சற் று மு ன் த மிழி ல் ப ல ஹி ட் பா ட ல் க ள் கொ டு த் த பா ட க ர் தி டீ ர் ம ர ண ம் . .. ! ! ! பெ ரு ம் சோக த்தி ல் தி ரையு லக ம் . . . ! ! ! அ தி ர் ச் சி யி ல் உ றை ந் து போ ன ரசி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

பி ரப ல பா ட க ர் கே கே எ ன் கி ற கி ரு ஷ் ணகு மா ர் கு ன் ன த் நே ற் று இ ர வு 1 0 . 3 0 ம ணி அ ள வி ல் மா ர டை ப் பா ல் இ ற ந் து வி ட் டா ர் எ ன் கி ற செ ய் தி இ ந் தி யா மு ழு வ து ம் இ ரு க் கு ம் இ சை ர சி க ர் க ளு க் கு பெ ரி ய அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற் ப டுத் தி இ ரு க் கி ற து . இந் தி யா வி ன் பி ர ப ல பா ட க ரா ன கே கே எ ன் கி ற கி ரு ஷ் ண கு மா ர் கு ன்ன த்   நே ற் று   இ ர வு   தி டீ ரெ ன   உ யி ரி ழந் த   ச  ம் ப வ ம்   இ சை   ர சி க ர் க ள்   ம த் தி யி ல்   க டு ம்   அ தி ர் ச்  சி யை   ஏ ற் ப டு த் தி   உ ள் ள து .   அ வ ரு க் கு   வ ய து   5 3 .   கொ ல் க த் தா வி ல்   அ வ ர்   ஒ ரு   c on c  e r t ல்   பா டி க் கொ ண் டி ரு க் கு ம்  போது   அ வ ரு க் கு   மா ர டை ப் பு  ஏ ற்  பட்  டு   இ ருக் கி ற து .    ஹி ந் தியி ல்    பி ர ப ல   பா ட க ர்   ம ற் று ம்   இ சை    அ மைப்  பா ள ரா க   இரு ந் த   கி ரு  ஷ்ண  கு மா ர்   கு ன் ன த் ,   ஹி ந்தி ,   த மி ழ் ,   தெ லுங் கு ,   கன் ன டம் ,   ம லை யா ள ம்   உ ள் ளி ட் ட   ஏ ரா ள மா ன   மொ ழி க ளி  ல் ,   எ க் க ச் ச க் க   பா ட ல்க ளை யு ம்    பாடி   உ ள் ளா ர்  .  அ து  ம ட் டு மி ல் லா ம ல் ,

அ வ ர  து   பாட லை    ர சி ப் ப தற்  கெ ன்றே   ர  சி கர்   கூ ட் ட மு  ம்   அ தி க ம்   உ ள் ளது  .   சு மா ர்   2 5   ஆ ண்டு  களு க்  கும்    மேலா  க ,   த ன் னு டைய   பா  ட லா ல்   ம க் க ளை   க ட் டி ப்  போ ட்  டு  வ ந் த   கே கே    தி டீ ரெ ன   உ   யி ரி ழ ந்து ள் ளா ர்  .   உ யி ரை   ப றி த் த   மா ர டை ப்பு கொ ல் க த் தா   ப கு தி யி ல்   இ சை   நி க ழ் ச் சி   ஒ ன் றி ல்   பா டிக்   கொ ண்  டி ரு ந் த   போ து   தி டீ ரெ ன  மே  டையி லே   ச  ரி ந் து   வி ழு ந் த தா க   கூ ற ப் ப டு கி ற து . இ த னை த்   தொ ட ர் ந் து ,   ம ரு த் து வ  ம னை யி ல்   அ வரை   சே ர் த்  த   போ து ,   ப ரி சோ  தித்  த   ம ரு த் து வ ர் க  ள்   அ வ ர்   ஏ ற்க  ன வே   இ றந்  து   வி ட் ட தா க   தெ ரி வித் து  ள் ள ன ர் .

மா ர டை ப் பு   ஏ ற் ப ட் டு   அ வ ர்  உ யி ரி ழ ந் தி ரு க் க லா ம்   எ ன் ற   தக வ  ல்க  ள்   வெ ளி யா கி யுள் ள து  . கே கே   த மி ழி லு ம்   எ க் க ச் ச க் க மா ன   பா ட ல் க ள்   பா டி    இரு  க் கி றா ர் .   எ ம்   கு ம ர ன்   ப ட த்  தி ல்   வ ரு ம்   ’ நீ யே   நீ யே ’ ,    கா க் க  கா க் க    ப ட த் தின்   ‘  உயி  ரி ன்  உ  யி ரே’   உ ள்  ளி ட் ட   ப ல   பா ட ல்க  ளை   கே கே   பாடி   இ ரு  க் கி றா ர் .  அ வ ர து  ம றை வு க் கு    இ சை ய மைப்  பா ள ர்  ஹா  ரி ஸ்   ஜெ ய ரா ஜ் ,   சின் ம யி    உ ள்ளி ட்  ட   ப ல ரு ம்   இ ர ங் க ல்   தெ ரி வி த்  து   இ ரு  க் கி ன் ற ன ர் .    ர சி க ர் க ளை  பே  ர தி ர் ச்  சி யி ல்  உ  றை ய    வை த் துள்  ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.