தன் னு டை ய மக ள் க ளா ல் இ ய க் கு ன ர் ஷ ங் க ரு க் கு ஏ ற் ப ட் ட பெரு ம் த லை வலி . . . !! ! இ வ ரு க் கே இ ப் ப டி யொ ரு நி லை மை யா . .. ? ? ? அ வ ருடைய கோ ப த் தி ற் க் கு கார ண ம் எ ன் ன வெ ன் று நீ ங் க ளே பா ரு ங் க . . . ! ! !

0

தமி ழ் சி னி மா உ ல கி ல் பிர ம் மா ண் ட இ ய க் கு ன ர் எ ன் று பெ ய ர் எ டு த் த வ ர்
தான் இ ய க் கு ன ர் ஷ ங் க ர் அவ ர் க ள் . ஆ ர ம் ப த் தி ல் உ த வி இ ய க் குன ரா க
ப ணி யா ற் றி வ ந் த இ வ ர் அ ர் ஜு ன் ந டி ப் பி ல் வெ ளி யா ன ஜெ ன் டி ல் மே ன்
எ ன் ற ப ட த் தி ன் மூ ல ம் இ ய க் கு ன ரா க அ றி மு க மானா ர் . இ ப் ப டி வெ ளி யா ன
மு த ல் ப ட மே இ வ ரு க்கு ந ல் ல வ ர வேற் பை பெ ற் று த ந் த து . பி ன் ன ர்
இ த னை தொ ட ர் ந் து காத ல ன் ,ஜீ ன் ஸ் , மு த ல் வ ன் , இ ந் தி ய ன் போ ன் ற ப ல பி ளா க் ப ஸ் ட ர் தி ரை ப் ப ட ங் க ளை கொ டுத் து பி ர ப ல மா னார் இய க் கு ன ர்
ஷ ங் கர் . கு றி ப் பா க இ வ ரி ன் ப ட ங் க ளி ல் இ ட ம் பெறு ம் பாட ல் கா ட் சி க ள்
ம ற்று ம் கி ரா பி க் ஸ் கா ட் சி க ள் இ ந் தி ய சி னி மா வை யே தி ரு ம் பி ப் பா ர் க்க
வை த் தது .

ஆ னா ல் இப் ப டி பி ர ப ல மான இ ய க் கு ன ர் ஷ ங் க ர் தற் போ து பல பி ர ச் சி னை க ளை ச ந் தி த் து வ ரு கி றா ரா ம் . அ ந் த வகையி ல் இ ய க்கு ன ர் ஷ ங் கரு க் கு தி ரும ண மா கி இ ர ண் டு ம க ள்க ள் உ ள் ளனர் . இ தி ல் மூ த் த ம க ளின் க ல்யா ணத் தி லே யே இ ய க் கு ன ர் ஷங் கர் ப ல பி ர ச் சனைக ளை சந் தி த் து வி ட் டா ர் . அது ம ட் டு மி ல் லா ம ல் இ ந் தி ய ன்2 படத் தி ன் ப ட ப் பி டி ப் பி ன் போ து வி பத் து ஏ ற் ப ட் டு ப ட ம் பாதி யி லே யே நி ன் று போ னது . இ த னை த் தொட ர் ந் து

த ற் போ து இ ய க் கு ன ர் ஷ ங் க ரி ன் இ ர ண்டா வ து ம க ளா ன அ தி தி ஷங் க ரா ல் த ற் போது அ வ ரு க் கு த லை வ லி ஆ ர ம் பி த் து ள் ள தா ம் . அ ந் த வ கை யில் அ தி தி சி னி மா வில் ந டி க் கு ம் க னவை அ ப் பா வி ட ம் சொ ல் லி இ ரு க் கி றா ர் . அ வரு ம் இ வ ரு க் கு உ று து ணை யா க நி ன் று ஒ ரு பட த் தி ல் ம ட் டு ம் ந டித் து கொ ண் டு
ஆ சை யை தீ ர் த் து க் கொ ள் ளு ம் ப டி கூ றியி ரு க் கி றா ர் . இ த ன் பி ற கு மு த் தை யா இ ய க் க த்தி ல் கா ர் த் தி ந டி ப் பி ல் வெ ளியா க இ ரு க் கு ம்

வி ரு ம ன் ப ட த் தி ல் அ வ ரு க் கு ஜோடி யா க ந டி த் தி ரு க்கி றா ர் அ திதி . ஆ னா ல் அ தி தி வி ரும ன் ப ட த் தை தொ ட ர் ந் து இ ன் னும் நா ன் கு ப ட ங் க ளி ல் கமி ட் டா கி உ ள் ளா ரா ம் . ஆ னா ல் இ ந் த வி ஷய ங் க ள் எ து வு ம் இ யக் கு ன ர் ஷ ங் க ரு க் கு தெ ரி யாதா ம் . அ வ ர் ஒ ரு ப ட ம் ந டி ப் ப த ற் கு ம ட் டு மே அ னு ம தி கொ டு த் த நி லை யி ல் இ வ ர் நா ன் கு ப ட ங் களி ல் க மி ட் டா கி உ ள் ள து ஷ ங் க ரு க் கு பெ ரு ம் கோ ப த் தை ஏ ற் ப டு த் தி உ ள் ள தா க வு ம் கூ ற ப் ப டு கி ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.