தி ரை யு ல கி ல் தி டீரெ ன் று சர் ச் சை யை ஏற் படு த்தி ய பி ர ப ல ம் . . . !! !க ட் டா ய ப் ப டு த் திய த னுஷ். . . ! ! ! வி ரு ப்ப ம் இ ல் லா ம ல் தான் நா ன் உ ங் க ளு ட ன் ந டி த் தே ன் .. !! ! யா ர் அ ந்த பி ரப ல ம் தெ ரியு மா . . . ? ? ? பு கை ப்ப டத் தை பா ர்த் து பெ ரும் அ தி ர் ச் சிய டை த் த ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

இந் த   சி   னி மா   உ   ல கி ல்   இ ய   க் கு ன   ர்க ளா க   இ ரு  க்கு  ம்   ஒ ரு   சிலர்    ஆ ர  ம் ப த் தி   ல்   அ ல் ல து   அ த ன்   பிற கு   தி ரை   ப் ப  ட   ங் க ளி ல்   கதா நா  ய க னா க   வு ம்   நடி   க் கிறா   ர்க ள் .   ஒ ரு   சி  ல ர்   சி றிய   க தா  பா   த் தி ர   த் தி ல்  ந டி த் து   வ ரு கி   றா ர் க ள் .    அ ந் த   வ கை யி ல்    த  மி ழ்   சி   னி மா   உ   ல கி ல்    இய   க் கு ன   ரா க வு ம் ,   ந டி    க ரா க வும் ,   பா ட   லா சி      ரி   ய ரா க வு ம்   இ ரு ந்  து   வ ரு ப வ    ர் கள் இய க்கு ன ர்   வி க் னே ஷ்   சி வ ன்   என்ப வ ர் .   இ வ ர்   ந டி க ர்  சி  ம்பு    ந டி த் து   வெ ளிவ  ந்த   போ   டா   போ   டி  எ ன்  ற   தி ரை  ப்  ப ட த் தை    இ ய க் கி   இ ய   க்கு    ன ரா க   அ   றி மு க  மா ன .   அ ந் த   தி ரை ப்  ப ட   த் தை     தொ ட ர்   ந்து    நா   னும்   ர வு  டி   எ ன் ற   திரை  ப்ப  டம்   மூ   ல ம்    இ வ ர்   மி   க வு ம்   பி ர ப   ல மா   னா ர்   எ ன் று   தா ன் சொ ல் ல    வேண் டு  ம்.    இ  த னை   தொ ட ர் ந் து   ச மீப   த்தி ல்   இ வ ர து   இய க் க   த் தி ல்   வெ  ளி வ ந்   த   தி ரை    ப் ப ட   ம்    தான்    கா   த் து வா    க் கு ல   2  கா த  ல் .

இ ந் த  தி ரை   ப் ப ட   த் தில்   வி ஜ ய்   சே து ப தி    க தா நா  ய க னா    க வும்   ந டி கை   ந ய ன் தா ரா   ம ற்று ம்   ச ம ந் தா  இ ரு வ ரும்   க தா   நா ய கி  யா க   ந டி  த் து ள்ளா   ர் க ள்  .  இப் ப டி   ஒ ரு   வ கை  யி ல்   விக்  னே ஷ்   சிவ  னை  ப   ற் றி ய   ப ல   த   கவ ல் க   ள்   வெ   ளி யா கியு  ள் ள து .   அ து  எ ன்   ன வெ  ன் றா ல்   வி க் னே ஷ்  சி வ ன்   மு ன்ன ணி  இ ய    க் கு ன  ரா க   இ ரு  ந் தா லு   ம்  ஒ ரு  சி ல  தி ரை   ப் பட    ங்க ளி ல்   சி று    க தாபா   த் தி ர த் தி   ல்   து ணை  ந டி க   ரா க   ந டி   த் து ள்   ளார்   எ ன் ப து  கு றி ப்பி ட த் த க் க து .

வி க் னே ஷ்   சி வ ன்  ம ற் று ம்   ந யன் தா ரா   இ ரு வ ரு ம்   உ ரு கி   உ ரு கி  கா த லி த் து   வ ரு கி றா ர் கள்   எ ன் ப து   உ ல க த் துக் கே   தெ ரி யு ம் .   அ வ ர் க ள்   இ ரு வ ருமே   கெ ரி ய ரி ல்   உச் ச த் தி ல்    இரு க் கு ம்   நி லையி ல்    த ற் போ து  தி ரு ம ண ம்    செ ய் வ தற் கா க  த யா ரா கி வ ருகி ன்ற ன ர் .   ந ய ன் தா ரா  த ற் போ து   பல   டா ப்   ஹீ ரோ   பட ங் க ளை   வை த் தி ரு க்கி றா ர் .   ம று பு ற ம்   வி க் னே ஷ்  சி வ ன்    கா த்   து   வா க் கு ல    ரெண்  டு   கா த ல்   வெ ற்றி க்கு பி ற  கு   நடிக ர்   அஜி  த்தி  ன்   அ டுத் த    ப ட த் தை    இய  க் க   த யாரா கி   வருகி  றா ர் .

 

த ற்போ து   வி க் னேஷ்   சிவ ன்   மு ன் ன ணி  இ யக்கு ன ரா க   இ ரு ந் தா லும்   அ வ ர்   ந டிக ரா க   தா ன்   மு த லி ல்   வ ந் திரு ந் தா ர் .   வே லை யில்லா    பட் டதா ரி   ப டத் தி ல்  த னு ஷ்   உ ட ன்    அ வர்    நடி த் து   இ ரு ப்பா ர் .   கட் டா ய ப் ப டு த் தி ய   த னு ஷ் !  இ ந் த   விச ய த் தை   ஓ ப் ப னா க  உ டை த்த   விக் னே ஷ்  சி வ ன்   இந்நிலையி ல்   வி க் னே ஷ்   சி  வன்   அ ளி த் த   பே ட் டியி ல்   தான்  த னு ஷ்  உ டன் விரு  ப்ப  ம்  இ ல் லா ம ல்   தா ன்   ந டி த் த தா க   கூறி   இ ரு க் கி றா ர் .

ஷூட் டி ங்   நே ர த் தி ல்   ஒரு     ந பர்   வ ர வி ல்லை    எ ன் பதா ல்   அ ந் த   இ ட த் தி ல்   நா ன்    நடி க் க வே ண் டி ய தாகி   வி ட் ட து  எ ன   தெ ரி வி த் து  உ ள் ளா ர்.   த னு ஷ்   உட ன்   ந டி த் ததை   ப ற் றி   இ ப் படி   கூ றி   அசி ங் க ப் ப டு த் தி விட் டா ரே   எ ன   ர சி க ர் க ள்   ஷா க்   ஆ கி   இ ரு க் கி ன் ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.