நள்ளி ர வி ல் ந டு ரோ ட் டி ல் அம ர் ந் து உ ண வு சா ப் பி ட் ட வி ஜ ய் டி வி பா லா . . . ! ! ! அட க் கொடு மையே இ வ ரு க்கு போ ய் இப் ப டி ஒரு நி லைமையா . . . ? ? ? வீடி யோ வை பா ர் த் து அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

வி ஜய் டி வி யி ன் மு ன் ன ணி கா மெ டிய ன் க ளி ல் ஒ ரு வ ர் பா லா . அ வ ர் த ற் போ து கு க் வித் கோ மாளி ஷோ வில் கோ மாளி யா க க லந் து கொ ண் டு ர சி க ர் க ளை யே காமெ டி யா ல் சி ரி க்க வை த் து வ ரு கி றா ர் . டி வி ம ட் டு மின் றி ப ல் வே று
க ல் லூ ரி வி ழா , தி ரு வி ழா எ ன எ ந் த விழா வா க இ ரு ந் தா லும் த மி ழ் நாடு
மு ழு வ து ம் செ ன் று க லந் து கொ ள் கி றா ர் அ வ ர் . அ வர் ம ற் ற நி க ழ் ச்சி க ளி ல்
க ல ந் துகொ ள் ளு ம் வீ டி யோ க் க ளு ம் அ டிக்க டி இ ணை ய த் தி ல் வை ரல் ஆ வ து ண்டு . விஜ ய் டி வி பா லா எ ன் றால் ஒ ட் டு மொ த் த சின் ன த் திரை ர சி க ர் க ளு க் கு ம் மு த லி ல் ஞாப க த் தி ல் வ ரு ம் ஷோ கு க் வித் கோ மா ளி . வி  ஜ ய் டி வி யில் அ ரங் கே று ம் எந் த ரி யா லி ட்டி ஷோ வா க இ ரு ந் தா லும் ச ரி பா லா இ ரு ந்தா ல் கா மெ டி க் கு ப ஞ் சமே இ ரு க் கா து எ ன் று சொ ல் லு ம் அ ள வு க் கு த ன் னை வ ள ர்த் து க் கொ ண் டவ ர் க ல க் க போ வ து யா ரு பாலா .

இ ந் த நி கழ் ச் சி க் கு அடு த் து கு க் வி த் கோ மா ளி எ ன் ற நிக ழ் ச் சி யி ல் ப ங் கு பெற் ற பா லா அ த ன் மூ ல ம் ப ட் டி தொ ட் டியெ ங் கு ம் பி ரப லமா னா ர் . மிமி க் ரி தி ற மை யை கொண் டி ரு ந்த இவரை தயா ரி ப் பாள ர் அ மு த வா ணன் வி ஜ ய் டி . வி க் கு அ ழை த்து வ ந் தா ர் . அ தே போ ல் பா லா வை ஜூ ங் கா ப ட ம் மூ ல ம் சி னி மாவு க் கு கொ ண் டு வ ந் து வி ட் டா ர் வி ஜ ய் சே து ப தி . குக் வி த் கோ மா ளி நிக ழ் ச் சி யி ல் தொ ட ர்ந் து 3 சீ ச ன் க ளா க இ வ ர் செ ய் யு ம் கா மெ டி க ள் வே ற ர கம் எ ன் றே சொ ல் ல லாம் .

அ  ந் த அ ள விற் கு அ ந் த நி க ழ்ச் சி யை மி க வு ம் க லக ல ப் பா க எ டு த் து ச்
செ ல் கிறா ர் பா லா . போ ட் டியா ள ர் க ளு க் கு ம் ச ரி , பா ர் வையா ள ர் க ளு க் கு ம் ச ரி மி க வு ம் பிடி த் த கோ மா ளி எ ன் றா ல் அ து பாலா தா ன். அ டு த்த டுத் த ப ட ங் க ளி ல் க மி ட் ஆ கி பி ஸி யா க வலம் வ ந் து கொ ண் டி ரு க் கி றார் . சி ன் ன த் திரை ,
வெ ள் ளி த்தி ரை இ ரண் டி லு ம் இ ன் று வெ ற் றி பெ ற் று பு க ழி ன் உ ச் ச த் தி ல் இ ரு க் கு ம் பெ ரு ம்பா லா னோ ர் அ ந் த வெ ற் றி யை பெறு வ த ற் கா க தொ ட க் கத் தி ல் ப ட்ட க ஷ் ட ங்க ள் , ஏ மா ற் ற ங் க ள் , அ வ மா ன ங் க ள் அ தி க ம் எ ன் றே கூ ற லா ம் .

அ ந்த வ கை யி ல் ப ல சி ர ம ங்க ளை தா ண் டி தா ன் பா லா இ ந் த இ ட த் தை அடை ந் து இ ரு க் கி றா ர் . ஆனா லு ம் அ வ ரி ன் சி ம் பி ளி சி ட் டி ம ட் டு மே எ ன்று மே மா றவி ல் லை . இ ந் த பண் பு க ண் டி ப் பா க ஒவ் வொ ரு வரி டமு ம் இ ரு க் க வே ண் டிய து .
இ ந் நி லை யி ல் த ற்போ து பா லா அம ர் ந் து சா ப் பி ட இ ட ம் இ ல் லா ம ல் ந டு ரோ ட் டி ல் அ மர் ந் து ப ரோ ட் டா சா ப் பி ட்டு க்கொ ண் டி ரு க் கு ம் வீடி யோ வை ரல் ஆ கி
இருக் கி ற து. பா லா வி ன் எளி மை யை ர சிக ர்க ள் பாராட் டி வ ரு கி ன்ற ன ர் .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bj Bala (@bjbala_kpy)

Leave A Reply

Your email address will not be published.