் த   தி ரை ப்ப  டம்    தே சி ய   வி ரு து   உ ட் ப ட   ,   ப ல   வி ரு து க ளை   குவி த் த து   .   இ த னை த்   தொ ட ர் ந் து    இ ந்த    பட  ம்   ப ல   மொ ழி க ளி ல்   ரீ மே க்   செ ய் ய ப் ப ட்  டது    .   அ தி ல்   க ட ந் த  1 9 9 7 ஆ ம்   ஆ  ண்டு   ஹி ந் தி யி ல்   ரீ மே க்   செ ய்  யப்  ப ட் டது    .  அ ப் போ து   அ ந்த   ப ட த்  தி ல்  சி வா  ஜி க ணே சன்    க தாபா த் தி ர த்  தி ல்   ந டி க் க   வைக்  க   பிர ப ல   பா லி வு ட்    ந டி க ர்   தி லீ ப்   கு  மா ரிட ம்   கே  ட் டி ருக் கி றா ர்    க ம ல் ஹா ச ன்.    அது வு ம்   க ம ல் ஹாச ன்   ந டி க ர்   தி லீ ப்   கு மா ரி ன்   கை யை   பி டித் து   கெ ஞ் சி   கே ட் ட தாக வு  ம்  கூ  றப் ப டு  கி ற து   .

ஆ னால்    ந டி க ர்   தி லீ ப்   கு மா ர்   தற் போ து   தா  ன்  ந டி  ப் ப தி ல் லை   எ ன் று ம்   ,   த ன்னு  டைய  மு  டி வை   யாரு க் கா க வு ம்   மா  ற் ற  மு டி  யா து   எ ன் றும்    க ம லி ட ம்   கூ றி   ம று த் து   வி ட் டா ரா ம்  .   இ  தன்   பி ற  கு   வே று   வ ழி யி ன் றி   அ ந் த   க தா பா த்  தி ர த் தி ல்   வே று  ஒ ரு    நடி  க ர்   ந டி த்  து   இ ரு ந் த தா க   ச மீப த்  தி ல்   ந ட ந் த   வி க் ர ம்   ப ட த் தி ன்   பு ர மோ ஷ ன்     நி க ழ் ச் சியி ல்   க ம ல் ஹா ச ன்   தெரி வி த் தி ரு ந் தா ர்    .   இ ந் த   த க வ ல்   த ற் போ து   இ ணை ய த் தி ல்   வெ ளி  யா கி   வை ர லா கி   வ ரு  கி ற து   …

Leave A Reply

Your email address will not be published.