எ ன் ன து , ந கை ச் சு வை ந டி க ர் பி ளா க் பா ண் டி இ ப் ப டி ஒ ரு கா ரி ய த் தை செ ய் து வ ரு கி ன் றா ரா . . . ? ? ? இ தெ ல் லா ம் உ னக் கு தே வையா எ ன் று கே ட் ட பி ர ப ல ம் . . . ! ! ! க ண் டு கொ ள் ளா ம ல் செ ய் து வ ரு ம் பி ளா க் பா ண் டி ய ன் வீ டி யோ வை பா ர் த் து ஆ ச் ச ர் ய மா ன ரசி க ர் க ள் .. . ! ! !

0

பொ து வா க சி னி மா வைப் பொரு த் த வ ரை ஆ ர ம் ப கா லக ட்ட த்தி ல் க தை தா ன் மு க் கிய மா க க ருத ப்பட் டன ர். அத ன் பி ற கு கா லங் க ள் மா ற மாற த ன க்கு பிடி த் த   நடி க    ர்க  ள்   ந   டி த் து வி   ட் டா ல்   அ ந்  த   தி  ரை   ப் ப  டம் ந   ன் றாக  ல் லை   எ ன்  றா ல்   கூட  அ  ந் த   ப ட த் தை    எ ப் ப  டியாவ    து   அ  வ ர் க  ள    து   ர   சி  க   ர் க   ள்    ஓ  ட   வை   த் து   வி  டு வா   ர் க ள் .    மே லு ம் ,   ஒ  ரு   சி ல   தி ரை   ப் ப ட   ங் க ள்  க தை யே  இ ல்  லை   எ   ன்   றா   லு   ம்    அந் த   தி ரை    ப் ப ட  த் தி ல்    இ  ரு   க் கு  ம்    கா   மெ   டி   ந  டி க   ர் க  ளு   க் கு  ம்   மூ   டி  ய   தி ரை    ப்ப ட   ங்  கள்     ஏ ரா   ள மா க   உ    ண் டு .   அ ந் த   வ கை யி ல்   த   மி ழ்   சி   னி    மா   வி ல்   கு ழ   ந்    தை   ந ட் ச   த் தி ர    மா க   அ   றி  மு க மா   ன வ ர்    தா ன்   கா  மெ டி   ந டி க ர்    பி ளா க்   பாண் டி   எ ன் ப வ ர் .     த   மி ழி ல்   20  0 0   வெ   ளி யா  ன    நா   ச ர் ,   வி  வே    க் ,   வ  டி   வே   லு    போ   ன்    ற   வ ர்   க ள்    ந    டித்    த   கூ   டி   வா   ழ் ந்   தா   ல்

கோ  டி   ந    ன்   மை   எ   ன்   ற   கா   மெ  டி   தி   ரை ப் ப   ட த்   தி ல்   வ   டி  வே   லு  வி ன்    ம   க   னா க   ந   டித்   தி ரு   ப்  பா  ர்   எ   ன் ப    து  கு   றி ப்   பி ட   த்   த க் க    து .   அத   ற் கு    பி ற   கு  கி   ல் லி ,    ஆ   ட் டோகி ரா   ப்  ,  தீ   க் கு   ச்  சி ,   சா   ட் டை   போ ன்  ற  ப ல   வெ   ற் றி   தி  ரை   ப் ப   ட ங் க ளி ல்  இ வ    ர து   கா   மெ      டி     கள்      மி  க   வு   ம்       ர சி  க்  க ப் ப   ட் ட து   எ ன் று    தா ன்   சொ   ல் ல வே    ண் டு ம்  .   ஆ ட் டோ    கி ர பி ற் கு   பி  ற கு   இ வ ருக்  கு  விஜ ய்   டீ வி யி ல்  ஒ ளி ப  ர  ப் பா  ன   க னா   கா  ணு ம்    கா ல    ங்க ள்   என் ற  ஒரு   தொ டரி    ல்   ந டி க் க   வா    ய் ப் பு   கி டை   த் த  து .

அ த ன்   மூ   ல  ம்   இ வ ரு க் கு   ஏ க   ப்  ப ட் ட    ப ட   வா ய்   ப்  பு கள்   வ ர த்  தொ  ட ங்  கின  .  இ த  னை  தொ ட ர் ந் து   ந டி க ர்   பிளா க்   பா ண் டி   க ட ந் த ,   1 2   வ ரு ட மா க   ஒ ரு   அ மை   ப் பி னை  உ   ருவா க் கி  அ த ன்   மூ   ல ம்  ஏ   ழை   கு   ழ ந் தை க   ள்   ம ற் று ம்   ம   க் க   ளுக் கு   உ த   வி   செ ய் து   வ ருகி   றா ர் .   இ ந் த  அ மை    ப் பின்   மூ   ல ம்   வா ர   த் தி ல்    ஒ ரு   நா ள்  த   வ றா ம   ல்   2 5 0   பே ரு   க் கு   உ  ண வு   வ ழ  ங் கி   வ ரு கி   ன்றா ர் .   இ வ ரு க் கு   து   ணை  யா   க   இ ய க் குன ர்   ச மு    த் திர க் க   னி யு ம்   உ த  வி   செ ய் து    வ ரு கி றா ர் .

பி ன் ன  ர்   ப ல ரு ம்   சி   று    சி   று  உ த   வி க  ளை  செ   ய் து   வ ரு கி   றா  ர்க  ள் .  இ ந் த   அ மை   ப் பின்   மூ   ல ம்    ப ல   ருக் கு   ம ரு   த் து வ    உ த   வி,   க ல் வி   உ த   வி ,    ர   த் ததா   ன ம்   ஆ கி   ய வ  ற்  றை யு ம்   செ ய் து   வ ரு கி    ன் ற ன ர் .  அ தி    லும்  ,  இ து   எ  ல் லா ம்   எ   ன்னு    டை ய   சொ   ந்த   செ    ல வி ல்   செய் து   வ  ரு வ தா ல்   தா ன்   இ து  ப   ற் றி    வெ   ளியி    ல்  யா ரு   க் கு ம்   சொ   ல் லா ம    ல்  இ ரு  ந் தே ன் .   ஒ ரு வே ளை  யா ரா  வது   மூ   ல மா க    இ தை   செ  ய் தி ரு    ந் தா ல்   நான்    அ னை வ   ரிட மு   ம்  கூ றி    இ ரு ப் பே ன் .

ஒ ரு   சி ல   பி ர ப   ல ங் க ள்   என் னி   ட ம்    உ  ன  க்கெ   ல் லா ம்    இ ரு  க் கு டா   இ ந்  த  தே    வை யி ல்   லா த  வே லை   எ  ன  கூ றி னா   ர் க ள் .   நா ன்   அதை   எ தை யு ம்   க ண்   டு  கொள்   ளா  ம ல்  கொ   ரோ   னா   கா ல க   ட் ட த் தி  ற் கு   மு ன் பு  தொ ட    ங் க ப் ப   ட் ட   இ ந் த   அமை   ப் பு   த    ங் க ளா   ல்  மு டி ந் த   உ    தவி  யை   செ ய் து   வ ரு கி   ன் றோ ம்   எ ன   ந டி க ர்   பி ளா க்   பா ண் டி   கூ றி யி ரு ந் தா ர்.

ந டி க ர்   பி ளா க்   பா ண் டி   சி  னி  மா வில்    ந டி க ரா க   ம  ட்   டு மி ல்   லா ம ல்  நி ஜ   த்  தி ல்   இ வ ர்   ஒ ரு   ஹீ  ரோ தா ன்   ஒ ரு வ ரா க  இ ரு ந் து   வ ரு வ தை   அ   றி ந் த  ர சிக   ர் க ள்   ப        லரு ம்    பா ரா   ட் டு ம்   வ   ண் ண ம்   இ ரு ந் து  வ ரு கி   ன் ற ன ர்.    அ ந் த   வ கை யி ல்   இ வர்   அ   ளி த் த   வீ டி யோ   ப தி வு   ச  மீ ப   த் தி ல்   இ ணைய   த் தி ல்   வைர   ளா க   ப  ரவி   வ  ரு கி  ன்  ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.