கோடி யி ல் பு ர ளு ம் பி ர ப ல இ சை ய மை ப் பா ள ர் அ னி ரூ த் . . . ! ! ! இ ப் போ அவ ர் வி க் ர ம் ப ட த் தி ற் கா க வாங் கி ய ச ம் ப ள ம் எ த் த னை கோ டி தெ ரி யுமா . . .? ?? அ து தெ றி ச் ச நி ங் க ளே ஷா க் க யி டுவி ங் க . . . ! ! !

0

அனி ரு த்   ர வி ச் ச ந் தி ர ன் ,   இ ந்  திய  தி  ரை த்து றை யி ல்   இ சை யமை ப்  பா ளரா க  அ றிமு க மா  கி ,  பா டக ரா க வு ம் ,   வெ ள்ளி த் தி ரை யி ல்   சி ல  கௌ ர வ   தோ ற் றங் க ளி ல்   தோன் றி   ந டி த் து   வரு கி றா ர் .   அ னி ரு த்   ர வி ச் ச ந் தி ர ன்   நடி  கர்   ர வி   ரா க வே ந் திர ர்   ம க ன் .   இவ ர து   தா யா ர்   ல ட் சு மி  ஒ ரு   ந ட ன   க லை ஞ ர்  ஆ வா ர் .   ல தா  ர ஜி னி கா ந் தி ன்   ம ரு மக ன் .   ஐ ஸ் வ ர் யா  ம ற் று ம்   ச வுந் த ர் யா   ர ஜினி கா ந் த் – யி ன்  உ ற வி ன ர்  ம க ன் .   அனி ரு த்   ஜி ன க ஷ்  எ ன் ற   இசை க் கு ழு   பள் ளி யி ல்   பயி ன் றா ர் .   அ வ ர து  2 1 – ம்  வ ய தி ல்   ‘ 3 ‘  ப ட த் தி ற் கு  இ சை ய மை க்க   ஆ ர ம் பி த் தா ர் .  இ து   மி க   பெரிய   வெ ற் றியை   ஈ ட் டி ய து .   3  தி ரை ப் ப ட த் தி ற்கா க   ‘ ஒ ய்  தி ஸ்   கொ ல வெறி   டி ‘   என் ற   ஒ ற்றை ப்   பா ட ல்  வெ ளி யி ட் டதி ல்   மி க வும்   பி ர ப ல மடை ந் த வ ர் .

2 0 1 2- ஆ ம்   ஆ ண்டு   ந டி க ர்  த னு ஷ்   ம ற் று ம்   ஸ் ரு தி  ஹா ச ன்   ந டி ப் பி ல்  ந டி க ர்   ர ஜினி – யி ன்   ம க ள் ,   ந டி க ர்  த னு ஷ் – ன்   ம னை வி யா ன   ஐ ஸ்வ ர் யா   ரஜி னி – யி ன்  இ ய  க் கத் தி ல்   வெ ளி யா ன  3   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்  இ சை ய மை ப் பா ளரா க   ப ணி யா ற்றி   த மி ழ்   தி ரை யு ல கி ல்   இ சைய மை ப் பா ள ரா க   அ றி மு கமா கி யு ள் ளா ர் .   இத் தி ரை ப் ப ட த்தி ல்   இவ ர்   இ சை யி ல்   உ ரு வா ன  வொ ய்   தி ஸ்  கொ ல வெ றி   பா டல்   உ ல க ள வி ல்  வெ ளி யா கி   பி ர ப ல மான தை   தொ ட ர்  ந் து  .

இ வ ர்   த மிழ்   தி ரை யு ல கி ல்  அ டு த் த டு த் து   பல   தி ரை ப் பட ங் க ளு க் கு  இ சை யமை க் கும்   வா ய் ப் பி னை  பெ ற் று   பி ர ப ல மா கி யு ள் ளா ர் .  3   ப ட த் தி னை   தொ ட ர் ந்து   இ வ ர்   இ சை யி ல்  வெ ளி யா ன   டே வி ட்  தி ரை ப் ப டத் தி ன்   கன வே   க ன வே  பா ட ல்  ர சி க ர் க ளை  க வ ர்ந் து  பிர ப ல மா கி ய து .   இ த னை  தொ ட ர் ந் து   த னு ஷ்   த யாரி ப் பி ல்   சி வ  கார் த் தி கேய ன்   ந டி ப் பி ல்  வெ ளி யா ன   எ தி ர்நீ ச் ச ல்   தி ரை ப் ப ட த்தி ன்   பா ட ல் க ளும்   பி ன் னை   இ சை யு ம்  பி ர ப ல மா கி   இ வரை    த மி ழ்   மு ன்ன ணி   இ சை யமை ப் பா ள ர் க ளி ன்

ஒ ருவ ரா க   மா ற் றி யு ள் ள து .   அ னி ரு த்   இ சைய மை ப் பா ளரா க   அ றி மு கமா கி ய   சி ல   ஆ ண் டுக ளி ல்   தி ரை யுல க   பி ர பல ங் க ளை யு ம் ,  த மி ழ்   ர சிக ர் க ளை யு ம்   க வ ர் ந் து   அ டு த் த டு த் து   பல   தி ரை ப் ப டங் க ளு க் கு   இ சை ய மை த் து   த ன து  இ சை  யி ன்  மூ ல ம்   தி ரையு ல  கி ல்   பிர ப ல  மா கி யுள்  ளா ர்.    இ வ ரின்   தி ரை ப்  பய ண த் தி ல்   இ  வ ர்   பி லி ம்பே  ர்,    விஜ ய்    தொ லை க் கா ட் சி   வி ரு து ,   எ டி ச ன்   வி ரு து   எ ன  ப ல   வி  ரு துக ளை   இ சைய மை ப் பா ள ரா க வு ம் ,   பி ன் ன ணி   பாட க ரா க வு ம்

பல   வி ரு து க ளை   பெ ற்  று   பு க ழ் பெ ற் று ள்ளா ர் .   இ  சை ய மை ப்பா ள ர்   அ னி  ரூத் தி ன்   ச ம் ப ள  ம்  கு றி த் த   த க வ  ல்   இ ணைய த் தி ல்   வை ர  லா கி   வ ரு கி ன் ற து .   த மி ழ்   சி னி மாவி ல்   இ ளை  ஞ ர் க ளு க் கு   பி டி த் த வாறு   பா ட ல் க ளு க் கு   இ சை ய மை க்கு ம்   தி ற மை     கொ ண் ட வ ர்   தா ன்   இ சை ய மை ப் பா ள ர்   அனி ரூ த் .   இ வ ர்   த  னு ஷ்   ந டி த் து   வெ ளி வ ந்த   3   ப ட த் தி ன்    மூ ல ம்   த மி ழி ல்   இ சை ய  மை ப் பா ள ரா க   அ றி மு க மா ன வ ர் .

இ  று தி யா க   உ ல க நா ய க ன்   த யா ரி ப் பி  ல்   உ ரு வா கியி ரு க் கு ம்    விக் ர ம்    ப ட த் தி ற் கு   அ னி ரூ த்   இ சை ய மை த் து ள் ளா ர் .   வி க் ர ம்  ப ட த் தி  ல்   அ னி ரூ த் து க்கு    4   கோடி   ரூ  பாயு  ம்   ச ம் ப ள மா க   வ ழ ங் க ப் பட் டு ள்  ள து .   இ ந் த   த க வ ல்   த ற் போ து  இ  ணை யத் தி ல்   வை ர லா கி   வ ரு கி  ன் ற து .   இ த ற் கு   மு ன் ன தா க   இ வ ரு க் கு   2   கோடி    வரை   ச  ம்ப ள ம்   கொ  டுக் க ப் ப ட்  ட தா ம் .   த ற் போ து   4    கோ டியா க   உ ய  ர் ந் துள் ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.