மனை வி யு ட ன் த னி மை க்கு பி ன் 1 0 நி மி டத் தி ல் க ண வ ன் கே ட் ட அ தி ர் ச் சி கே ள்வி . . . ! ! ! அ வ ர் கே ட் ட கே ள் வி யா ல் ஆ டி ப் போன கு டு ம் பம் . . . !! ! அ வ ர் அ ப் ப டி எ ன் ன கே ட் டார் என் று தெ ரியு மா . . . ? ? ? அதை கொ ஞ் ச ம் நி ங்க ளே பாரு ங்க ளே . .. ! ! !

0

திரு ம ண நா ளை யே மற ந் து ப் போ ன மு தி ய வ ர் கே ட் ட த கவ ல் கு டு ம் ப த் தின ரை அ தி ர் ச்சி யி ல் ஆ ழ் த் தி இ ரு க் கி ற து . பெற் றோ ர் கள் மு டி த்து வை த் த தி ரும ண மா க இ ரு ந் தா லும் , கா த ல் ம ணம் பு ரி ந் த த ம் பதி ய ரா ய் இ ரு ந் தா லு ம்
ம ணமொ த் த த ம் ப தி ய ரா ய் வா ழ் க் கை மு ழு க் க வா ழவே க ண வ ன் மனை வி
இ ரு வ ரும் வி ரு ம் பு வா ர் க ள் . க ண் ணு ம் க ண் ணும் க ல ந் து கா த ல் பு ரி ந் து
ஊ ட லோ டு தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் ட த ம் ப திய ர் கூ ட பி ரி வை அ தி க ம் ச
ந் தி த் து வ ருவ து வே த னை அ ளி க் கி ற து . ச மீ ப கா ல ங் க ளா க வி வா க ர த் து க ளி ன் எ ண் ணி க் கை அ தி க ரி த் து வ ரு வ தே த ம் ப தி ய ரி ன் அ ன் னி யோ ன் ய ம் கு றை ந்து வ ரு வ த ற் கு எ டு த் து க் கா ட் டா க சொ ல் ல லா ம் .


பொ ரு ளா தா ர பி ர ச் ச னை , கு டு ம் ப த் தி ல் சி று ச ச் ச ர வு க ள் ,  கு ழ ந் தை வ ள ர் ப் பு , உ ட ல் ஆ ரோ க் கி ய கு றை பா டு இ வை யெ ல் லா ம் த ம் ப தி ய ரு க் கு ள் எ வ் வி த பி ள வை யு ம் பெரி தா க உ ண் டா க் கு வ தி ல் லை . ஆ னா ல் ம ன தை யு ம் உ ட லை யு ம் மகி ழ் ச்சி யா க் கும் தா ம் ப த்தி ய த்தி ல் நே ரு ம் கு றை பா டே இ ரு வ ரு க் குள் இ ரு க் கு ம் அ ன் னி யோ ன் ய த் தை க் கு றை த் து வி ரி ச லை அ தி க மா க் கி வி டு கி ற து. அய ர் லாந் தை சே ர்ந் த 6 6 வ ய து டை ய மு திய வ ர் , ஒ ரு வ ர் த ன து ம னை வி யு ட ன் உ ற வு வை த் து ள் ளார் .

அத ன் பின் ன ர் 1 0 நி மி ட ங் க ள் க ழி த் து போ னை எ டு த் து பா ர் த் து வி ட் டு நே ற் றை ய தி ன த் தி ல் ந ம க்கு தி ரும ண நா ள் அ தை ம ற ந் து கொ ண் டா ம ல் வி ட் டு வி ட் டே ன் . நீ சொ ல் லி இ ரு க் க லா மே எ ன தெ ரி வி க் க , மனை வி க் கு ம் வீ ட் டி ல்
உ ள் ள வ ர் க ளு க் கு ஒ ன் று ம் பு ரி ய வி ல்லை . அ தற் கு கா ர ண மே தி ரு ம ண நா ளை அ ந் த மு தி ய வ ர் உ ற் சா கமா க கொ ண் டா டி . வெ ளி யே உ ண வு சா ப் பி ட் டு கு டு ம் ப த் தி ன ரு ட ன் இ ரு ந் து ள் ளா ர் .


ஆ னா ல் , இ ந் த ச ம் ப வ ங் க ள் அ னை த் தை யு ம் அ ந் த மு தி ய வ ர் ம ற ந் து
இ ரு க் கி றா ர் . பின் அ வரை ம ரு த் து வம னை க் கு அ ழை த் து செ ல் ல அ வ ர்
டி ரா ன் சி ட் கு ளோ ப ல் அ ம் னீ ஷி யா எனு ம் நோ யா ல் பா தி க் க ப் ப ட் ட து
தெ ரி யவ ந் த து . அ தாவ து , இ து ஒ ரு கு று கி ய கால ஞா ப க மற தி யாம் .
இ ந் த அ ரி ய நோ யா னது 5 0 மு தல் 7 0 வ ய து க் கு ள் ப ட் ட வ ர்க ள் இ டை யே
தா ன் பெ ரு ம் பா லும் கா ணப் ப டு கி ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.