பி ரப ல தொ கு ப் பா ளி னி யி ன் பரி தா ப நி லை .. . ! ! ! நி க ழ் ச் சி க் கு கை யி ல் வா க் கி ங் ஸ் டி க் குட ன் வந் த டி டி . . .! ! ! இவ ரு க்கு இ ப் படி ஒ ரு நி லைமை யா . . . ? ? ? இ வங் க ளு க் கு எ ன் னா ச் சினு நி ங் களே கொ ஞ்ச ம் பாரு ங் க ளே . . .!! !

0

ந டிகை டி டி கை யி ல் வா க் கி ங் ஸ் டி க் உ ட ன் நி க ழ் ச் சி யை தொகு த் து வ ழ ங் க வ ந் து ள் ள பு கைப் ப ட ங் கள் இ ணை ய த் தில் வை ர லா கி வ ரு கி ன் ற து .
தொ கு ப்பா ளி னி டி டி தொ கு ப் பா ள னி எ ன் றா லே நி னை வு க் கு வ ரு ம் மு த ல் ந ப ரா க இ ருந் து வ ரு ம் டி டி இ ன் று ம் ர சி க ர் க ள் ம த் தி யி ல் பி ர ப ல மா க உ ள் ளா ர். இ வ ர் தொ லை க் கா ட் சியி ல் நி க ழ் ச் சி க ளை தொ கு த் து வ ழ ங் கி தொகு ப் பா ளினி யா க வு ம் , ந டுவ ரா க வு ம் இ ரு ந்து வ ரு கி ன் றா ர் . டி டி க ட ந் த 20 1 4 ஆ ம் ஆ ண் டு ஸ் ரீ கா ந் த் ர வி ச் ச ந் தி ர ன் என் ப வ ரை தி ரு ம ணம் செ ய் து கொ ண்டா ர் . பி ன் மூ ன் று வ ரு ட ங் க ளே ஆ ன நிலை யி ல், அ வ ரை 2 0 1 7 ம் ஆ ண் டு வி வா கர த் து பெ ற்று ள்ளா ர் . பி ர ப ல தொகு ப் பா ளி னி யி ன் ப ரி தாப நி லை !

கை யி ல் வா க் கி ங் ஸ் டி க் கு ட ன் டி டி கை யி ல் வா க் கி ங் ஸ் டி க் உ ட ன் டி டி கா த ல் க ண வ ரு டன் வி வா க ர த் து க் கு பி ன் பு சமூ க வ லை த் த ள ங் க ளி
ல் ஆ க் டி வ் வா க இ ர ந்து வ ரு ம் டி டி க்கு “ டார் லி ங் ஆ ப் தி டெ லி விஷ ன் ”
அ வா ர் ட் கூ ட வ ழ ங் கி இ ருந் த ன ர் . அதே போ ல T ra v e l பி ரி ய ரா ன இ வர்
அ டி க் க டி வெ ளி நா டு க ளு க் கு செ ல் வ து டன் அ ங் கி ரு ந் து ர சி க ர் களு க்கு புகை ப்ப ட ம் ம ற் று ம் கா ணொ ளிக ளை வெ ளி யிடு வ தை வ ழ க் க மா க வை த் து ள் ளா ர்.

ச மீ ப த் தி ல் க ம ல் ந டி த்த வி க்ர ம் ப ட த் தி ன் நி க ழ் ச் சி யை டி டி தொ குத் து
வ ழ ங் கி ய து ட ன், வி க் ர ம் பட த் தி ன் ஆ டி யோ வெ ளி யீட் டை தொ கு த் து வ
ழ ங் கினா ர். இ ந் நி லை யி ல் தி லெ ஜ ண் ட் ப ட த் தி ன் ஆ டி யோ ம ற் று ம் டி ரை
ல ர் வெ ளி யீட் டு நி க ழ் ச் சி யை பிர ப ல தொ கு ப் பா ளி னி டி டி தொ குத் து
வ ழ ங் கி யி ருந் தா ர் . இ ந்த ப ட த் தின் ஆ டி யோ ம ற் று ம் பா ட ல் க ள் வெ ளி யீ ட் டு வி ழா வை டி டி ம ற் று ம்  அ ர் ச் ச னா இ ரு வ ரு ம் சே ர் ந் து தொ கு த்து வ ழ ங் கி இ ருந் தா ர் க ள் .

இ ந் த நிக ழ் ச் சி க் கா க டி டி மே டை க் கு ந ட ந் து வ ரு ம் போ து வாக் கி ங் ஸ் டி க் உ த வி யு ட ன் ந ட ந் து வ ந்தி ரு க் கி றார் . இ து ச ம் ப ந் த மா ன வீ டி யோ ம ற் று ம் பு கை ப் ப ட ங் க ள் இ ணை ய த் தி ல் வை ர லா கி வ ரு கி ன் ற து . டி டி – க் கு ச மீ ப கா ல மா க கா லி ல் சி று பி ர ச் சி னை இ ருந் து வ ரு வதா ல் அ த ற் கா ன சி கி ச் சை மே ற் கொ ண் டு வ ரு ம் நி லை யி ல் , த ற் போ து அ ந் த பி ர ச் சி னை யை ஒரு ப க்க ம் வை த்து வி ட் டு ரசி க ர் க ளை கு ஷி ப் படு த் த ஆ ர ம் பி த் து ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.