ந டிக ர் சூ ர் யா மர ண வீ ட் டில் இ ற ந் தவ ரி ன் ம னை வி க்கு கொ டு த் த அ தி ர் ச் சி ச ம் ப வம் . . . ! ! ! அவ ர் எ ன் ன செ ய்தா ர் தெ ரி யுமா .. .! ! ! அ வ ர் செ ய் த செய லை கண்டு அ தி ர் ச் சி யடை ந் த கு டு ம் பத் தி ன ர் க ள் .. . ! !!

0

நா மக் க ல் மா வ ட் ட சூ ர்யா ரசி க ர் ம ன்ற செ ய லாள ரா ன ஜெ க தீ ஷ் எ ன் ப வ ர்
சா லை வி ப த்தில் உ யிரி ழ ந் த தை அ றி ந் த ந டி க ர் சூ ர்யா , அ வர து வீ ட் டி ற் கே செ ன் று அ ஞ் ச லி செ லு த் தி னா ர். த மிழ் தி ரை யு லகி ல் மு ன் ன ணி ந டி க ரா க
வல ம் வ ருப வ ர் சூ ர் யா. இ வ ரு க் கெ ன ஏரா ள மா ன ர சிக ர்க ள் உ ள் ள ன ர் . சூ ர் யா வை ப் போ ல் அ வ ர து ர சி க ர் க ளும் ச மூ க அ க் க றை யோ டு ப ல்வே று ம க் க ள் ந ல ப் ப ணி க ளை செ ய் து வ ரு வ கி ன் ற ன ர் . இ த ற் கா க ந டி கர் சூ ர் யா வு ம் ப ல மு றை த ன து பா ரா ட் டு க் க ளை தெ ரி வி த் து உ ள் ளா ர் . ர சி க ர் க ளோ டு எ ப் போ து மே தொ ட ர் பி ல் இ ரு க் கு ம் சூ ர் யா, அ வ ர் க ளுட ன் அ வ் வ ப் போ து போ னி ல் உ ரை யா டி அ வ ர் க ள து நி றை கு றை க ளை கே ட் ட றி ந் து ம் வரு கி றா ர் .

ஏ ரா ள மா ன ர சி க ர் க ளி ன் தி ரு ம ண த் தை மு ன் நி ன் று ந ட த் தி வை த்து ள் ள சூர் யா . ஏ தே னும் து க் க நி க ழ் வு களா க இ ரு ந் தா லு ம் நே ரி ல் செ ன் று ஆ று த ல் தெரி வி ப் பா ர் . அ ந் த அ ள வு க் கு அ வ ர் ர சி க ர் க ளு ட ன் ந ட் பு பா ரா ட் டி வ ரு கி றா ர் . இ ந் நி லை யி ல் , நா ம க் க ல் மா வ ட் ட சூ ர் யா ர சி க ர் ம ன் ற செ ய லா ளரா ன ஜெ க தீ ஷ் எ ன் ப வ ர் சா லை வி பத் தி ல் உ யி ரி ழ ந் து ள் ளா ர் .  இ து கு றி த் து த க வ ல் அ றி ந் த து ம் நா ம க் க லி ல் உ ள் ள ஜெ க தீ ஷி ன்

இ ல் ல த்தி ற்கு நே ரி ல் செ ன் று க ண் ணீ ர் அ ஞ்ச லி செ லு த்தி னா ர் . அ ப் போ து ஜெ க தீ ஷி ன் பு கை ப் ப ட த் தி ற் கு ம ல ர் தூ வி ம ரி யா தை செ ய் த சூ ர்யா , பி ன் ன ர் அவ ர து கு டு ம் பத் தி ன ரை ச ந் தி த்து ஆ று த ல் கூ றி னா ர். எ ந் த உ த வி யா க இ ரு ந் தா லு ம் த ன் னி ட ம் த ய ங் கா ம ல் கே ட் கு ம் ப டி அ றி வு று த் தி னார் . பை க் கி ல் செ ல் லு ம் போ து பா து கா ப் பா க செ ல் லு மா று த ன து ர சி க ர் க ளு க் கு அ வ ர் வே ண்டு கோ ள் வி டு த் தா ர் .

அப் போது அ ப் பா எ ங் கே எ ன ஜெ க தீ ச னி ன் கு ழ ந் தை க த றி ய து சூ ர் யா வு
க் கு சோ கத்தை ஏ ற் ப டு த் திய தா ல் க ண் ணீ ர் வி ட் டு அ ழு தா ர் . அ த னை த் தொ ட ர் ந் து ஜெ க தீ ச னி ன் கு டும் ப த் தி ற் கு ஆ றுத ல் கூ றி னா ர் . மே லு ம் , கு ழ ந் தை க் கா ன படிப் பு செ ல வை ஏ ற் ப தா க வு ம் , கு டு ம் ப த் தி ற் கு தே வை யா ன உத வி க ளை செய் வ தா கவு ம் கூ றி வி ட் டு அங் கி ரு ந் து பு ற ப் ப ட் டு செ ன் றா ர்.

அப் போ து சூ ர் யா வை கா ண பொ து ம க் க ள் , ர சி க ர் கள் ஏ ரா ள மானோ ர் தி ர ண் ட தா ல் பெ ரு ம் ப ர ப ர ப் பு ஏ ற் ப ட் டது . வா க் கு று தி கொ டு த் த சூ ர் யா ஜெ க தீ ச ன் வீ ட் டி ற் கு செ ன் ற ந டி க ர் சூ ர் யா அ வ ர து உ ரு வ ப ட த் தி ற் கு ம ரி யா தை செ லு த் தி யு ள்ளா ர் . தொ ட ர் ந் த து அ வ ர து ம னை வி ரா தி கா வி ற் கு ஆ று த ல் கூ றி , அ வ ர் க ளு க் கு தே வை யா ன உ த வி க ளு ம் ம ற் று ம் அ வ ர து 2 ½ வ ய து பெ ண் கு ழ ந் தை க்கான க ல் வி உ த வி வ ழ ங் கு வ தா க வா க் கு று தி வ ழ ங் கி யு ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.