ந டி க ர் டி . ரா ஜே ந் த ரி ன் த ற் போ தை ய நி லை எ ன் ன தெ ரி யு மா . . . ? ? ? ச ற் று மு ன் ம ரு த் து வம னை யி லி ரு ந் து வெ ளி யா ன த வ க ல் . . . ! ! ! அ தை கே ட் டு அதி ர் ச் சி ய டை ந் த ர சி கர் க ள் . . . ! ! !

0

பிர ப ல ந டி க ரு ம் , இய க் கு ந ரு மா ன டி . ரா ஜே ந் த ர் உ ட ல் ந ல க் கு றை வா ல்
அ ண் மை யி ல் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் அ னு ம தி க் க ப் ப ட் ட தை தொ ட ர் ந் து அ வ ர் வி ரை ந் து ந ல ம் பெ ற வே ண் டி கோ வி லி ல் பூ ஜை செ ய் து கூ ல் சு ரே ஷ்
பி ரா ர் த் த னை செய் தா ர் . ந டி க ர் டி . ராஜே ந் த ர் த மி ழ் தி ரை த் துறை யி ல் ந டி க ர் , இ ய க் கு ன ர் , பா ட க ர் , பா ட லா சி ரி ய ர், இ சை ய மை ப் பா ள ர் , ஒ ளி ப் ப தி வா ள ர் , த யா ரி ப் பா ள ர் , தி ரை க் க தை எ ழு த் தா ள ர் எ ன ப ன் மு க ம் கொ ண் டு ப ணி யா ற் றி ப ல வெ ற் றிப் பட ங் க ளை கொ டு த் த வ ர் டி . ரா ஜே ந் த ர் . எ ப் போ து ம் சு று சு று ப் பா க இ ரு க் கு ம் இ வ ரு க் கு தி டீ ரெ ன உட ல் ந ல கு றை வு ஏ ற்ப ட் டு ள் ளதா ல் ந டி க ர் சி ம் பு வி ன் த ந் தை யு ம் தி ரை த் து றை யி ல் ப ன் மு க தி ற மை யு ம் கொ ண் ட டி . ரா ஜே ந் த ரு க் கு

க ட ந் த மே 1 9 – ம் தே தி உ ட ல் ந ல ம் ச ரி யி ல் லா ம ல் போ ன தா ல் செ ன் னை போ ரூ ரி ல் உ ள் ள ராம ச் ச ந்தி ரா ம ருத் து வ ம னை யி ல் அ னு ம தி க் க ப் ப ட்டா ர் . ந டி க ர் டி . ரா ஜே ந் த ரி ன் த ற் போ தை ய நி லை ! ம ரு த் து வ ம னை யி லி ரு ந் து வெளி யா ன பு கை ப் ப ட ம் சி ம் பு வி ன் அ றி க்கை அ ங் கு க ட ந் த சி ல நா ட் க ளா க சி கி ச் சை பெ ற் று நிலை யி ல் மே ல் சி கி ச் சை க் கா க வெ ளி நா டு செ ல் ல வி ரு ப் ப தா க அ வ ரி ன் ம க னு ம் , த மி ழ் தி ரை யு ல கி ன் மு ன் ன ணி ந டி க ரு மா ன சி ல ம் ப ர ச ன் அ றி க் கை ஒ ன் றை இ ன் று வெளி யி ட் டு ள் ளா ர் .

அ தி ல் த ன து த ந் தை க் கு நெ ஞ் சு வ லி ஏ ற் ப ட் ட த ன் கா ர ண மா கவே ம ரு த் து வ மனை யி ல் அ னு ம தி செய் தி ரு ந் தோ ம் . ஆனா ல் , த ற் போ து அ வ ரு க் கு வயி ற் றி ல் சி றி து இ ர த் த க சிவு ஏ ற் ப ட் ட த னாலு ம் , உ ய ர் சி கி ச் சை கா க வு ம் வெ ளி நா ட் டி ற்கு அழை த்  து செ ல் ல இ ரு க் கி றோ ம் என் று அ வ ர் தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் . மே லு ம் , அ வ ர் த ற் போ து , மு ழு சு ய நி னை வு ட ன் தா ன் இ ரு க் கி றா ர் எ ன் று ம் , கூ டி ய வி ரை வி ல் சி கி ச் சை மு டி ந் து உ ங் க ள் அ னை வ ரை யு ம் ச ந் தி ப் பா ர் எ ன் று ம்

அ றி க் கை யி ல் சி ல ம் பர ச ன் கூ றி னா ர் . இ ந்நி லை யி ல் , செ ன் னை போ ரூ ர்
ரா ம ச் ச ந் தி ரா ம ரு த் து வ ம னை யி ல் அனு ம திக் க ப்ப ட் டு ள் ள இ ய க் கு ந ர்
டி . ரா ஜே ந் தரை ச ந் தி த் து உ ட ல் நல ம் கு றி த் து வி சா ரி த் தா ர் த மி ழ க
மு த ல மை ச் ச ர் மு . க . ஸ் டா லி ன் . இ து கு றி த் த பு கை ப் ப ட ங் கள் த ற் போ து
ச மூ க வலை த் தள ங் க ளி ல் வை ர லா கி வ ரு கி ற து . ந டி க ர் டி . ரா ஜே ந் த ரி ன்
த ற் போ தை ய நி லை ! ம ரு த்து வ ம னை யி லி ரு ந் து வெ ளி யா ன பு கை ப் ப ட ம்

Leave A Reply

Your email address will not be published.