ரசி க ருக் கு இ ன்ப அ தி ர் ச்சி கொடு த் த அ ஜி த் . . . ! எ ன் ன ம னு ஷ ன் யா இ வ ரு … ! ச த் த மி ல் லா ம ல் ர சி க ரி ன் வீ ட் டிற் கு வ ந்த ந டி க ர் அ ஜி த் . . . ! ! ! வீ டி யோ வை பார் த் த ஆ ச் ச ர்ய த் தி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

நடி க ர் அ ஜி த் த மி ழ் சி னி மா வி ன் உ ச் ச த் தி ல் இ ரு க் கு ம் நடி க ர் . இ வ ரு க் கெ ன
பெ ரு ம் ர சி க ர் க ள் ப ட் டா ள மே உ ள்ள து . இவ ர் ப ட ம் வெ ளி யாகு ம் நா ள் தா ன்
ர சி கர் க ளு க் கு தீ பா வ ளி ம ற் று ம் பொ ங் க ல் எ ல் லா ம் . அந் த அ ள வி ற் கு
அ ஜித் கு மா ர் மீ து இ வர து ர சி க ர் கள் அ ள வு க ட ந் த அ ன் பு ம ற்று ம் பா சத் தி னை யு ம் வைத் து ள் ள னர் . இ த ற் கு மு ழுக் க கா ர ண ம் அ ஜி த் , ஏ னெ ன் றா ல் , மு த லி ல் உ ன் கு டு ம் ப த் தி னை பா ர் த் து க் கொ ள் அ டு த் து வ ந் து எ ன் ப ட த் தி னை பா ர் எ ன் று ர சி க ர் க ளு க்கு அ வ ர் அன் பா க கூ று ம் அ றி வு ரை யை அ ஜி த் பின் னா ல் இ த் த கை ய கூ ட் ட த் தி னை கூ ட் டி யுள் ள து. . வீ டி யோ கீ ழே கொ டு க் க ப் ப ட் டு ள் ள து ந டி க ர் அ ஜி த் ந டி ப் பில் அ ண் மை யி ல் வெ ளியா கி ய

வ லி மை திரை ப் ப ட ம் ரசி க ர் க ளிட ம் ந ல்ல வ ர வே ற் பி னை பெ ற் று ள்ள து . மே லு ம் கு டு ம் ப த் தி ன ரு ம் இ ப் ப ட த் தினை பெ ரி த ள வு கொண் டா டி ன ர் . வ லி மை ப ட த் தி ன் வெ ற் றி க் கு ப் பி ற கு த ற் போ து மூ ன்றா வ து மு றை யா க இ ய க் கு ன ர் வி னோ த் இ ய க் க த் தி ல் போ னி கபூ ர் த யா ரி ப் பி ல் அ ஜி த் கு மா ர் த ன து 61 வ து பட த்தி ல் ந டித் து வ ரு கி றா ர் . இ ப் ப ட த் தி னை தொ ட ர் ந் து லை க் கா நி று வ ன த் தி ன் த யா ரி ப் பி ல் வி க் னே ஷ் சி வ ன் இ ய க் கத் தி ல் பு தி ய ப ட த் தி ல் ந டி க் க உ ள்ளா ர் . ஒ ரு படத்தின் அப்டே ட் டு க் காக ப ல வ ரு ட ங் க ளா க கா த் தி ருந்த ர சிக ர் க ளுக்கு

அ டு த் த டுத் து ப டத் தி ன் அ ப் டே ட் டு களை கொடு த் து ர சிக ர் க ளுக் கு இ ன் ப அ தி ர் ச் சி கொ டு த் து ள் ளா ர் . இந் நி லை யி ல் ந டி க ர் அஜி த் ர சி க ரி ன் வீ ட் டி ற் கு செ ன் று ள் ளார் . அ ங் கு அ னைவ ரி ட மு ம் பு கை ப்ப ட ம் ம ற் று ம் வீ டி யோ எ டுத் து ள் ளா ர் . அ ஜித் தை பா ர்த் த ர சிக ர் க ள் ச ந்தோ ஷ த் தி ல் து ள் ளி க் கு தித் து உ ள் ள ன ர் . இந் த வீ டி யோ த ற் போ து இ ணை ய த்தி ல் வை ர லா கி வ ரு கி ற து .  இ த னை பா ர் த் த ர சி கர் க ள் த ல அ ஜித் தி ன் மன சே ம ன சு தா ன் எ ன க ரு த் து தெ ரி வி த் து வீ டியோ வை இ ணை ய த் தி ல் ஷே ர் செ ய்து வ ரு கி ன் ற னர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.