ச ற்று மு ன் ஆ ண் கு ழ ந் தை யை பெ ற் றெ டு த் த பி க்பா ஸ் பி ர ப ல கா மெ டி ந டி கை . . .! ! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரியு மா . . . ? ? ? பு கை ப் பட த் தை பா ர் த் த ஆ ச் சார் ய த் தி ல் ர சி க ர் கள் . . . ! ! !

0

பிக் பா  ஸ்    பி ர ப ல ம்   ம துமி தா வு  க் கு   குழ  ந் தை  பி ற ந் து  ள் ள தை   அறி ந் த    ர சி க ர் க ள் ,   ச மூ க   வ லை த ள ம்   வா யி லா க   ந டி கை    ம து மி தா வு க் கு   வா ழ் த்  து   ம ழை    பொ ழி ந் து   வ ரு  கி ன் ற ன  ர் .   உ  த ய நி தி   ஸ் டா லி ன்    ந டி ப் பி ல்   க ட ந் த   2 0 1 2 – ம்   ஆ  ண் டு   வெ ளி  யா ன   ஒ ரு    க ல்   ஒ  ரு   க ண் ணா டி   ப  ட த் தி ல்   ந டி க ர்   ச ந் தா ன த் து க் கு   ஜோ டி  யா க   ந டி த் த த ன்   மூ ல ம்   தி  ரை யு ல கி ல்    அ றி மு க மா  ன வ ர்   ம து மி தா .   இ  ப் ப ட த் தி  ல்   ஜா ங் கி ரி   என் கி  ற   ந கைச் சு வை   க தா  பா த் தி ர த் தி ல்   ந டி த் தி ரு  ந் தா ர் .   இ தி ல்   அ வ ர து  ந டி ப் பு க் கு    பா ராட்  டு க் க ள்   கி டைத் த து .   மு த  ல்   ப ட த் தி லே யே   பா ப் பு வ ர்  ஆ ன    இ வ ருக் கு   கோ லிவு ட் டி ல்   அடு த் த  டு த் து   ப ட    வா ய் ப் பு க  ள்   கி டை த்  த ன .   அ டு த் த தா க   இ த ற்  கு த்  தா  னே   ஆ சை  ப் ப ட் டா ய்    பா ல கு மா  ரா ,   ரா ஜா   ரா ணி ,

கா ஞ் ச னா   2 ,  ஸ் கெ  ட்ச் ,    வி ஸ் வா ச ம் ,   டி  க் கி லோ னா   எ ன  ப  ல் வே று   மு ன் ன ணி    ந டி கர்  க ளி ன்   ப ட ங்க ளி ல்  கா மெ டி    வே ட ங்  க ளி ல்   ந  டி த் து   அ ச த் தி னா ர் .    இ து த வி ர   பி க் பா ஸ்   நி க ழ் ச் சி யி ன்    3 – வ து   சீ ச னி ல்   போ ட் டி யா ள ரா க வு ம்   க ல ந் து கொ ண் டார் .   இ ந் நி க ழ் ச் சி  யி ல்   ந டி கை   ஷெ ரி ன்   உ ட ன்    ஏ ற் ப  ட் ட   பி ர ச் ச  னை   கா ர ணமா  க  கை  யை   அ று த் து க்   கொ ண் டு   த ற் கொ லை   மு ய ற் சி யி ல்   ஈ டு ப ட் டு   பர ப ர ப் பை   ஏ ற்  படு  த் தி ய  இ வ  ர் ,   அந் நி க  ழ் ச் சி யி  ல்   இ ரு ந்  து   பா தி யி லே யே    வெ ளி யே ற் ற  ப் ப ட் டா ர் .

ந டி கை   ம து மி தா வு க் கு   க ட ந் த   2 0 1 9 – ம்   ஆ ண்  டு   தி ரு ம ணம்   ந டை பெ ற் ற து  .   இ வ ர்  மோ சஸ்   ஜோ ய ல்    என் ப வ ரை   தி ரு  ம ண ம்   செ ய் து கொ ண் டா ர் .   இ த னி டையே    கட ந் த   சி ல   வா ர ங் க ளு க்  கு   மு ன்   ந டி கை   ம து மி தா வி ன்   வ ளை கா ப் பு   பு கை ப் ப ட ங் க ள்   வெ ளி யா கி   அ வ ர்   க ர் ப் ப மா க   இ ரு ப் பதை    உ று தி ப் படு  த் தி ன.    இ ந் நி லை யி ல் ,   அ வ ரு க் கு   அ ழ கா ன   ஆ ண்   கு ழ ந் தை   பி ற ந் து ள் ளது .   இ  தை   அ றி ந் த   ர சி க ர்க ள் ,   சமூ க   வ லைத ள ம்   வா யி லா க  ந டி கை   ம து மி தா வு க் கு   வா  ழ்த்  து   ம ழை   பொ ழி ந் து   வ ரு கின் ற ன ர் .

பி க் பா ஸ்   நி  க ழ் ச் சியி ல்    க ல ந் து   கொ ண் டு   த ற்கொ லை   வ  ரை  செ ன் ற   ஜா ங் கி ரி    ம து  ஆ ண்   கு ழு ந் தை   ஒ ன் றை   பெ ற் றெடு த் து ள் ளா ர் .   ந டி கை  ம து மி தா   ’ ஒ ரு   க ல்   ஒ ரு   கண் ணா டி ’   ப ட த் தி ல்  ந டி க  ர்   ச ந் தா ன த் தி ன்  ஜோ டி யா க   ந  டித் து   பி ர ப ல  மான வ ர்   ந டி கை   ம து மி தா .   சி னி மா  வி லு ம் ,  சீ ரி ய ல் க  ளிலு  ம்   நடி  த் து   வந்  த  ம து மி தா   பி  க்   பா ஸ்  த மி ழ்   சீ ச  ன்   3 – ல்  ஒ ரு   போ ட்  டி யா ள ரா க க்  க ல ந்  து கொ ண் டா ர் .   அ ப் போ து  பி  க்  பா ஸ்   வீ ட் டி னு ள்   ம ற்  ற  போ ட்  டியா ள ர்  கள்

சி  ல ரு ட ன்   ஏ ற் ப ட்ட   பி ர ச் னை யை த்   தொ டர் ந் து   கை யை   பி ளே டா ல்   அ று த் து க்   கொ  ண் டு  நி  க ழ் ச் சியி  ல்   இ ரு ந் து   வெ ளி யே றி யது    நி னை வி ரு க் க லா ம் .   அ ந் த   ச ம் ப வ த் தை த்   தொ ட ர் ந் து   சில    நா ட் க ள்   மீ டி யா வை   வி ட் டு   ஒ து ங் கி   இ ரு ந் த வ ர்  ச மீ ப த் தி  ல் தான்    தி ரு ம் ப வு ம்   ப ட ங்க ளி  ல்  க வ  ன ம்   செ லு த் த த்   தொ ட ங் கி னா ர் .   ஆ ண்   கு ழ ந் தையை   பெ ற்  றெ டு  த் த   பி க்  பா ஸ்   மது மி தா   ம து மி தா வி ற் கு

பி ற ந் த   ஆ ண்   கு ழ ந் தை   ச மீ ப த் தி ல்   வி ஜ ய்   சே  து ப தி ,   டா ப் ஸி   நடி  த் த  அ  னபெ ல்   சே  து ப தி   ப ட த் தி ல்    ந டி த் தி ரு  ந் தா ர் .   ம து வு க் கு ம்   அ வ ரி ன்   உற வி ன ர்   மோ ச ஸ்   ஜோ ய ல்   எ ன் ப வ ருக் கு ம்  க ட ந் த   2 0 1 9 – ம்   ஆ ண் டு   திரு ம ண ம்   ந டை பெ ற் ற து .  இ ந் நி லை யி ல் ,   நே ற்று   அ வ ர் க ளு க் கு   ஆ ண்   கு ழ ந் தை  பி ற ந் தி ரு க் கி ற து .  தா யு ம்  சே யு ம்    தற்  போது    ந ல மா க   உள்  ள னர்   எ ன த்  தெ ரிவி த் தி ரு க் கி ன் றன ர் .   ஆ ண்   கு ழ ந் தை  யை  பெ ற் றெ  டுத் த   பி க் பா ஸ்   ம துமி தா

Leave A Reply

Your email address will not be published.