இய க் கு ந ரு ட ன் நெ ரு க் க மா ன பு கை ப் பட த் தை வெ ளி யி ட் ட மீ ரா ஜா ஸ் மீ ன். .. ! ! ! யா ர் அ ந்த இய க் குன ர் தெ ரி யு மா .. . ? ? ? வை ர லா கு ம் பு கை ப் ப ட த் தை க ண் டு ஷா க்கா ன ர சிக ர் க ள் . . .! ! !

0

தமிழ் சி னி மா வி ல் பி ர ப ல ந டி கை யாக வ ல ம் வந் த வ ர் ந டி கை மீ ரா
ஜா ஸ் மி ன் . இ வ ர் ‘ ரன் ’ ப ட த் தி ன் மூ ல ம் த மி ழி ல் அ றி மு க மா னா ர் . ம லை யா ள இ ய க் கு ன ர் அ ரு ண் கோ பி யை இரு க் க மா க க ட் டி அ ணை த் த வா ரு ந டி கை
மீ ரா ஜாஸ் மி ன் வெ ளி யி ட் டு ள் ள பு கை ப்ப ட ங் க ள் ச மூ க வ லை த ள ங் கி ல் வை ர லா கி வ ரு கி ற து . த மி ழி ல் ர ன், ச ண் ட க் கோ ழி , ஆ யு த எ ழு த் து போ ன் ற
ப ட ங் க ளி ல் நடி த்து பி ர ப ல மா ன வ ர் மீரா ஜா ஸ் மி ன் . ம லை யாள தி ரை யு ல கி லும் மு ன் ன ணி ந டிகை யா க வ ல ம் வ ந் த இ வர் , சி ல கா த ல் ச ர் ச் சை க ளிலு ம்
சி க் கி உள் ளா ர் . அந் த வ கை யில் உச் ச ந டிகை யாக வ ல ம் வ ந்த போ தே
மா ண்ட லி ன் ரா ஜே ஷ் எ ன் ப வ ரு டன் அ வ ர் கா த ல் வ ய ப் ப ட் ட தாக கூ ற ப் ப ட் டது .

அ ந் த கா த ல் தோ ல் வி யி ல் மு டிந் த தை அ டு த் து கட ந்த 2 0 1 4- ம் ஆ ண் டு அ னில் ஜா ன் டை ட்ட ஸ் எ ன் ப வ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொண் டு அ தி ர் ச் சி கொ டு த் தா ர் மீ ரா ஜா ஸ் மின் . தி ரு ம ண த் தி ற் கு பி ன் ன ர் சினி மா வில் இ ரு ந் து வி ல கி ய மீ ரா ஜா ஸ்மி ன் , ந டி ப் புக் கு ம் மு ழு க் கு போ ட் டா ர் . இத னா ல் ர சி க ர் க ள் ஷா க் ஆ கி ப் போ யின ர் . இ தை ய டு த் து 2 ஆ ண் டு க ளி லே யே அ வ ர் அவ ர து கண வ ரை பி ரி ய உ ள் ள தா க செய் தி க ள் ப ர வி ன . ஆ னா ல் அத ற்கு இது வ ரை வி டை கி டை க் க வில் லை .

ச மீ பத் தி ல் சி னி மா வி ல் ரீ – எண் ட் ரி கொ டு த் த மீ ரா ஜா ஸ் மி ன், தாரா ள மாக க வர் ச் சி கா ட் டி த ன து செ க ண் ட் இ ன் னி ங்ஸை தொ ட ங்கி னா ர். இ ந் நி லை யில் , ம லை யா ள இய க் கு னர் அ ரு ண் கோ பியை இ ரு க் க மாக க ட்டி அ ணைத் த வா ரு ந டி கை மீரா ஜாஸ் மி ன் வெ ளி யி ட் டு ள்ள பு கைப் படங் க ள் ச மூ க வ லை த ளங் கி ல் வை ர லா கி வ ரு கி ற து . இவ ர் க ள் இ ரு வ ரு ம் காத லி த் து வ ரு வ தா க வு ம் செ ய் திக ள் வெ ளி வந் த வ ண் ண ம் உ ள் ள ன .

ஆ னா ல் இது கு றி த் து அ வர் க ள் இ ரு வ ரு ம் எந் த வி த தக வ லை யும் வெ ளி யி ட வி ல்லை எ ன் ப து கு றிப் பிட த் த க்க து . இ த னை ய டு த் து , தன் னு டை ய
இ ய ல்பா ன ந டிப் பா ல் ம க்க ளி ன் ம ன தி ல் இட ம் பி டித் த வ ர் மீரா ஜா ஸ் மி ன் .
க ட ந் த 2 0 14 ம் ஆண் டு கட ந் த 2 0 14 – ம் ஆ ண்டு அ னி ல் ஜா ன் டை ட்ட ஸ்
என் ப வ ரை திரு ம ணம் செ ய் து கொ ண் டா ர் . தி ரு ம ண த் தி ற்கு பி ன் ன ர் சி னி மா வை வி ட் டு வி ல கி யி ரு ந் தா ர் .

க ட ந் த 2 ஆ ண் டு க ளு க் கு ப் பி ற கு த ற்போ து சி னி மா வி ல் ரீ – எ ன் ட் ரி கொ டுத் து ள் ளா ர் . ஆ னா ல் , ச மீ ப த் தி ல் ச மூ க வலை த் த ள ங் க ளி ல் மீ ரா ஜா ஸ் மீ ன் கண வ ரி ட மிரு ந் து வி வா க ர த்து பெ ற் று பி ரி ய ப் போ வ தா க த க வ ல் வெ ளி யா யி ன . த ற் போ து சினி மா வி ல் ரீ – எண் ட் ரி கொடு த் து ள் ள மீ ரா ஜா ஸ் மின் , தா ரா ள மா க க வ ர் ச் சி கா ட் டி ச மூ கவ லை த் த ளங் க ளி ல் பு கை ப் ப ட ங்க ளை வெ ளியிட் டு வ ருகி றா ர் . அ ந் த இ ய க் கு ந ரு ட ன் நெ ரு க் கமா ன பு கை ப் பட த் தை வெ ளி யி ட் ட

மீ ரா ஜா ஸ்மீ ன் – ர சி க ர் க ள் ஷா க் – வைர லா கு ம் பு கை ப் ப டம் இ ந் நி லை யி ல் , மலை யா ள இ யக் கு ன ர் அ ரு ண் கோ பி யை இ ரு க் கமா க கட் டி அணை த் தவா ரு ந டி கை மீ ரா ஜா ஸ்மி ன் புகை ப் ப டத் தை ச மூக வ லை த்த ள த்தி ல் வெ ளி யி ட் டு ள் ளா ர் . இ ப் ப ட ம் த ற் போ து இ ணைய த் தி ல் வை ர லா கி வ ரு கி ற து. இ வ ர் க ள் இ ரு வ ரு ம் கா த லி த் து வ ரு வ தாக கூ ற ப் ப டுகி ற து . ஆனா ல் , இ து கு றி த் து இவ ர்க ள் இ ரு வ ரும் எ ந் த தக வ லை யு ம் வெ ளி யி ட வி ல் லை என் ப து கு றி ப் பி டத் த க் க து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.