ப ல வரு ட ங்க ள் கழி த் து வெ ளி யா ன உ ண் மை ச ம்ப வம் .. . ! !! இ றப் ப தற் கு முன் ன ரே த ன் னு டை ய கடை சி ஆ சை யை கூ றி ய ச ந் தி ரபா பு . ..! !! அ வ ர் இ றந் த பி ற கு நி றை வே ற் றி ய எம் எஸ் விஸ் வநா தன் .. . ! !! அ வ ருக் கு அ ப்ப டி என் ன தா ன் ஆ சை . . .? ? ? அ தை கே ட்டா ல் நி ங் க ளே ஷா க் க யி டு விங் க . . . ! ! !

0

ச ந்தி ர பா பு தமி ழ் த் தி ரை யு ல கி ன் தலை சி றந் த நகை ச் சு வை ந டி க ர் களி ல்
ஒ ருவ ரா க வும் , சி ற ந்த பா ட க ரா க வு ம் இ ரு ந் து வ ந் த வ ர் . மே லு ம் இ வ ர்
த ன அ ம ரா வதி எ ன் ற ப ட த் தி ன் மூ ல ம் தி ரை யு ல கி ல் அ றி மு க மா னார் . இ ப் ப
டி அ றிமு க மா ன சி ல வ ரு டங் க ளிலே யே மு ன்ன ணி ந கை ச்சு வை ந டி க ர்
ச ந் தி ர பா பு . அ து வும் ஒ ரு க ட்ட த்தி ல் எ ம் ஜி ஆ ர் , சி வா ஜி , ஜெமி னி போ ன் ற மு ன் ன ணி ந டிக ர்க ளின் ப ட ங் க ளி ல் நகை ச் சு வை வே ட ங் க ளி ல் ந டி த்து வ ந் தா ர் . இ தை ய டு த்து ஆ ர ம் பத் தி ல் திரை த் து றை யி ல் ஏ தா வது வா ய் ப் பு கி டை க் கா தா என் று ச ந் தி ர பா பு அலை ந் து கொ ண் டி ரு ந்த போ து எ ம் எ ஸ் சுப் பை யா நா யு டு வை அ ணுகி யி ரு க் கி றா ர் . அ ப் போ து அ வரு க் கு உ த வி யாள ரா க இருந்து வ ந் த வர் எ ம் எ ஸ் வி ஸ் வ நா த ன் அ வ ர் க ள் .

இத னா ல் எ ம் எ ஸ் வி ஸ் வ நா த னி ட ம் ச ந் தி ர பா பு வை , பா ட சொ ல் லி வி ட் டு சு ப் பை யா நா யு டு செ ன் று வி டுவா ராம் .அ ப் போ து ச ந் தி ர பாபு வு க் கு த மி ழ் உ ச் ச ரி ப் பு க ள் ச ரியா க வ ரா த தா ல் வி ஸ் வ நா த ன் இ வ ரை நி ரா க ரி த் து ள்ளா ர் . ஆ னா ல் இ த ன் பி ற கு ப ல ப ட ங் களி ல் ந டி த் து த ன க் கெ ன ஒ ரு த னி இ ட த் தை
பி டித் து க் கொ ண் டார் ச ந் தி ர பா பு . அ ப் போ து கூ ட நெ ரு ங்கி ய ந ண்ப ர் க ளா க
இ ரு ந்து வ ந் த ன ர் ச ந் தி ர பா பு வு ம் , எ ம் எ ஸ் வி ஸ் வ நா தன் அ வர் க ளு ம் .

மே லு ம் சந் தி ர பா புவு க் கு இ ரு ந் த ஒரு சி ல கெ ட் ட ப ழ க் கத் தி னா ல் சி னி மா துறையி ல் இ ரு ந்த ப ல ந டி கர் க ள் அ வ ரி டம் இரு ந்து வி ல கி னா ர் க ள் . ஆ னா ல் எ ம் எ ஸ் வி ஸ் வ நா த ன் க டை சி வ ரை , அ வ ரு ட ன் ந ட் பாக வே இ ரு ந் து வ ந் தார் . இ தை த் தொ ட ர் ந் து சந் தி ர பா பு வின் உ ட ல் நி லை சரி இ ல் லா த போ து
த ன் னு டை ய க டை சி ஆ சை யை கூ றி யி ரு ந் தா ர் . அ ந் த வ கை யி ல் நா ன் இ ற ந் த செ ய் தியை மு த லி ல் எ ம் எ ஸ் வி ஸ் வ நாத ன் தா ன் அ றி வி க் க வே ண் டு ம் எ ன் று ம் , எ ன்னு டை ய உ ட ல் எ ன து ந ண் ப னா ன

எ ம் எ ஸ் வி ஸ் வநா த ன் , வீ ட் டி ல் சிறி து நே ர ம் வை த் து வி ட் டு தா ன் அட க் க ம் செ ய் ய வே ண் டு ம் எ ன் று ம் கே ட்டு க் கொ ண் டா ரா ம் . பி ன் ன ர் அ வ ர் கூ றி ய து போ ல வே 1 9 7 4 ஆ ம் ஆ ண் டு அ வ ர் இ ற ந் த பி ற கு எ ம் எ ஸ் விஸ் வ நா த ன் வீ ட் டி ல் அ வ ரி ன் உ ட ல் சி றி து நே ரம் வே க வைக் க ப் ப ட் டு வி ட் டு தா ன் க ல் ல றை யில் அ வ ர து உ ட லை அ ட க் க ம் செ ய் தா ர் க ள் எ ன் ப து கு றி ப் பி ட த் த க்க து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.