ச ற்று மு ன் மே டை யில் பா டி க் கொ ண் டி ரு ந்த போ தே பிர ப ல பா ட க ர் தீ டி ர் ம ர ண ம் .. . ! ! ! வீடி யோவை பா ர் த்து தி ரை யுல கி ன ரி டை யே பெரு ம் அதி ர்ச் சி யை யு ம் , சோ க த் தையு ம் ஏ ற் ப டுத் தி யு ள் ள து . . . ! ! !

0

மே டையி ல் பாடி க் கொ ண் டி ரு க் கும் போதே பா ட க ர் எ ட வா ப ஷீ ர் உ யி ழ் ந் துள் ள ச ம் ப வம் தி ரை யு ல கி ன ரி டை யே அ தி ர் ச் சியையு ம், சோ க த் தை யு ம்
ஏற் படு த் தி யு ள் ள து . கே ர ளா வை ச் சே ர் ந் த பி ன் ன ணி பா ட க ரா ன எ ட வா பஷீ ர்
ம லை யா ள த் தில் பல் வே று சூ ப் ப ர் ஹி ட் பா ட ல்க ளை பா டி உ ள் ளார் . ஆ ழ ப் பு ழை அ ரு கே உ ள்ள ப த் திர ப ள் ளியி ல் ப்ளூ டை ம ண் ட் ஸ் எ ன் கி ற இ சை க் கு ழு வி ன் பொ ன் வி ழா ஆண் டு கொ ண் டா ட்ட த் துக் கா ன இ சை நி க ழ் ச் சி ந ட ந் தது . இ தி ல் எ ட வா ப ஷீ ரு ம் பங் கே ற் றார் . அ ந் த நி க ழ் ச்சி யி ல் எ ட வா ப ஷீ ரு ம்
பா டல் க ளை பா டி னார் . அ ப் போ து கே . ஜே .யே சு தா ஸ் பா டிய இ ந் தி ப் பா ட ல்
ஒ ன் றை அ வ ர் பா டி ய போ து தி டீ ரென ம ய ங் கி விழு ந் தா ர் .

இ தை ய டு த் து அ ந் நி க ழ் ச் சி ஏற் பாட் டா ள ர் க ள் எ ட வா ப ஷீ ரை மீட் டு அ ரு கி ல் உ ள் ள ம ரு த் தும னை க் கு கொ ண் டு செ ன் ற ன ர். அ ங் கு அ வரை ப ரி சோ தி த் த ம ரு த் து வ ர்க ள் , அ வ ர் ஏ ற் க ன வே உ யி ரிழ ந் து வி ட் ட தா க தெ ரிவி த் த ன ர் . அ வ ர் மா ரடை ப் பு கா ர ண மா க உ யி ரி ழ ந் த தா க கூ ற ப் படு கி றது . ம றைந் த பா ட க ர் எ ட வா பஷீ ர் , கேர ள இசை க் கலை ஞ ர் க ள் ம ற் றும் தொ ழி ல் நு ட் ப ச ங்க த் தி ன் த லை வ ரா க வு ம் ப ணி யா ற் றி உ ள் ளா ர் .

அ வ ர து திடீ ர் ம றைவு ம லையாள தி ரை யு ல கி ன ரை பெ ரு ம் சோக த் தில் ஆ ழ் த் தி உ ள் ள து . பா ட க ர் ப ஷீ ரின் மறை வு க் கு ஏ ரா ள மான  தி ரை யு லக பி ர பல ங் க ளு ம், ர சி கர் க ளு ம் இ ரங் க ல் தெ ரி வி த் து வ ரு கி ன் ற ன ர் . மே டையி ல் பாடி க் கொ ண் டிரு க்கு ம் போ தே பா ட க ர் எ டவா ப ஷீ ர் உ யி ழ் ந் துள் ள ச ம் ப வ ம் தி ரை யு லகி ன ரி டையே அ தி ர்ச் சி யை யு ம் , சோ க த் தை யு ம் ஏற் ப டு த் தி யு ள் ள து . அ வ ர து ம றை வு க் கு தி ரையு ல கி ன ர் உ ட் ப ட ப ல ரு ம்


இ ரங் க ல் தெ ரி வி த் து வ ரு கி ன் றன ர் . கு றி ப் பா க கே ர ள மு தல் வ ர் பி ன ரா யி
வி ஜ யன் , எ தி ர்க் க ட் சி த லை வ ர் வி . டி . சதீ ஷ ன் ஆ கி யோ ர் இ ர ங் க ல்
தெ ரி வி த் து ள் ளன ர் . பி ன் ன ணி பாட கி கே . எ ஸ் . சித் ரா த ன து ட் வி ட் ட ர்
ப க் கத் தில் , ‘ பா டக ர் எ ட வா ப ஷீ ருக் கு எ ன து அ ஞ்ச லி க ள் . அவ ர து ஆ த்மா
சா ந் தி ய டை ய பி ரார் த் தி க் கி றே ன் ‘ எ ன ப தி வி ட் டு ள் ளா ர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.