தனு ஷி ன் மு ன் னா ள் ம னை வி ஐ ஸ்வ ர் யா ர ஜி னி யி ன் சொ த் து ம தி ப் பு எ வ் வ ள வு தெ ரி யு மா . . . ?? ? அ டேங் க ப் பா , எ ன் ன து , இ த் தனை கோ டி யா எ ன் று ஆ ச் ச ர் யமா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! !!

0

த மிழ்   சி  னிமா வி ல்   4 0   வ ரு ட ங்  க ளு க் கு   மே லா க வு ம்   மு ன் ன ணி   ந டி க ரா க   பா க் ஸ்   ஆ பிஸி ல்   ப ல   பு தி ய   சா த னை க ளை   நி கழ் த் தி   வ  ரு பவ ர்   ந டி கர்   ர  ஜினி  காந் த் .   ஐ சு வ ர் யா ,   ந டிக ர்    ரஜி னி கா ந் த்   –   ல தா   இ ணை ய ரு க்கு   மு த லாவ து  ம க  ளா க ப்   பி ற ந் தா ர் .   இ வ ர து   இ ளை ய   ச கோ தரி   சௌ ந் த ர் யா வு ம்  த மி ழ் த்   தி ரை ப் ப டங் க ளி ல்   பங்  காற் றி   வ ரு கி றா  ர் .   இவ    ர் ,   ந டி க ர்   தனு சை    தி ரும ண ம்   செ ய் து   கொ ண் டா ர் ,  இ வ ர் க ளு க் கு   யா த் ரா   பி ற ப் பு   2 0 0 6 ,  லி ங் கா   பி றப் பு   2 0 1 0   எ ன் ற   இரு    ஆண்   கு  ழந் தை க ள்    உ ள்ள ன ர்  .   வி ஜ ய்   தொ லை க் கா ட் சி  யி ன்   ந ட ன ப்   போ ட் டி  நிக ழ் ச் சி  யா ன   ஜோ டி  நம்ப ர்   ஒ ன்   நி  க ழ் ச் சி யி ன்  மூ ன்றா வ து    ப கு தி யில்    ஜீ வா , ச ங் கீ தா ,   ஆ கியோ ரு ட ன்   இ ணை ந் து   ந டு வ ரா க ப்   ப ங் கே ற்றா ர்  .

2 0 0 3   ஆ ம்   ஆ ண் டி ல்   வெ ளி யா ன   வி சி ல்   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   சி ல ம் ப ர ச னு ட ன்   இ ணை ந் து  பா டி ய   பா ட லி ன்   மூ ல மா  க  பி ன் ன  ணி ப்   பா ட கியா  க   அ றி மு கமா னா ர் .  இ த னை த்   தொ ட ர்  ந் து   2 0 1 0   ஆ வ து   ஆ ண் டி ல்  வெ ளி யா  ன   ஆ யிர த் தி ல்   ஒ ரு  வன்   தி ரைப் ப ட த்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியதுடன் அப்படத்தில் இடம்பெற்ற உன்மேல   ஆசை தா ன்   பா ட லை யும்   பா டி யி ரு ந் தா ர்   இ வ ர் ,   த மி ழ க   அ ர சி ன்    கலை  மாம ணி    வி ரு தை  ந ட  ன த் தி ற் காக   பெ ற் று  ள் ளார் .

நடி  க ர்   ர ஜி னி யி ன்  ம க ள்   ஐ ஸ் வ ர் யா  வி ன்   சொ த் து  வி வ ர ம்   கு றி த் த   த க வ ல்   வெ ளி யா  கி யு ள் ள து .   . அ வ ர து   ம க ள்   எ ன் ற   அ டை யா ள த் து ட ன்   த மி ழ்   சினி மா வி ல்   இ ய க் கு ன ர்   அ வ தா ர ம்   எ டு த்  த வ ர்   ஐ ஸ் வ ர் யா .    த னு ஷ் – ஐ ஸ் வ ர் யா   தி ரு ம ண ம்    ஐ ஸ் வ ர் யா   2 0 0 4ம்   ஆ  ண் டு  த  னு ஷை   பெ ற் றோ ர் க ள்   ச ம் ம த த்து  ட ன்   தி ரு ம ண ம்  செ ய் து  கொ ண் டா ர்.    இ வ ர் க ளு க்கு   யா த் ரா ,   லி ங் கா   எ  ன   இ ரு  ம க  ன்க ள்   உ  ள் ளா ர்க ள்  .   எந் த    நி க ழ் ச் சி   ஆ னா லு ம்   எ ப்போ  து ம்

ஜோ டி யா க   வ   ரும்   இ வ ர் க ள்   த ற்  போது விவாக ர த் து    பெற்  று  பி  ரி ந்து வி ட் டா ர்  கள் .   அவ ர்  கள்   பி ரி  ந்த து   ர சி க ர் க ளுக்   கு     கொ ஞ் ச ம்   வ ரு த் த ம்   தான் .   3 ,   வை   ரா ஜா   வை   போ ன் ற   ப ட ங் க ளை   இ ய க் கி   இ ய க்   கு ன  ர்  அ வ தார ம்   எ டு த் த  ஐ ஸ் வ ர் யா   இ ப் போ து   மீ ண் டு ம்   ப  டங்  களை   இ ய  க்கும்   ப ணி யி ல்   இரு க் கி றா ர் .   பிஸி  யா க   பணி க ளை   க வ னி த் து   வ ரு ம்   ஐ ஸ் வ ர்யா    ர ஜி னி யின்    சொ   த் து  ம தி ப் பு   ம ட்  டு ம்  ரூ .   2  0 ல்   இரு  ந் து  3 0   கோ டி    வ ரை  கூ  றப் ப டு கி ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.