நடி கர் த னுஷ் செ ய் வ து அ யோ க் கி ய த்த ன ம் தான் . . . ! ! ! பி ர ப ல த யா ரி ப்பா ள ர் பொ து மே டை நிக ழ் ச்சி யி ல் ப ர ப ரப் பு பேச் சு . . .! ! ! கடு ம் கோப த் தி யி ல் த னு ஷ் . . . !! ! பெரு ம் அதி ர் ச் சி யி ல் த னு ஷ் ரசி க ர் கள் . . . !! !

0

நடி க ர் த னு ஷு க் கு செ ய் வது அ யோக் கி ய த் த ன ம் இ வ ர் செ ய் கி ற அ க் கி ர  மத் தி ற் கு   அ ள  வு   இல் லை   எ ன   பி  ர ப ல  த  யா ரி ப் பா ள ர்   ரா ஜ ன்   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .  ந டி க ர்   த  னுஷ்    அ ண் மை  கா  ல மா க வே   ப ல   சி க் க லி  ல்   சி  க் கி   க டு ம்   ம ன   உ ளை ச  லு க் கு   உ  ள் ளா கி   இ ரு ப் ப தா  க   சி  னி மா   வ ட் டா  ர ங் க ளி  ல்   ப ர  ப ர ப் பா  க   பே ச ப் பட் டு   வ ந் த து .   க ட ந் த   ஜ ன வ ரி   மா த ம்   ந டி க ர்   த னு ஷ்   ம ற் று  ம்   அ வ ர து   ம னை வி   ஐ ஸ் வ ர் யா   இ ரு வ ரு ம்   பி ரி வ தா க   ச மூ க வ ளை த் த ள த் தி ல்   தெ ரி வி த் தி ரு ந் த ன ர் .   அ வ ர் க ளி ன்   இ ந் த    அ றி வி ப் பு   சி னி மா   வ ட் டா ர த் தி  லு ம் , கு டு ம்  ப த் தி ன ர்   ம த் தி யி லு ம்   பெ ரு ம்   அ தி ர் ச் சி யை   ஏ ற் ப  டு த் தி ய  து .   அ தை    தொ ட ர் ந் து   த னு ஷு க் கு   சோ த னை    கா ல மா க   மா  றி வி ட் ட து . அ வ ர்    ந டி த் த   மா ற ன்   தி ரைப் ப ட ம்    எ தி ர் பா ர்த் த   வெ  ற் றி யை   கொ டு க் க வி ல் லை .

த ற் போ து   புதி ய    ப ட ம்   ஒ ன் றை   இ ய க் கி   அ தி ல்   அவ ரே   ஹீ  ரோ வாக  வும்    ந டி க் க  இ  ரு க் கி றா ர் .    மே லு ம் ,   த னு ஷி ன்  ஹா  லி வு ட்   ப ட மா ன   தி   கி ரே   மே னு ம்   ரி லீ சு க் கு    த யா ரா கி   கொ ண் டி ரு க் கி ற து . கா ர் த் தி க்   ந ரே னி ன்   ‘ மா ற ன் ‘   ப ட த் தை   தொ ட ர் ந் து   ச ன்   பி க் ச ர் ஸ்   த யா ரி ப் பி ல்   மி த் ர ன்   ஜ வ ஹர்   இ ய க் க  த் தில்   ‘ தி ரு  ச் சி ற் ற ம் ப ல ம் ’   ப ட த் தி ல்   ந டி த்  து   வ ந் தா ர்   த னு ஷ் .   இ த ன்   ப ட ப் பி டி  ப்பு    அ ண் மை யி ல்   நி றை வ டை ந் த தை   தொ ட ர்ந்  து   த ற் போ து   த ன து   அண் ண ன்   செ ல் வ ரா க வ ன்    இய க் க த்  தில்   ‘ நா னே   வ ரு  வே ன்’   ப  ட த் திலு ம்    ந டித்  து   மு டி த் துள் ளா ர்   த னு ஷ் .

இ ய க் குந ர்   செ ல் வ ரா க வ  ன்,   த னு  ஷ் ,   யு வ ன் சங்  க ர்   ராஜா   ஆ கி ய    மூ வ ரு ம்   ப த் தா ண் டு க ளு க் கு    பி ற கு   ‘ நா னே   வ ரு வே ன்  ‘   ப ட த் தி ல்   மீ ண் டு ம்    இணை  ய   உ ள் ள ன ர் .   பு து ப் பே ட் டை   ப  டத் தி ற் கு   பி ற கு    இ வ ர் க ள்   மூ வ ரு ம்    இ ணை ய    உ ள் ள தா  ல்   இ ந் த ப்  ப ட த் தி ற் கு    ர சி க  ர் க ள்   ம  த் தி   யி ல்   மி க ப் பெ ரி ய   எ தி ர் பார் ப் பு    ஏற் ப ட்  டு ள் ள து .   இ ந் தப் ப ட  த் தை   க லை ப் பு லி   எ ஸ்   தா ணு  த யா  ரி க் க  உ ள் ளா ர் .   த னு ஷ்    த ன து   ம னை வி   ஐ ஸ் வ ர் யா   ர ஜி னி கா ந் தை   அ ண் மை  யி ல்   பி ரி  வ தா க    அ றி வி  த் த த  து    கோ லி வு ட்    வ ட் டா ரத்  திற்கே   மி க  ப் பெ ரி ய   அ தி ர் ச் சி யை   அ ளி த் த து .

த னு ஷ்   த ற் போ து   பு தி ய   ப ட ம்   ஒ ன் றை   இய  க் கி   அதி ல்   அ வ ரே   ஹீ ரோவா க வு ம்   ந டி க் க    இ ருக்  கிறா ர் .   மே லு ம்  ,   தனு ஷி ன்   ஹா லி வு ட்    ப டமா ன    தி   கி ரே   மேனு ம்   ரி லீ சு க் கு   த யா ரா கி  கொ ண் டி ரு க் கி ற து .   இ ந் நி லையி ல்    த னியா  ர்  யூ டி ப்   சே ன லு க் கு   அ ண் மையி ல்    பே ட் டி யளி த் த   த   யாரி ப் பா ள ர்   கே .    ராஜ ன் ,    த னு ஷ்   கு றி த் து    பே சி னா  ர் .  அ ப் போ து,   க ர் ண ன் ,   அ சு ர ன்   ப ட த் தி  ன்   மூ ல ம்   தா ன்   ஒ ரு   நடி க  ன்  எ  ன் பதை   நி ரூ பி த் து க்  கா ட் டி னா ர் .   ஆ னா ல்    அவ ர்   மே ல்   எ ன க் கு   ஒ ரு   வரு த் த ம்   எ ன் னவெ ன் றா ல்   த மி ழி ல்   ஒ ரு    பட த் தி  ல்  க மி ட்   ஆ கி   ந டி த் து க்   கொ ண் டி ரு க்கி றா ர் .

K Rajan @ Producer Radhakrishnan Team Press Meet Stills

ப ட ப் பி டி ப் பு   மு டி ய   2 0  நா ள் க ளே   இ ரு ந் த   நி லை யி ல்   ஹி ந் தி யி  ல்  வா ய் ப் பு   தே டி   வ ர   த மி ழி ல்  ந டி த் த   ப ட த் தை   அ ப் ப டி யே    கிட ப் பி ல்    போ ட் டு   ஹிந் தி க் கு   ஓ டி    வி ட் டா ர் .   அ வ ர்   கு றி த்   து   பி ர ப ல   த யா ரி  ப் பாள ர்   கே . ரா ஜ ன்   பே ட் டி   ஒ ன் றி ல்   அ  ப் போ து,   க ர் ண ன் ,    அ சு ர ன்  ப ட   த் தி ன்   மூ  லம்   தா ன்   ஒ ரு   ந டி க ன்   எ ன் ப தை   நி ரூ பி த் து க்    கா ட் டி னா ர் .   ஆ னா ல்   அ வ ர்   மே ல்    எ ன க் கு   ஒ ரு   வ ரு த்த  ம்   எ ன் ன வெ ன்  றா ல்   த மி ழி  ல்       அ  ப்  போ   இ ந் த  தமி ழ்   ப ட த் தை   ந ம் பி   ப  ண ம்   போ ட் ட வ ர்   க தி ?

இ  தெ ல் லாம்   எ  வ் ளோ   அ யோ க் கி ய த் த ன  ம் ?   இ து   த யா ரி ப்  பா ள ரு க் கு  செய் யு ம்   து ரோ க ம்   இ ல் லை யா  ?  இ வ ர்    செய் கி ற   அ க் கி ர  ம த் தி ற் கு   அ ள வு   இ ல் லையா  ?   இ ந் த   மா தி ரி   செ ய ல் க ளை   எ ல் லா ம்    வி ட் டு   விட் டு   எ ல்  லா   பிர  ச் சி னை க ளு க் கு ம்   தீ ர் வு   கா ண   வ ழி வ கு க் க   வே ண் டு ம் .    எ ன் று   பே  சி னா ர் . மே லு ம்  தமி ழி ல்   இன் னு  ம்   ப ல  ப ட ங்க ள்   ந ல்ல    ப டி யாக   ப ண்ணி  னா ல்  எ ங்கே யோ   போ ய் விடு வா ர்   எ ன  தனு ஷ்   கு றி த் து  ப ர ப ர ப் பாக   பே சி யு ள் ளா ர்  கே . ரா ஜ ன் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.