எ ன்ன து , சம ந் தா க ர் ப்ப மா . . . ? ? ? இ ணை ய த் தி ல் அ வ ரே வெ ளி யி ட் ட பு கை ப் பட ம் க ண் டு பெ ரு ம் ப ர ப ர ப் பை ஏ ற் ப் ப டு த் தி யு ள் ள து . . . !! ! தீ யா ய் ப ர வு ம் வீ டி யோ வை க ண் டு ஷா க் கா ன ர சி க ர் கள் . . . ! ! !

0

தென் னி ந் தி  ய   சி னி மா த் து றை யி  ல்   மு ன் ன ணி   ந ட் ச த் தி ர மா க வு ம் ,   ர சி கர் க ளி ன்   க னவு   க ன் னி யா க  வும்   வ  ல ம்   வ ரு ப வ ர்   ந டி கை   ச ம ந் தா .   இ வ ரு டை ய  சி ரி ப் பி லு ம் ,    அ ழகி லு ம்    ம ய ங்கா த வ ர்   யா ரு மி  ல்லை .    அ ந் த  அ ள வி ற்கு  கொ ள் ளை ய ழ கி ல்    ர சி க ர் களி ன்   இத ய த்  தை   கொள் ளை ய டி க் கி றா ர்   ந டி  கை   ச ம ந் தா.   த ற்  போ து   விஜ  ய்  நி ர் வா ணா   இ ய க் க த் தி ல்   ந டி க ர்   வி ஜ ய்   தே வ ர கொ ண் டா  ஜோ  டி யா க   கு ஷி   என் ற  பு தி ய  ப ட த் தில்   ந டி த்து   வ  ரு கி றா ர் .   க ட ந் த    2 8 ம்   தே தி   ந டி கை   ச ம ந்  தா   த ன் னு டை ய   3 5 – வ து   பி ற ந் த    நா ளை  கொ ண் டாடி னா ர் .   பி றந்  த நா ளான   அ ன் று   வி க்  னேஷ்   சி  வ ன்  இ  ய க் க த் தி ல்   ச ம ந் தா  ந  டித் த   ‘ கா த் து வா க் கு ல   ரெ ண் டு   காத ல் ’   ப ட ம்   த மி ழ க ம்   மு ழு வ து ம்   வெ ளி யா ன து .

இ ப் ப ட ம்   ம க் களி டை யே   ந ல் ல  வ ர வே ற் பை   பெ ற்  று  வ சூ லை    வா ரி   அ ள் ளி யு ள் ள து .    இ த  னை யடு  த் து ,  ச ம ந் தா   த ற் போ து   கி ரு ஷ் ணா  பி ர சா த்   த யா ரி த்து ள்  ளார்    ‘ யசோ தா ’   ப ட த் தி ல்    ந டித் து ள்  ளா ர் .   இ ப் பட ம்    தெ லு ங் கு   இ ந் தி   தமி  ழ்   ம லை யா ளம்   க ன் ன ட ம்   ஆ கி ய   மொ ழி க ளி ல்   ப ட மாக   வெ ளி யி ட ப் ப ட வு ள் ள   இ ப் ப ட த் தை   ஹ ரி   ச ங் க ர்   ம ற் று ம்   ஹ  ரி ஹ ர ன்   எ ன   இ ரு வ ர்   எ ழு தி  இ ய க் கி யு ள்  ள ன ர் .

இ ந் நி லை யி ல் ,  ச மூ  கவ  லைத் த ள ங் க ளி ல்   புகை ப் ப ட  ம்  ஒ ன்  று   வை ர லா கி  வ ரு கிற து .    அ ந் த   பு கை ப் ப ட த்  தி ல்  ச ம ந் தா   நி றை மா த   க  ர் ப் பி ணி யா  க   இ ரு க்  கி றா ர்.   இ தை ப்  பா ர்  த் த   ர சி கர்  க ள்   ஷா க் கா கி யு ள்ள ன ர் .   த ற் போ து   இ ந் த  ப்  பு கை ப் ப ட ம்   ச மூ க வ லை த் த  ள ங் க ளி ல்   வை ர லாகி    வ ரு கி ற து .   இ ந் தப்    பு கை ப் ப ட த் தைப்   பா ர் த் த   அ வ ர து   ர சி கர் க ள்   கே ள் வி க் கு   மே ல்   கே ள் வி   எழு ப் பி   வ ரு  கின் ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.