ச ற்று மு ன் பி ர ப ல பா ட கர் கொ டூ ர மா க சு ட் டுக் கொ லை . . . ! ! ! பெரு ம் அ தி ர் ச் சி யி ல் தி ரை யு ல க ம் . . . ! ! ! சோ க த் தி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

பா டக ர் சி த் து மூ ஸ் வா லா கொ டூ ர மா க சு ட் டு க் கொ லை செ ய் ய ப் ப ட் டு ள்ள
நி லை யி ல் , ப ஞ் சா ப் போ லீ சா ர் இ து குறி த் து சில மு க் கி ய த கவ ல் க ளைத்
தெ ரி வி த் து ள் ள ன ர் . ப ஞ் சாப் மா நி ல த் தை ச் சே ர் ந் த வ ர் 2 8 வ யது பா ட க ர்
சி த்து மூ ஸ் வா லா . துப் பா க் கி க லா சார ம் , கேங் க லா சா ர ம் உ ள் ளிட் ட
வ ற் றை பு க ழ ந் து பா டு வ தா க இ வ ர் ஏற் க ன வே ச ர் ச் சை யி ல் சிக் கி உ ள் ளா ர் . சி த் து மூ ஸ் வா லா பா ட க ர் ம ட் டு மி ன் றி அ ரசி யலி லு ம் ஈ டுப ட் டு இ ரு ந் தா ர் . கா ங்கி ர ஸ் க ட் சி யில் உ ள் ள அவ ர் , க ட ந் த ப ஞ் சா ப் தே ர் த லில்
போ ட் டி யி ட் டு தோ ல் வி அ டை ந் தி ரு ந் தா ர் .   வ ர் நே ற் று (மே 2 9 ) ப ஞ் சா பின் மா ன் சா மா வ ட் ட த் தி ல் உ ள் ள ஜ வ ஹ ர் கே எ ன் ற இட த் தில் த ன து ஜீ ப் பி ல் சென் று கொ ண் டி ரு ந் தா ர் .

அ ந் த ச ம ய ம் அ வ ரை வழி ம றி த் த அ டை யா ள ம் தெ ரி யா த ம ர்ம ந ப ர் க ள் அ வ ரை நோ க்கி ச ரமா ரி யா க ச் சு ட்டு த் த ள் ளி உ ள் ளன ர் . சு மார் 3 0 க் கு ம் மே ற் ப ட் ட
ர வு ண் டுக ள் அவ ர து கா ரை நோ க் கி ச் சு ட ப் ப ட் ட தி ல் , சி த் து மூ ஸ் வாலா
மி க மோ ச மா க க் கா ய ம டை ந் தா ர் . அவ ரை ம ரு த் து வ மனை க் கு அழை த் து ச்
செல் லு ம் மு ன்ன ரே அ வ ர் ப ரிதா ப மா க உ யி ரி ழ ந் தா ர் . இ ந் த து ப் பா க்கி ச் சூ டு ச ம் ப வ த் தி ல் ப டு கா ய ம் அ டை ந் த

மே லு ம் இரு வ ர் சிகி ச் சை பெ ற் று வ ரு கி ன் ற ன ர் . க ட ந் த ச னிக் கி ழமை தா ன் சி த் து மூ ஸ் வா லா வு க்கு வ ழ ங் க ப் ப ட் ட போ லீ ஸ் பா து காப்பு வா பஸ் பெ ற ப்ப ட் டு இ ரு ந் த து . அ வ ரு ட ன் சே ர்ந் த மா நி ல த் தி ல் மொ த் த ம் 4 2 4 பேரு க் கு வ ழ ங் க ப்ப ட் ட பா து கா ப் பை ப் ப ஞ் சா ப் அ ரசு கு றை த்து இ ருந் த து . பா து கா ப் பு கு றை க் க ப் பட் ட 2 4 ம ணி நேர த் தி ல் சி த் து மூ ஸ் வா லா சு ட் டு க் கொ ல் ல ப் ப ட் டு ள்ளா ர் . இ து பஞ் சா ப் மா நி ல த் தி ல் பத ற் ற மா ன சூ ழ லை

ஏ ற் ப டு த் தி உ ள் ள து . சித் து மூ ஸ் வா லா வி ன் ர சி கர் க ளு ம் கா ங் கி ர ஸ்
தொ ண் ட ர் க ளு ம் பஞ் சா ப் அ ர சி ன் மீ து க டு ம் கொ ந் த ளி ப் பி ல் உ ள்ள ன ர்.
இ ந் த ச் சூ ழ லி ல் சி த் து மூ ஸ் வா லா ம ர ண த் தி ற் கு இ ர ங் க ல் தெ ரி வி த் து ள்ள ப ஞ் சா ப் மு த ல் வ ர் பக வ ந் த் மா ன் , அ வ ர து ர சி க ர் க ளை அ மை தி யா க இ ரு க் கு ம் படி வே ண் டு கோ ள் வி டு த்து ள் ளார் . இ ந் நி லை யி ல் , சி த் து மூ ஸ் வா லா கொ லை செ ய் ய ப்ப ட்ட து குறித்து சில கூ டு த ல் த க வல்கள் வெ ளி யா கி உள் ள
து .

சி த்து மூ ஸ் வா லாவின் ஜீ ப் மு ழு க் க மு ழு க் க குண் டு க ளா ல் து ளை க் க ப் ப ட் டு இ ரு ந் த து. சி த் து மூஸ் வா லா த ன து இ ரு க் கையி ல் ச ரி ந் த நி லை யி ல்
ர த் த வெ ள் ள த் தி ல் கண் டெ டு க் க ப் பட் டா ர் . சி த் து மூ ஸ் வா லா வி ன் ஜீ ப்
அ ப் ப கு தியி ல் செ ல் லு ம் சி சி டிவி கா ட் சி க ளு ம் இ ணை ய த் தி ல் வெ ளி யா கி
உ ள் ளது . இ தை யெ ல் லா ம் வை த் து போ லீசா ர் த ங் கள் வி சா ர ணை யை த்
தொ ட ங் கி உ ள்ள ன ர் . கே ங் வா ர் கா ர ண மாக இ ந் த ப டு கொ லை நட ந்
தி ருக் க லா ம் எ ன் று போ லீ சா ர் ச ந் தே கி க்கி ன் ற ன ர் .

மேலு ம் , க ன டா நா ட் டை சே ர் ந் த கேங் ஒ ன் று க் கும் இ ந் த ப டு கொ லை யி ல் தொ டர் பு இ ருக் க லா ம் எ ன் று போ லீ சா ர் தெ ரி வி த் தன ர் . இ து கு றி த்த ப ஞ் சா ப் டிஜி பி விகே ப வ் ரா கூ று கை யி ல் , ” லா ர ன் ஸ் பி ஷ் னோ ய் கே ங் இ ந் த க் கொலை யி ல் ஈடு ப ட் டு ள் ள து . அ ந் த க் கு ம் ப லை ச் சே ர் ந் த ல க் கி எ ன் ப வ ர் க ன டா வி ல் இ ரு ந் து இ ந் த கொ லை க் கு ப் பொறு ப் பேற் று ள் ளா ர் . க ட ந் த ஆ ண் டு லா ர ன் ஸ் பி ஷ் னோ ய் கே ங் கை சே ர் ந் த வி க் கி மி டு கே ரா எ ன் பவ ர் கொ லை செ ய் ய ப்ப ட் டு


இ ரு ந் தா ர். அ வ ர து கொ லை யி ல் சித் து மூ ஸ் வா லா வி ன் மே லா ளர் ஷ க
ன் ப் ரீ த் தி ன் பெ ய ர் இ ட ம் பெ ற் று இ ரு ந் த து . என வே , விக் கி கொ லை யி ல்
சி த் து மூ ஸ் வா லா வு க் கு தொ ட ர் பு இ ரு க் கலா ம் எ ன் று க ரு தி பி ஷ் னோ ய்
கே ங் இ ந் த கொ லை யை செ ய் தி ரு க் க லா ம் . இ து கு றி த் து வ ழ க்கு ப் ப தி வு
செய் து வி சா ரணை செ ய் து வ ரு கி றோம் . வி ரை வி ல் குற் றவா ளி க ளை க் கை து செ ய் வோ ம் ” எ ன் று தெ ரி வி த் தா ர் .

பி ர ப ல ப ஞ்சா பி பா டக ரா ன சி த் து மூ ஸ் வா லா க ட ந் த ஆ ண் டு டி ச ம் ப ர் மாத ம் கா ங் கி ர ஸ் க ட் சியி ல் இ ணை ந் தா ர். இ ந் த ஆ ண் டு ந டை பெ ற் ற ப ஞ் சா ப் தே ர் த லி ல் கா ங் கி ரஸ் சா ர்பி ல் போ ட்டி யி ட் ட அ வர் ஆ ம் ஆ த் மி வே ட்பா ள ர் வி ஜ ய் சி ங்லா வி டம் 6 3 , 0 0 0 வா க் கு க ள் வி த்தி யா ச த் தி ல் தோல் வி அ டை ந்தா ர் . இ வ ர து ம ர ண த்தி ற் கு க் காங்கி ர ஸ் மூ த்த த லை வர் ரா கு ல் கா ந் தி உ ள்ளி ட் டோ ர் இ ர ங் கல் தெ ரி வி த் து ள் ளன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.