ஆண வ த் தி ல் இ ப் ப டி ந ட ந் து கொ ண் ட ஏ . ஆ ர் . ர கு மா ன் .. .! ! ! இ வ ரு பே ரு க் கு தா ன் த மி ழ் ன் னு சொ ல் லி ட்டு இரு ப் பா ரு . . .! ! ! க டு மை யா க வி ம ர் சி த் து வ ரு ம் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன தா ன் ந ட ந் த து . . . ? ? ? அ வ ர் செ ய் த செ ய லை கொ ஞ் ச ம் நி ங் க ளே பா ருங் க ளே . . .! ! !

0

ஏ.ஆர். ர ஹ் மான்   எ ன் ப வ  ர்   இ சை   யு ல க  ப்   ப ய   ண த்   தை 19 8 5   இ ல்   ஆர   ம் பி    த் தா ர் .   இ வ ரின்   கு    டு ம்   ப ம்    இ   சை சா ர்   ந் த   து .   இ   வ ரி ன்   த   ந்தை    சே   க ர்   ம   லை யா ள   த்   தி ரை   ப்ப ட  த்   து  றை யி ல்    ப ணி   யா ற்  றி  ய வ   ர் .   இ வ ர்  சி  று   வ   ய தி  லே யே   த    ந்   தை யை   இ ழ   ந்  தா   ர் .   அ த ன்   பி ன்   கு டு ம் ப    த்தி   ல்   வ   ரு மா   ன ம்   இ ல்   லா த    நி   லை   யி ல்   த ன்  த ந்  தை   யி ன்   இசை  க்   க ரு   வி க ளை   வா  ட கை   க் கு   வி ட் டு    அ ந் த   வ ரு   மா ன   த் தி ல்   பி   யா னோ   ஆ ர் மோ   னி ய   ம்   ம ற் று ம்   கி   த் தா ர்  வா  சி க்   க க்   க   ற் று  கொ    ண்டா ர் .   பி ற  கு   1 1  வ   ய   தி ல்   இ   ளை ய   ரா ஜா   இ   சை க் கு   ழு வி   ல்    கீ போ   ர் டு  வா சி   ப்  பத ற்   கா க ச்   சே ர்   ந் தா   ர் .   பி   ன் ன ர் ,    எ ம் .  எ ஸ் .   வி   ஸ் வ  நா  த  ன் ,   ர மே   ஷ்   நாயு டு ,   ஜா  கீ   ர்  உ சே  ன்  ம    ற் று ம்  கு ன்   ன க்  குடி    வைத்  தி   ய நா   த ன்   உ   ள் ளி ட் ட   பல   இ சை ய மை   ப் பா ள ர்   க ளி ட ம்  ப ணி   யா   ற் றி னா   ர்   எ   ன் ப து   கு றி   ப் பி ட த் த   க் க   து .

ஏ ஆர் ர குமா ன் ஓ ர் இ ந் தி ய மு ன் ன ணி இ சை ய மை ப் பாள ர் ஆ வா ர் . இ வ ர் இ ய க் கு னர் ம ணி ர த் னம் இ ய க் க த் தி ல் வெ ளியா ன ரோ ஜா தி ரை ப் பட த் தி ன் மூ ல ம் இசை ய மை ப் பா ள ரா க அ றிமு க மா னா ர் . இ ப் ப டி வெ ளி யா ன மு தல் ப டத் தி ற் கே சி ற ந் த இ சை அ மை ப் பா ள ரு க் கா ன தே சிய வி ரு தை வெ ன் றா ர் . பி ன் ன ர்
இத னை தொ ட ர் ந் து ப ல ப ட ங் க ளு க் கு இ சை ய மை த் து வ ந் த ர கு மா ன் ஒரு க ட் ட த் தி ல் மு ன் னணி ந டி க ர் க ளி ன் ப ட ங் க ளு க் கு இ சை யமை த் து வ ந் தா ர் .

பெ ரு ம் பாலு ம் இ வ ரி ன் பா ட ல் களி ல் இட ம் பெ று ம் பி ன் ன ணி இ சை ரசி க ர் க ளை பெ ரி து ம் க வ ர் ந் த து . மே லு ம் இ வ ர் த மி ழ் மொ ழி உ ட் பட ப ல இ ந் தி ய மொ ழி க ளி ன் ப டங் க ளு க் கு இ சை ய மை த் துள் ளா ர் எ ன்ப து குறி ப் பி ட த் த க் க து . இ தைய டு த் து ஏ ஆ ர் ர கு மா ன் வ ரு ட வ ருட ம் ஐபி எ ல் போ ட் டி யி ன் இறு தி ப் போ ட் டியி ல் , ப ங் கேற் று பா டுவ து வழ க்க மா ன ஒ ன் றா கு ம் . அ ப் ப டி ரா ஜ ஸ் தான் , கு ஜரா த் அ ணி யின் இ றுதி போ ட் டி ஆ ர ம்பி க் கு ம் மு ன் கோ லாக ல மா க நி க ழ்ச் சி கள் ந டை பெற் ற து .

அ தி ல் ஏ ஆர் ர குமா ன் இ சை யி ல் ர ன் பீ ர் சி ங் ந ட ன ம் ஆ டி இ ருந் தா ர் . அ ப் போ து ஏ ஆ ர் ர கு மா ன் அ னை த் து மொ ழி சார் ந் த பா ட ல் க ளை பா டி யி ரு ந்தா ர் .
ஆ னா ல் த மி ழி ல் வெளி யா ன ஒ ரு பா ட லை க் கூ ட பா டவி ல் லை . அ ப் படி யே
பா டி ய பாட ல் க ளை யு ம் இ ந் தியி ல் தா ன் ஆ ர் ர கு மா ன் பா டி யி ருந் தா ர் . மே லு ம் ந டி க ர் ர ன் வீ ர் சி ங் கூ ட த மி ழ் ,தெ லு ங் கு , க ன் ன ட மொழி ப ட ங் க ளி ன் பா ட லு க் கு ந டன ம் ஆ டி இ ரு ந் தார் . ஆ னா ல் எ ப் போ து ம் த மி ழ் மொ ழி எ ன் று சொ ல்லி வ ரு ம் ஏ ஆ ர் ர கு மா ன் ,

ஐபி எ ல் மே டை யி ல் த மிழி ல் பா ட வி ல் லை எ ன் று ப ல ரு ம் அ வ ரை வி ம ர் சி த் து வ ரு கி ன் ற னர் . மே லு ம் பே ரு க் கு த் தா ன் எ ல் லா பு க ழு ம் இ றை வ னு க் கே எ ன் று பே சு வா ர் . பி ன் ன ர் இ ந் தி ப் ப ட ங் க ளு க்கு வே லை செ ய் து க ல் லா க ட் டி வி ட் டு இ ந் தி தே வை யா எ ன் று தி ட் டி யு ம் வ ரு வா ர் எ ன் று கூ ற ப் ப டு கி ற து . இ ந் த ப் ப தி வு த ற் போ து ச மூ க வ லை த் த ள ங் க ளி ல் வெ ளி யா கி வை ர லா கி வ ரு கி ற து…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.